За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Димитър Куманов
Номиниращ: Генка Шикерова

Номинирам Димитър Куманов от сдружение "Балканка" за активното търсене на информация във връзка с опазването на реките в България. Както Куманов сам казва сдружението не е зелена организация, а обединява риболовци, които искат да спасят българските реки. Той е един от създателите на сайта Наблюдение на действащите ВЕЦ/МВЕЦ в България. Целта на тази база данни е да се направи достъпна информацията за състоянието на ВЕЦ-овете и съответствието на работата им с екологичните норми. Отразяват се както проблеми, така и добрите практики в производството на енергия от водата при спазване на екологичните норми. Базата данни е създадена и се обновява посредством информация, получена от публични регистри, както заявления по Закона за достъп до обществена информация до Министерството на околната среда и водите и до Басейновите дирекции в страната.

Мария Каравланова
Номиниращ: ПДИ

Номинацията на Мария Каравланова е за над едногодишния ѝ труд за събиране на информация и анализ и разгласяване на попълването на фондовете на държавните и общински музеи с творби на изкуството в периода 2007 – 2017 г. Подобно проучване досега не е правено в България.Мария Каравланова подава и проследява развитието на заявления за достъп до обществена информация до 33 държавни и общински галерии, които имат статуса на музеи. Иска да разбере какъв е бил бюджетът за откупуване на изкуство, както и пълния списък на придобити творби за периода 2007 – 2017 г. Получава пълна информация от над 22 от галериите и частична от повечето останали. Само 3 галерии не отговарят. Получава отказ от Националната художествена галерия и два от Софийската градска художествена галерия, като последната разполага и с най-големия бюджет за купуване на изкуство и съответно купува най-много творби.

 

Мария Каравланова завежда през зимата на 2018 г. дело срещу отказа на Националната галерия. С Решение № 7209/03.12.2018 Административен съд София – град отменя отказа. Решението влезе в сила. През януари 2019 г. Националната галерия предоставя пълен достъп до исканата информация. Софийската градска художествена галерия (СГХГ) предоставя списък на откупените творби, но отказва да посочи цените им веднъж през юли 2018 г., когато набързо привиква всички автори, от които е купувала творби и събира от тях откази или съгласия за разпространяване на цените на договорите.

 

През януари 2019 г. след публикуването на решението отменящо отказа на Националната галерия, Мария Каравланова отново подава заявление до СГХГ с искане за конкретните цени. Все пак софийската галерия има най-голям бюджет и харчи за изкуство близо два пъти повече от всички останали градски галерии събрани заедно. Следва нов отказ с неясни мотиви.

 

В последвалото дело СГХГ представя огромен брой документи, за които твърди, че са откази от самите автори. Спорно бе дали те въобще са законосъобразни, но е скандално, че сред тях се намираха и няколко изрични съгласия за предоставяне на информацията, представяни от галерията за откази. С Решение № 1480/04.07.2019 Административен съд – Пловдив отменя отказа и връща преписката на директора на СГХГ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно. В резултат СГХГ с отново спорни мотиви дава частичен достъп до конкретните цени за откупките от 23 автори на общо 40 творби, както и списък с други 111 автори, които са отказали предоставянето на тази информация.

 

Двете дела дават единно тълкуване на закона основи на бъдещи решения. Ясното заключение на така изградената съдебна практика е, че цените на откупуваното изкуство от музеите са обществена информация и се ползват от презумпцията за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването им.

 

За въпросите, които повдига в заключение самото разследване оставяме думите на Мария Каравланова: "Моите лични отворени въпроси по темата за откупките в музеите ни са няколко: 1. Как държавата и общините подкрепят родното визуално изкуство и помагат то да бъде събирано, проучвано, опазвано и представяно по най-добрия начин, като няма логичен, ясен и работещ принцип за фондопопълванeто и публични анализи за състоянието на фондовете на държавните и общински галерии/музеи? 3. Как музейните служители очакват да попълнят "дупките в колекциите си след 1989 г.", като същевременно отлично знаят, че творбите създадени в този период по закон не са културни ценности? 6. Защо в България няма публични годишни проучвания за пазара на изкуството, след като за редица други държави такива проучвания редовно се публикуват с конкретни цени, тенденции, съпоставки, прогнози и пр."

