За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2015 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Моля, спазвайте ограничението до 1 страница номинация.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Кмет на Община Кюстендил
Номиниращ: Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата“

„Нареждам в срок до 250 дни…

служителят (за чиито действия е търсена информацията)… да предостави на заявителя достъп до съхраняваната в Община Кюстендил обществена информация…”

 

Сдружение „На ти с природата“ осъществява дейност в обществена полза, насочена към осигуряване на хуманно отношение към животните.

Във връзка с дейността ни, се сдобихме с документи, показващи фрапиращи нарушения в приюта за безстопанствени кучета на община Кюстендил, намиращ се в с. Радловци. Протоколи за извършвани в приюта евтаназии, под които по закон се изискват подписи на управител на приюта, ветеринарен лекар и представител на НПО като независимо трето лице, бяха подписвани от служител на общината, в качеството му на трето лице от неправителствена организация, каквато същият е регистрирал. От името на управителя на приюта не се подписва никой. В същото време въпросното лице работи в приюта като „главен специалист“ и подписва други документи като управител на приюта. По този начин се заобикаля Закона за защита на животните и се получава конфликт на интереси, който позволява незаконни и произволни евтаназии, неконтролирани реално от неправителствения сектор.

За да изясним, кой всъщност е управител на приюта и като такъв носи отговорност за извършваното в него, през м. юли 2015 подадохме заявление по ЗДОИ до кмета на община Кюстендил с искане да посочи кой заема длъжността „управител“ на приюта и кой е заемал тази длъжност преди, както и какви са функциите на длъжността „главен специалист“.

С решение от 23 юли 2015 г. кметът реши, че достъпът до исканата обществена информация е свободен и указа на същия главен специалист да я предостави на сдружението, за което обаче му даде срок от 250 дни.

Прокуратура на РБ
Номиниращ: Доротея Дачкова

"Предметът на исканата информация е формулиран твърде общо, поради което сме затруднени да ви я предоставим без уточнение за кой период се отнася запитването за това по колко и по кои дела е работил като следовател Делян Пеевски."

Това написа и.ф.градски прокурор Николай Русинов в отговор на заявление по ЗДОИ за следователската работа на Делян Пеевски. От прокуратурата вече бяха отговорили на "Капитал", отново след дълга съдебна битка, че за над 9-годишния следователски стаж, който Пеевски има на хартия, той не е работил по нито едно дело. Моето запитване също стигна до прокуратурата след близо 2-годишна съдебна битка с ВСС. Едва след като загуби делата, ВСС призна, че Пеевски никога не е атестиран. Въпросите за дейността му пък препрати към националното следствие, а от там - към СГП. Тъй като и от ВСС искаха специални уточнения, преди да отговорят, още в писмото до тях беше конкретизирано, че се търси "информация за целия период от назначението му през април 2005 г. до отказа му да се върне в системата през август 2014 г."

Номинирам прокуратурата в тази категория и защото след като на 27 май т.г. публикувахме получена от тях по ЗДОИ информация, бях изхвърлена от контакт листа им и спрях да получавам прессъобщенията им. Става дума за материала "Прокуратурата назначи без конкурс роднина на член на ВСС". Той се отнася за дъщерята на члена на ВСС Ясен Тодоров, която заема длъжност до конкурс в пресслужбата на държавното обвинение. За методите на прокурорската пресслужба беше сезиран както ВСС, така и ръководството на прокуратурата, но реакция няма. На обновения сайт на институцията не са публикувани вътрешните правила за предоставяне на информация по ЗДОИ, липсва и секция "Достъп до информация".

Генералният директор на Българското национално радио
Номиниращ: Николай Цветков

Николай Цветков изпрати Уведомително писмо, с което номинира генералния директор на Българското национално радио за отговор по заявление за достъп до информация, свързана с герба, който е монтиран на фасадата на Радио Варна. Интересът към герба е продиктуван от слухове, че не отговаря на законовите изисквания и е изработен от вреден за здравето материал. В писмото си Цветков обръща внимание, че БНР, в частност Радио Варна, получават средства от държавния бюджет.

 

 

 

Национална здравноосигурителна каса
Номиниращ: Здравка Маслянкова

Със заявление по ЗДОИ изпратих по пощата с обратна разписка 6 въпроса за отговор до НЗОК. На хартиен носител и по електронна поща исках информация колко пари са изплатени от бюджета на НЗОК през 2014 г. за диагностика и лечение на онкологични заболявания, как тази сума се съотнася към 2010, 2011, 2012 и 2013 година, кои са водещите пет онкологични диагнози, по които са направени плащания за периода от 2010 до 2014 година включително, какъв процент е общата сума за петте водещи онкологични заболявания от парите, изплатени за онкология по години за периода 2010-2014 г. Последните ми два въпроса бяха свързани с проверки и наложени санкции. Със заявлението по ЗДОИ исках от НЗОК информация има ли открити нарушения, какви са и в кои лечебни заведения при усвояването на средства за онкозаболявания за периода 2010-2014 г, както и какви наказания са наложени, и на кого.

 

Срокът за отговор беше удължен с 10 дена предвид големия обем информация, който от НЗОК бяха преценили, че трябва да ми бъде подаден.

