За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2023 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2023 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Белослав
Номиниращ: ПДИ

През 2018 г. Община Белослав стана носител на наградата „Златен ключ“ на Международния ден на правото да знам.

 

Община Белослав подобрява всяка година изпълнението на законовите задължения за активно публикуване, предвидени в ЗДОИ. През 2023 г. Община Белослав е изпълнила изцяло задълженията си и е на второ място в Рейтинга на активната прозрачност според Индекса на активна прозрачност на ПДИ.

 

От години се поддържа съдържанието на секция „Достъп до информация“, ориентирано към гражданите. Подготвена е разяснителна информация как да бъде упражнявано правото на достъп. Вътрешните правила за работа по ЗДОИ, годишните отчети, списъците на категориите информация, подлежащи на публикуване в страницата, и много други разяснителни материали могат да се намерят в секцията  „Достъп до информация“.

 

В страницата са публикувани и бюджетите и финансовите отчети, посочен е линка към „Профила на купувача“ на Община Белослав в Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки"  (ЦАИС ЕОП).

 

Редица години Община Белослав отговаря на заявленията, подавани от екипа на ПДИ, в рамките на няколко дни. Според последния годишен доклад на всички постъпили в администрацията заявления е предоставен пълен достъп.

 

Смятам, че последователната ориентация към прозрачност на ръководството и администрацията на Община Белослав е  добра практика, която трябва да бъде отбелязана.Община Сливен
Номиниращ: Таня Балабанова, длъжностно лице по ЗДОИ в Община Сливен

1.Община Сливен прецизно изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация на официалния си сайт – на първо място е по Рейтинг на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет за 2023 г. сред общините в България – 100% прозрачност според резултатите от годишния Граждански одит, провеждан ежегодно от ПДИ, а по общ рейтинг на активната прозрачност е на трето място сред всички административни структури на местно, централно и териториално ниво.

 

2. Секцията "Достъп до информация" е в началната страница на сайта, в главното меню и е лесно достъпна, визуално се откроява и допълнително е достъпна и в раздел "Информация", в падащо меню. Има богато съдържание, актуализира се постоянно. Включва не само задължителния набор от данни по чл. 15 от ЗДОИ, но и много полезни линкове, например към Портала за отворени данни и към сайта на ПДИ. Важно е, че сайтът отговаря не само на разпоредбите на ЗДОИ, но и на цялата действаща нормативна уредба. За разлика от някои администрации, той е съобразен и с "Наредбата за общите изисквания на информационните системи, регистрите и електронните административни услуги", а именно: "Чл. 47(3) Официалните домейни, използвани от административните органи, трябва да са в националните домейни от първо ниво (ccTLD) – ".bg" на латиница и ".бг " на кирилица, или да са поддомейни на "government.bg"/ а не org".

 

3. Въпреки големия брой заявления, през изминалата и през тази година, общината няма нито един отказ за предоставяне на информация и няма заведено дело срещу решение. Отговаря се винаги бързо, дори по-кратко от предвидения срок. По мейл – почти веднага. По всички заявления е даден пълен достъп. При регистриране на заявлението се връща автоматично входящ номер на подателя. В процеса на подготовка на отговора, по всяко време заявителят може да поддържа връзка с длъжностното лице писмено, по мейл или по телефон, както и на място. Когато някое заявление, не съдържа данните, съгласно чл. 25 от ЗДОИ, веднага се свързваме със заявителя и на основание Административнопроцесуалният кодекс му даваме възможност да отстрани нередностите, за да бъде то разгледано. Работата по ЗДОИ е приоритет за ръководството и администрацията на общината. Това е постоянен процес – гъвкав и динамичен, а не кампаниен, който се развива. Работи се в екип и има приемственост. През годината сами проведохме вътрешни обучения по ЗДОИ за нови колеги и други служители на общината. Според Вътрешните правила всички административни звена се включват в процеса на предоставяне на информация. Те се чувстват отговорни и съпричастни. Добра практика е, че Годишният ни отчет по ЗДОИ е структуриран прегледно по същата форма и съдържание, както изисква Интегрираната информационна система на държавната администрация (Раздел 8, Годишен отчет ЗДОИ).

 

4. Организацията на дейността по достъпа до обществена информация е ориентирана към различните целеви групи и безспорно не се изчерпва с активното публикуване на информация в интернет. Помещението за преглед на документи на място и контакт с длъжностното лице са достъпни за хора с увреждания. За съжаление, много възрастни и социално слаби хора нямат достъп до интернет, и за тях сме помислили. Длъжностното лице ги консултира на място и по телефона ежедневно, на хора със специфични потребности попълваме заявленията, даваме безплатна бланка-образец. Поддържаме информационни табла, с полезна информация само за ЗДОИ на видно място до входа за граждани. Приели сме за наша мисия и популяризирането на ЗДОИ. Граждани често идват не да искат информация, а проявяват просто интерес към закона. Въведена е специална цифрова централа – единен телефонен номер за комуникация и предоставяне на обслужване: 044699170. Сключено е споразумение със Столична община за споделена услуга за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица чрез превод на български жестов език при необходимост. Община Сливен бе удостоена през 2022 г. с етикет "Ефективен CAF потребител" от Националния CAF ресурсен център към Института по публична администрация. CAF е първият европейски инструмент за управление на качеството, специално пригоден за публичния сектор. Един от принципите на CAF е "Фокус върху гражданите/потребителите".