 

Пълният анализ на Мария Каравланова можете да намерите на: В/Името на изкуството - https://sites.google.com/view/vimetonaizkustvoto

Равносметка, лични впечатления и отворени въпроси - https://bit.ly/2lSjMSR

Национални и общински художествени галерии в България. Прозрачност https://www.facebook.com/groups/227748734814349/ 

Светлозар Алексиев
Номиниращ: ПДИ

Светлозар Алексиев е активен гражданин от столицата, който в последните две години и половина, с изключителна последователност и упоритост, успя да повиши прозрачността на Столична община (СО) по редица важни и актуални въпроси като организацията на пътното движение, контрола на търговските обекти в Южния парк, ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ и др. По реда на ЗДОИ гражданинът получи достъп до следната информация:

  • копия от административните актове за определяне на длъжностни лица за контрол над мобилните търговски съоръжения в Южния парк;
  • копия от всички одобрени проекти за постоянна организация на движението, отнасящи се до пътната мрежа, отворена за обществено ползване, от комисията по транспорт, организация и безопасност на движението при СО в периода 01.01.2016 - 31.01. 2017;
  • копия от документи, които показват, че строителният надзор по ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ е санкциониран със сто хиляди лева от СО през м. октомври 2018;
  • информация за наложените и събрани глоби от СО по Наредбата за рекламна дейност на СО;
  • текстовете на издадените от СО общи административни актове в периода 01.02.2017 - 30.04.2017;
  • текстовете на издадените от СО общи административни актове в периода 01.05.2017 - 31.07.2017;
  • информация за контролните действия на общината относно конкретен обект в Южния парк срещу, който са подавани редица сигнали за нарушения;
  • информация за изпълнението на наказателно постановление, издадено от СО на юридическо лице за поставяне без разрешение на преместваем обект върху публична общинска собственост в столицата;
  • текстовете на всички заповеди на кмета, издадени в периода 01.09.2017 - 30.09.2017.

Всичката тази информация е отказана от различни структури на общината и за да я получи гражданинът завежда дела в АССГ срещу отказите на администрацията, които на първа инстанция печели сам, а на втора инстанция ползва помощ от правния екип на ПДИ. Във всички гореизброени случаи на упоритостта на заявителя да получи информация кореспондира упоритото нежелание на общинската администрация да предостави информация, включително и такава, която по силата на закон подлежи на публикуване като например общите административни актове, издадени от кмета на общината. Нещо повече, въпреки че от началото на 2019 отпадна втората инстанция по делата за достъп до информация, общинската администрация подава касационни жалби по всички дела, което води до протакане във времето на влизането в сила на съдебните решения за отмяна на отказите респективно на предоставянето на съответната информация. Всички дела, спечелени от гражданина са отразявани в месечния информационен бюлетин на ПДИ, а делото му срещу отказа на общината да предостави документи, които показват, че строителният надзор по ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ е санкциониран със сто хиляди лева от СО през м. октомври 2018, бе отразено в серия от публикации на в. „Сега“.

Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра"
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА, Координатор на ПДИ за област Силистра

Номинирам Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра" за проявената активност и упоритост през 2019 г. чрез използването на ЗДОИ при търсене на информация за работата на Община Силистра.

 

В началото на 2019 г. неформална група "Протест Силистра" чрез своя говорител Свилен Димитров подаде заявление по ЗДОИ до Кмета на община Силистра, с което търси информация за разходите по озеленяване, защото смятат, че липсва отчетност и прозрачност. Големите разходи за озеленяване, за които липсва подробен отчет, а са посочени най-общи суми в отчетите, публикувани на сайта на Общината, са им направили впечатление.