 

В законоустановения срок получих отговори на хартиен носител (пет страници) и технически носител - едно CD, за които платих сумата по тарифата, предвидена със заповед на министъра на финансите, като върху сумата беше начислен ДДС. Като платежен документ не получих изискващата се касова бележка, а само хвърчащ ордер и опростена данъчна фактура.

 

В писмото отговор на заявлението ми по ЗДОИ, подписано от подуправителя на НЗОК д-р Димитър Петров, се посочва, че информация по поставените от мен първи четири въпроса ще намеря в техническия носител CD. На диска нямаше нищо, беше празен, но надписан, че е информация по ЗДОИ със съответния входящ номер по моето заявление. 

 

Приключението със заявление е описано в статията на Здравка Маслянкова „НЗОК - изгубена в превода“, месечен информационен бюлетин на ПДИ, брой 8(140), август 2015.Областна дирекция на МВР - Перник
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

Във връзка с ежегодното проучване на Програма достъп до информация на интернет страниците на институциите в България, участващите в проучването подаваме и заявление по e-mail с цел да проследим практиките по отговори на електронни запитвания по ЗДОИ. В тази връзка подадох заявление до директора на Областна Дирекция на МВР - Перник, с което поисках да ми предоставят: 1. Копие от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в дирекцията и 2. Копие от длъжностната характеристика за заеманата от определения служител длъжност.

В отговор получих решение, в което се посочва, че ще ми предоставят частичен достъп, тъй като исканата информация съдържала лични данни: "Изхождайки от законовите разпоредби считам, че исканата от заявителката информация има характера на обществена информация, налице и се съхранява в ОДМВР- Перник, поради което няма законова пречка същата да бъде предоставена по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С оглед обстоятелството, че документите достъп до които се иска съдържат информация, която попада в обхвата на определението "лични данни", съгласно §1, т.2 от ПЗР на ЗДОИ, исканата информация следва да бъде предоставена частично по смисъла на чл.7, ал.2 от ЗДОИ, след заличаването на информацията, отнасяща се до третото лице."

В резултат на това решение действително получих копие от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в дирекцията и дори две заповеди /на служител, който приема устните запитвания и служител, който да предоставя информация в останалите случаи/, но проблемът е, че имената им са заличени и всъщност отново не знам към кого трябва да се обърна, за да поискам информация.Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

В рубриката абсурди на инат: Втора поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) заема позиция, че по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) може да се иска информация, но не и достъп до конкретни документи. В съответствие с тази позиция, министерство и подчинените му структури редовно отказват да предоставят конкретни документи. В случаите, когато министерството реши да предостави достъп, това става чрез преразказване на документите в писмени справки, за които понякога се искат баснословни суми. Опитите на две неправителствени организации да убедят министерството, че подобна позиция и практика по ЗДОИ не само е незаконосъобразна, но и противоречи на трайната съдебна практика, удрят на камък.

 

С оглед зачестилите случаи, в които МОСВ отказва предоставяне на информация с мотив, че по реда на ЗДОИ не могат да се искат конкретни документи, на 3 октомври 2014 неправителствената организация „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България“ отправя предложение до МОСВ да преразгледа и уеднакви административната си практика като осигури гарантирания от закона достъп до информация, включително и под формата на копия от документи. В отговор, с писмо от 9 декември 2014 министърът на околната среда и водите Ивелина Василева изразява становище, че при постановяване на решенията/ отказите за предоставяне на информация министерството се съобразява с преобладаващата съдебна практика, според която, когато искането в заявлението за достъп до обществена информация на молителя е да получи копия от документи, а не информация, не е налице валидно искане за достъп до обществена информация. В подкрепа на тази позиция в становището на МОСВ са цитирани три решения на тричленни състави на Върховния административен съд (ВАС).

 

Изправени пред невъзможността да убедят министъра, че практиката да се отказва достъп до документи е незаконосъобразна и в противоречие с трайната съдебна практика на петчленни състави на ВАС, в началото на 2015 „Световния фонд за дивата природа – България” се обръща към ПДИ с молба за подкрепа. Паралелно с това в ПДИ постъпва и сигнал от страна на Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, който също се е сблъскал с практиката на министерството да отказва предоставяне на достъп до документи.

 

На 3 февруари 2015 ПДИ подава становище, с което на свой ред отправя предложение до МОСВ за усъвършенстване на дейността на министерството по прилагането на ЗДОИ чрез преустановяване на административната практика да се отказва достъп до копия от документи. В становището е изложено подробно и детайлно развитието на съдебната практика по спорния въпрос като се акцентира върху това, че преобладаващата съдебна практика (и то на петчленни състави на ВАС) не е в смисъла посочван от МОСВ.

 

С писмо от 19 март 2015 министър Василева уведомява ПДИ, че по въпроса за достъп до документи е налице противоречива практика на ВАС, поради което министерството е възприело подход, когато се иска достъп до документ да предоставя информацията под формата на писмена справка, в която се преразказва съдържанието на съответния документ. Убедена в законосъобразността на този подход министър Василева уведомява ПДИ, че ще го прилага до постановяване на тълкувателно решение на ВАС или до нормативно изменение, което ще изключи възможностите за противоречиво тълкуване.

 

Как министърът успява да види противоречие там, където има несравними неща, остава загадка, тъй като от едната страна са няколко изолирани решения на тричленни състави на ВАС, а от другата - трайна съдебна практика на петчленни състави на ВАС, които са едно ниво по-високо в съдебната йерархия.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.