Община Сливен
Номиниращ: Стефан Стефанов - председател на Управителния съвет на сдружение "Жажда за живот"

Имам наблюдения и контакт с много институции и администрации не само у нас, но и в чужбина. Затова смело мога да кажа, че цялостната организация на работа по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в Община Сливен през годините е уникална и перфектна, тя се характеризира с традиции, последователност и новаторство.

 

През годините съм впечатлен, че общината винаги е на челните места сред административните структури и поддържа високо ниво постоянно. Изпълнява винаги стриктно изискванията на ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет. Това е видно и тази година от Картата на финансовата прозрачност – 100%. Общината е първенец според проучването на ПДИ.

 

Нашето сдружение често ползва информация, която ни се предоставя чрез сайта на общината. Не се налага да подаваме заявления, защото всичко, което ни интересува, е публикувано и е общодостъпно. В секция "Достъп до информация", която е леснодостъпна, има богата информация според всички изисквания на ЗДОИ в машинночетим формат и винаги е актуална. Съдържа описание на информационните масиви, регистри, бюджет за гражданите, вътрешни правила, заповеди, полезни материали и връзки, свързани със ЗДОИ, телефони и лица за контакти. Освен примерни бланки образци, има и примерна бланка на жалба.

 

Цялата дейност на Община Сливен по ЗДОИ е прозрачна и открита, това е видно не само от сайта, а и на място. По време на пандемията COVID-19 и конкретно преди края й през 2022 г. сме получавали нужната информация от сайта на oбщината. Сайтът е с много добра визия и богато съдържание.

 

Наши партньорски организации са подавали заявления по имейл и винаги са получавали пълен достъп до информация в срок. Видно от годишния отчет, общината няма откази за достъп. А всички отговори, постъпили директно и чрез Националната електронна платформа, са общодостъпни и са публикувани там в срок.

 

Контингентът, с който работим като застъпническа организация е предимно от ромски произход, неграмотни и хора в неравностойно положение. Провеждали сме акция "таен клиент" на място и по телефона, за да видим как ще подходи длъжностното лице към тези хора, които не подават заявление, а само питат как да получат нужната информация, каква е процедурата. И винаги им се обяснява любезно, спокойно. Даже ако информацията не попада в приложното поле на ЗДОИ, те са консултирани как и къде да я получат. Предлага им се помощ при попълване на писмено заявление, ако искат да подадат.

 

Общината ни оказва и ценна методическа помощ по прилагане на ЗДОИ и ни е съдействала при организиране на обучения, като ни предоставя необходимите материали. Не само на нас, а и на ученици и студенти. Общината е не само задължен субект по ЗДОИ, но изпълнява и своеобразна застъпническа роля. Както длъжностното лице г-жа Балабанова споделя, че работата по ЗДОИ е за администрацията не задължение, а мисия и кауза. (Впрочем любопитен факт е, че тя работи по този закон в общината от неговото приемане през 2000 г. Не знам, дали има и други служители в административна структура, които без прекъсване да са длъжностни лица по ЗДОИ.)

 

Добра практика е, когато заявителят е консултиран, да се запознае първо на място с необходимите документи, и тогава да му се предоставят на хартиен носител, да му се спестят евентуални разходи. Често гражданите, които подават писмени заявления преди попълването им се съветват със служителя. На място може да се види как всеки клиент - посетител на Общината, може ежедневно да се запознае с полезна информация, свързана по прилагане на ЗДОИ.

Министерство на правосъдието
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Министерството на правосъдието поради това, че в Рейтинга на активната прозрачност е сред лидерите измежду органите на изпълнителната власт (на първо място за 2023 г. сред министерствата, с повишен резултат спрямо 2021 и 2022 г., когато институцията е била на трето място).

 

Това е съществено подобрение на състоянието, тъй като през годините министерството не показваше особени резултати в областта на активната прозрачност, но пък имаше откази на достъп до важна за обществото информация, отменени впоследствие от съда. Подобряването на работата на министерството по ЗДОИ кореспондира с активно лидерство и прозрачност в работата на ръководния му екип през последните две години. Прозрачно и активно работи в този период и съпредседателстваният от министъра на правосъдието Съвет за върховенство на правото.

 

Министрите в периода упорито внасяха за приемане и отстояваха отдавна изработените текстове за промени в Наказателния кодекс, целящи по-добра защита на правото на информация, посредством реформиране на наказателната отговорност за клевета и обида спрямо публични фигури. На заседание на Съвета по върховество на правото през юли 2023 г. министърът на правосъдието се обяви против внесените преди второ четене от група народни представители промени в Закона за достъп до обществена информация, които заплашваха да подкопаят сериозно това важно за защитата на всички права и гарантирано с Конституцията право.

 

Министерството провежда по прозрачен начин необходимите реформи в сферата на правосъдието и върховенството на правото, които активно развива, като същевременнно държи на прозрачността на нормотворческия процес, която в последните години също е поставена под въпрос.Община Банско
Номиниращ: ПДИ

Номинирам Община Банско за последователната и неуморна работа за подобряване на изпълнението на задълженията по активно публикуване на информация. За 2022 г. Община Банско беше отличена със „Златен ключ“ в Международния ден на правото да знам.

 

В продължение на две години Община Банско води Рейтинга за най-прозрачна институция в Гражданския одит на ПДИ за активната прозрачност 2023, преди това е сред първите на този рейтинг.  Водещото място не е случайно и е резултат от систематичната работа от 2018 година насам за безхартиен документооборот, безхартиена финансова отчетност. Добра инициатива на Община Банско e презентацията ъде вложихме средствата от Вашите данъци и от Европейско и Национално финансиране".28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.