 

Пред събраните журналисти, те влизат в сградата на Общината и символично подаряват чрез портиера на кмета и общинска администрация инструменти за почистване на сняг, закупени от тях заедно с пълен отчет с бележки за купеното, като така искат да демонстрират на администрацията как очакват тя да се отчита за разходите си пред гражданите. Линк към видеото с инициативата: https://www.facebook.com/Sksshadow/videos/10157217029424574/

 

Въпреки, че кметът на община Силистра е предоставил със своя заповед пълен достъп до исканата информация, от общинската администрация дават отчет само за част от сумите - за 297 000 лв. от публикувани на сайта 670 000 лв. Така се стига до внасяне на жалба от заявителя Свилен Димитров пред Административен съд - Силистра.

 

Съдът насрочва дело, по което се водят две открити заседания, на които присъстват граждани и членове на групата "Протест Силистра", но не и представители на Общината.

 

С Решение № 36 от 17.04.2019 г. съдът задължава кмета на община Силистра да предостави достъп до исканата информация относно извършените разходи от Общината по месеци за 2018 г. за дейността "Озеленяване", за останалите три района на гр.Силистра. Въпреки решението и посочения в него срок за изпълнението му, от Община Силистра се бавят и не го изпълняват.И така се стига до дело по чл.304 от АПК за неизпълнение на съдебно решение от Кмета, като Свилен Димитров от неформална група "Протест Силистра" внася молба в съда да бъде наложена глоба на кмета за неизпълнение на съдебното решение. Образувано е дело и съдът се произнася с разпореждане, с което налага на кмета глоба от 200 лв.

 

След съдебната сага, община Силистра предоставя на Свилен Димитров от група "Протест Силистра" над 200 страници отчети, протоколи и фактури по дейността озеленяване за 2018 г., които той разпространи чрез социалната мрежа Фейсбук и така информацията става достъпна и за гражданите. Линк към публикуваните документи: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.370276753834598&type=3

 

Групата "Протест Силистра" участва също и в инициативата Граждански контрол - с присъствие на заседанията на Общински съвет - Силистра и на Постоянните комисии.

Десислава Андреева, Велико Търново
Номиниращ: Здравка Маслянкова, координатор на ПДИ за Велико Търново

Номинирам главен асистент доктор Десислава Андреева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" в категорията "Гражданин, най-активно използвал правото си по ЗДОИ", защото по нейна инициатива третокурсниците от специалност "Журналистика" във Великотърновския университет изучаваха през академичната 2018-2019 година ЗДОИ и казуси, описани в сайта на Програма Достъп до информация, като проведоха и практически експеримент през зимния семестър (ноември 2018 - февруари 2019) по дисциплината "Журналистика и вътрешна политика". 10 студенти подадоха електронни заявления за достъп до информация до 11 териториални звена на държавните органи и органите на местно самоуправление във Велико Търново. Сред основните цели на експеримента и въвеждането на ЗДОИ в учебната програма на студентите по журналистика по инициатива на гл. ас. д-р Десислава Андреева, е студентите да се научат да бъдат активни. "Само така може да се противодейства на ленивата, лошокачествената журналистика, да се прекъсне още в началото порочната верига на информационния канибализъм на безкритично възпроизвеждане на чужди и непроверени новини и коментари", коментира провелата обучението и експеримента д-р Десислава Андреева. Материал за практиката, въведена във ВТУ, е публикуван в Бюлетина на ПДИ за месец май 2019 г.: Студенти изучават казуси от сайта на ПДИ

Инж. Павел Делчев, експерт по здраве и безопасност в Behr-Hella Thermocontrol EOOD
Номиниращ: Мария Тодорова

