За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2023 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора
Номиниращ: Десислава Микова, "Грийнпийс" - България

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора два пъти отказва достъп до информация за околната среда, поискана от екологичните организации "Грийнпийс" и "За Земята", като вторият отказ идва след решение на Административния съд София-град за отмяна на първия отказ и предоставяне на информацията.

 

Исканите по Закона за достъп до обюествена информация (ЗДОИ) документи са актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и наказателни постановления (НП), издадени от РИОСВ - Стара Загора при проверки на една от най-старите и най-замърсяващи централи в региона – известният замърсител ТЕЦ "Брикел".

 

РИОСВ - Стара Загора отказва да предостави документите с аргумента, че не представляват обществена информация.

 

През 2021 г. обаче същият орган сам предостави на "Грийнпийс" и "За Земята" копия от АУАН и НП в отговор на искане по ЗДОИ. РИОСВ - Стара Загора е непоследователна в собствената си практика и не изпълнява съдебни решения.

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
Номиниращ: Лора Георгиева

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отказва достъп до информация на Антикорупционния фонд относно решенията на Комисията за предявяване на иск за отнемане на незаконно придобито имущество за периода от 2018 г. до началото на 2022 г.

 

В съдебния процес по обжалване на отказа представителите на КПКОНПИ обосновават отказа си със заповед, издадена през 2018 година от тогавашния председател на КПКОНПИ Пламен Георгиев, подал оставка през 2019 г. след скандала "Апартаментгейт". Съгласно заповедта цялата информация по производството по отнемане, включително всички решения на КПКОНПИ за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество, са служебна тайна и не могат да бъдат оповестявани. Заповедта се отнася за вече постановените и за всички бъдещи решения, като засекретяването е без краен срок – от 2018 г. и занапред завинаги.

 

Това са изключително важни решения, защото в тях се вижда аргументацията на комисията – защо в един случай решават, че наистина е налице незаконно придобито имущество, по каква методология са установили, че това имущество е такова, за да вземат в крайна сметка решение да сезират съда и да стартират процедура по отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Дейността на КПКОНПИ по отнемане на незаконно придобито имущество засяга в съществена степен имуществената сфера на гражданите, заема най-голям дял от дейността на Комисията и разходва значителен по обем бюджет. Поради това, обществото има право да знае как се харчат публичните средства и да си състави информирано мнение за работата на комисията, каквато е и целта на Закона за достъп до обществена информация.

 

Отказът на Комисията да предостави достъп до обществена информация е обжалван пред Административен съд – София град (АССГ). През ноември 2022 г. Съдът се произнася, че решенията на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за отнемане на незаконно придобито имущество не могат да са служебна тайна, те са обществена информация, която се иска в условията на надделяващ обществен интерес, а комисията трябва да предостави достъп до тях. Класифицирането на решенията на КПКОНПИ като служебна тайна не намира опора в закона, търсената информация е обществена и не съществуват основания за отказване на достъп до нея. Според решението на съда, първо, информацията може да бъде представена със заличени данни и второ, в случаите на надделяващ обществен интерес информацията следва да се предостави, дори и без съгласието на трети лица.

 

Съдът задължи Комисията в рамките на 14-дневен срок да предостави информацията. Комисията и до този момент отказва да изпълни влязлото в сила решение на АССГ от ноември 2022 г. В срока за изпълнение на решението, КПКОНПИ първо постанови спиране на производството по предоставяне на информация. Второ, подадоха иск за нищожност на самото съдебно решение, с твърдение, че то е неясно и не може да се разбере волята на съда и не може да бъде изпълнено. Представителите на Комисията не са съгласни по същество с решението за предоставяне на достъп до информация, поради това с производството за нищожност се опитват да го оспорват, като използват аргументи за неправилност на решението, а не за неговата нищожност. На първа инстанция съдът вече се прознесе, че решението не е нищожно, а Върховният административен съд насрочи заседанието на втората инстанция на делото за нищожност за месец март 2024 година. Спирането на на производството по предоставяне на информация е мотивирано с предявяването на иска за нищожност на решението на АССГ от ноември 2022 г. Заповедта за спиране е обжалвана пред АССГ и ВАС с аргументи, че липсва законово основание за спиране на производството и подаването на иск за нищожност няма суспензивен ефект спрямо решението от ноември 2022 г. И никой не може да се позовава на нищожност преди съдебното й прогласяване. АССГ и ВАС потвърждават заповедта за спиране.

 

През август 2023 г. Антикорупционният фонд сезира Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за няколко нарушения. От една страна е нарушен чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека, поради недопустимо ограничаване на комуникационни права, на правото на достъп до информация. На следващо място е нарушен чл. 13 от Конвенцията, поради лишаване на заявителя от правото му на ефективни средства за защита. В случая, действията на Комисията и на АССГ и ВАС (в производството по спиране изпълнението на влязлото в сила съдебно решение) на практика правят неефективни механизмите, предвидени в българското законодателство за гарантиране правото на достъп за информация, тъй като водят до необосновано забавяне на предоставянето на достъп – заявлението е подадено през април 2022 г., влязлото в сила решение на АССГ е постановено през ноември 2022 г., но достъпът до исканата обществена информация ще бъде предоставен най-рано през май-юни 2024 г., т.е. 2 години след подаване на заявлението и година и половина след влизане в сила на съдебното решение, задължаващо администрaтивния орган да я предостави.

 

Публикации:

 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД)
Номиниращ: ПДИ

Номинацията е заради перманентното отказване на информация за извършени плащания към производители на електроенергия в различни периоди от време.

 

В последните две години, с подкрепата на ПДИ, сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ спечели 3 дела срещу откази на ЕСО да предостави информация за извършени плащания към производители на електроенергия. При всяка отмяна на отказа от съда и връщане на преписката на ЕСО за ново произнасяне, те отново отказваха с почти идентични мотиви. След постановяване на третото съдебно решение, ЕСО предоставиха информация за периода 1.01.2021 – 31.08.2021 г. При подаването на ново заявление, с което се търси същата информация, но за по-нов период от време, ЕСО отново отказаха достъп.

 

С подкрепата на ПДИ четвъртият отказ на ЕСО също е обжалван пред АССГ. По жалбата е образувано а.д. № 4749/2023 г. на АССГ, Второ отделение, 76 състав, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.10.2023 г. от 14,00 часа.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.