За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ

Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ) е учредена на 23 октомври 1996 г. в град София от журналисти, юристи, социолози и икономисти, решени да допринесат за установяването на информирано обществено мнение.


Нашата основна цел е да спомагаме за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на Република България:


Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

 

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

 

От своето създаване до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.
Целите на Програма Достъп до Информация са:

 • да подпомага упражняването на правото на информация
 • да насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация
 • да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Дейности на Програма Достъп до Информация

 • Наблюдаваме законодателството за свобода на информацията в България и участваме в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти
 • Работим с изградена журналистическа мрежа в 27 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даваме  препоръки за усъвършенстването им
 • Подготвяме и провеждаме специални проучвания за състоянието на достъпа до информация
 • Консултираме случаи, свързани с правото на информация - повече от 4000 случая
 • Оказваме правна помощ в индивидуални случаи, включително представителство в съда по близо 400 дела за достъп до информация
 • Разясняваме правото на достъп до информация чрез медиите, изразяваме обществено становище по актуални проблеми и полемики, свързани с достъпа до информация и злоупотребите на всички равнища
 • Организираме работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация
 • Провеждаме специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации
 • Подготвяме информационни материали и публикации за централния и местния печат
 • Поддържаме интернет страница, чрез която информираме за случващото се в сферата на  достъпа до информация в страната 
 • Подготвяме и издаваме наръчници за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация
 • Издаваме и разпространяваме по електронен път месечен бюлетин, отразяващ  местни и международни новини в областта на достъпа до информация
 • Активно работим в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията 

ПДИ инициира и организира годишните церемонии за Международния ден на правото да знам от 2003 година.

Програма Достъп до Информация

(02) 988 50 62

(02) 981 97 91

(02) 986 77 09

бул. Васил Левски №76

ет. 3; ап. 3

София 1142

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.