Ние от "Респонса Превент", консултантска фирма с дългогодишен опит по въпросите, свързани със здравето и безопасността при работа, номинираме инж. Павел Делчев в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДОИ". В практиката си той е подавал заявления по ЗДОИ от името на ръководството. Ползвал е услуги на Националния статистически институт, Министерство на труда и социалната политика, Камарата на работодателските организации, синдикални организации, признати на национално ниво и други институции, като самата информация е била негов приоритет. Участвал е в над 40 международни проекта по програмата "Развитие на Човешките ресурси", където се изисква достъп до подобна информация. Понастоящем инж. Делчев е експерт по здраве и безопасност в Behr-Hella Thermocontrol EOOD. Той винаги е бил активен и последователен в търсенето на актуална информация в сферата на здравето и безопасността и многократно ни е провокирал с важни въпроси. С тази номинация целим да го насърчим да бъде още по-активен в задаването на въпроси и казуси. Това развива и нашата експертиза, насочена към подобряване на безопасността и здравето на работното място. 

Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Номинирам ги като граждани, тъй като не са НПО. Ядрото на този комитет активно ползват ЗДОИ, за да разобличават проблемите в системата на образованието и за да търсят решения. Преди месеци те разкриха колко много деца с диагнози за хронични заболявания неправомерно са приети в софийските детски градини. Друга тема, по която активно работят, е за учителите в пенсионна възраст - колко пенсионери има в училищата, в които те продължават да работят, и колко са преподавателите без педагогическа правоспособност. Силната гражданска позиция и стоенето на страж в името на по-добра образователна система са ключови за цялото общество. Затова и трябва да бъдат поощрени.

 

Сред активните хора от комитета са Васил Николов и Антонина Кенова. Тя беше отличена и като „Герой на децата“ от Националната мрежа на децата. Мотивите: „Тя работи за изграждането на справедлива, иновативна и качествена система за обучение на най-малките. Работи активно за подобряване на системата за прием в детските градини, подпомага изпращането на сигнали за нередности, прави граждански разследвания на проблемите и търси диалог с институциите, като част от Национален инициативен комитет за качествено и иновативно образование. Застъпва се за правата на децата със специални потребности в образователната система и обединява много родители по тези теми“. 

Ангел Ангелов, София
Номиниращ: Емилия Димитрова, координатор на ПДИ за Габрово

Номинирам Ангел Ангелов в категорията "Гражданин, най-активно използвал правото си по ЗДОИ".

 

Ангел Ангелов живее и работи в София, родом е от Дряново, който очевидно му е скъп, защото в годините не спира да се интересува за всичко, което касае родния му град, но най-вече начина, по който се управлява. През 2018 г. Ангел Ангелов е подал 18 заявления по ЗДОИ до община Дряново, всичките касаещи управление на общинска собственост и разходване на общинския бюджет. По пет от заявленията е получил мълчалив или частичен отказ от информация, заради което води дела пред Административен съд - Габрово. По четири от жалбите му съдът се произнася в негова полза. В два от случаите на предоставена информация, получените данни са препратени лично от него до Специализирана прокуратура. И в двата обвинението намира основания за назначаване на проверка. Единият се отнася до изнасяне на общинско имущество от неправителствена организация, наемател на общинска сграда, в която би трябвало да заработи единственият, според организаторите, висш колеж по биодинамика в Югоизточна Европа. В другия проверката е възложена, заради сключени от кмета договори за наем на движимо имущество, без санкция на общинския съвет. Заради упоритостта, с която Ангел Ангелов търси информация от община Дряново, кметът на града го обвини в злоупотреба с права и поиска прокуратурата да му повдигне обвинение. Очаквано това бе отказано. В последствие кметът обвини Ангелов, че използва ЗДОИ за финансови облаги, заради присъдените съдебни разноски по делата, по които община Дряново е била ответник, а впоследствие задължена от съда да предостави исканата от Ангелов информация.

Материал по случая в месечния бюлетин на ПДИ от октомври 2018: Съдът на два пъти отхвърли мълчанието на дряновския кмет

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.