За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2022 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ
Номиниращ: Георги Милков

1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване.

Липсва информация на страницата на АПИ относно изпълнение на законовото задължение за активно публикуване.

 

Например в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обявена открита процедура „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции: …“[1] липсва ценово предложение на КОНСОРЦИУМ "ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019".

 

2. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

АПИ отказва да изпълнява съдебни решения, защото те нямали задължителен характер. В резултат на подадена жалба за неизпълнение на съдебно решение (адм.д.№193/2021)[2] е наложена глоба в размер на 200лв. от АС Разград, която АПИ обжалва пред съд в друг град, заради отвод на АС Разград.

 

3. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.

АПИ не изпълнява съдебни решения със задължителен характер. След подаване на повторна жалба за неизпълнение, административният орган предоставя поисканата обществена информация с неохота.[3]

 

АС Разград се произнася с решение по адм.д. №193/2021г. на 11.10.2021г. Съгласно решението, съдът връща преписката на административния орган със задължително указание за ново произнасяне в срока по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ. Повече от 5 месеца след влизане на решението на АС Разград в сила, АПИ не го изпълнява. Въпреки продължителния период от време и дадените задължителни указания от АС Разград, няма произнасяне от административния орган. С покана за доброволно изпълнение[4] жалбоподателят иска от административния орган да изпълни дадените задължителни указания от АС Разград. Към момента на подаване на жалбата в съда няма изпълнение и липсва ново произнасяне от административния орган.          

 [2] Решение No138/11.10.2021, адм.д. No193/2021г.file:///C:/Users/PC/Downloads/act_2021_10_11..html

[4] изх.№30/31.01.2022г., вх.№53-00-937/01/02/2022г. на АПИ

 

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, иновативна социална услуга в общността. Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на превенция на домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Център за съзидателно правосъдие разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци. Центърът за съзидателно правосъдие създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени организации от цялата страна <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-).

 Електроенергиен системен оператор (ЕСО)
Номиниращ: Десислава Микова

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) отказва да разкрие информация за плащанията, които различни въглищни и газови електроцентрали в страната получават, за да предоставят услуги на ЕСО от вида на студения резерв.

 

Екологичните организации "Грийнпийс" и "За Земята", заедно с Програма Достъп до Информация, водят три съдебни дела срещу ЕСО срещу отказите на държавната компания да осигури достъп до информацията за плащания за резервни мощности.

 

Първо, съдът утвърждава ЕСО като задължено лице по ЗДОИ, опровергавайки мотивите на ЕСО да откаже достъп до информацията.

 

Второ, съдът подчертава, че исканата информация е обществена и следва да бъде предоставена. ЕСО не се съобразява с това съдебно решение.

 

Трето, съдът връща отказите за преразглеждане, като подчертава изрично, че "трябва да бъде предоставена информацията, която се претендира". Информацията все още не е предоставена.

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Номиниращ: Мартин Георгиев

Номинирам Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) заради абсурдния им отказ да предоставят информация за проверката на имотна декларация и глобата, наложена на Слави Трифонов за това, че не е изпълнил законовото си задължение да подаде имотната си декларация.

 

Излиза, че имуществото на хората на висши държавни длъжности е публично, а това как държавата защитава тази своя антикорупционна мярка са лични данни.

 

Случаят бе отразен и в медиите:

"Слави Трифонов отново не подаде декларация за имуществото си"

"Токлова е ясно, че няма накъде". Какво трябваше да декларира Слави Трифонов

"Трифонов в обяснение за имуществената си декларация - хем не я е подал, хем не е нарушил закона"

  28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.