За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2015 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2023 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Министерство на отбраната
Номиниращ: Гергана Жулева

Номинирам Министерството на отбраната за награда в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" по следните причини: Министерството на отбраната за три поредни години е сред първите институции в рейтинга на активната прозрачност: 2012 г. – второ място 2013 г. – на второ място 2014 г. - на трето място 2015 г. – на първо място сред 544 институции. МО подобрява своите резултати в активната прозрачност не само в сравнение с другите институции, но също така и по-отношение на изпълнението на задълженията си за активно публикуване. 2013 – 84,1% изпълнение 2014 – 82,1% изпълнение 2015 – 90,8% изпълнение. По отношение на конкретните изисквания за прозрачност на институцията В МО от години е определен служител по ЗДОИ и нейното име, телефон, е-майл адрес и позиция в звеното са публикувани на страницата в Интернет. Определено е и място за четене на документи получени по ЗДОИ. Публикувани и се поддържат актуални са добре подредени регистри на закони, подзаконови актове, стратегически документи, заповеди, устави и т.н. Публикувани са както анотации на документите, така и датата на приемане на акта. В страницата са описани иниформационните масиви и ресурси на МО, както и регистрите, които поддържа. Министерството на отбраната поддържа информационна система за предоставяне на достъп до пространствени данни: https://gis.armf.bg/ Министерството на отбраната поддържа добра секция "Достъп до информация". В нея са публикувани и обяснителна информация за гражданите, описание на регистите, реда за достъп до информация, вътрешните правила за организация на дейността по достъпа до информация, отчетите за дейността по приложение на ЗДОИ от 2009 до 2014 г., както и правен коментар по най-често задавани въпроси, свързани с упражняването на правото на достъп до обществена информация. В секция "Достъп до информация" са публикувани и списъците на категориите информация, класифицирани като служебна тайна и държавна тайна за сферата на дейност на Министерството на отбраната, структурите напряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия. Министерството може да бъде посочено за пример за добра организация за работа по постъпващи заявления. За миналата година в МО са постъпили 86 заявления. По петнадесет от тях е правена преценка за надделяващ обществен интерес и информацията е предоставена. МО посочва едно решение за отказ на основание класифицирана информация. Министерството приема заявления по електронен път и предоставя информация по електронен път. Не случайно 64% от получените завления през 2014 г. са постъпили по електронен път. В рамките на проучването на ПДИ през 2015 г. исканата информация е предоставена на 7-я ден без да се изисква заплащане. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите.

Регионална инспекция по околна среда и водите Благоевград
Номиниращ: Гергана Жулева

РИОСВ Благоевград е на четвърто място в рейтинга на активната прозрачност сред 544 институции; на първо място в рейтинга сред териториалните сруктури на Министерството на околната среда и водите и на първо място сред всички териториални структури - 150, с 64,5 точки от максимален брой 75,4. За три поредни години РИОСВ подобрява своя рейтинг по показателите на активната прозрачност от 77,4% изпълнение на изискванията през 2013 г. до 85,5% изпълнение през 2015 г. РИОСВ Благоевград има опредено звено за работа по ЗДОИ, посочен е и служител, към който да се обръщат търсещите информация. Публикувана е информация за правомощията, структурата и отговорностите на инспекцията, списък на актовете издадени в изпълнение на правомощията, описани са информационните масиви и ресурси на институцията. Секцията достъп до информация в страницата на РИОСВ Благоевград е достатъчно информативна за търсещите информация. Публикувани са регистрите на заявленията за достъп до информация по години от 2009 г. до 2014 г. В секцията е обособена подсекция "Заплащане на информацията", където е е посочена и Заповед МФ№1472 от 29 ноември 2011г. РИОСВ Благоевград отговоря на заявления подадени по електронен път и не събира такси за предоставянето на исканата информация. Отговорът на заявлението и исканата информация беше получен в рамките на 5 дни през 2015 г., за 6 дни през 2014 г. и за 6 дни през 2013 г. Според отчета за процедиране по заявленията, РИОСВ не е отказала информация по нито едно заявление за достъп през 2014 г. На страницата на РИОСВ Благоевград са публикувани бюджетите, както и финансовите отчети за последните години. Описани са публичните регистри, които поддържа институцията, както и тяхната актуалност. Посочени са адресите, на които може да бъдат намерени, както и формата за изтегляне на регистъра. Всичко това ми дава увереност и основание да номинирам РИОСВ Благоевград като институция най- добре организирала работата си по предоставяне на информация за граждани.

Окръжен съд-Пазарджик
Номиниращ: Тодор Георгиев Гроздев

Номинирам Окръжен съд-Пазарджик и заради последователната му политика за отваряне към гражданите през годините, и заради пионерската му роля в отварянето на съдебната система у нас (това стана и след работа по проекти, включително и такъв на Регионален фонд ИГА за въвеждането на пробацията като институт в България). Именно Окръжният съд създаде сайт (http://www.court-pz.info/index.php), станал впоследствие еталон за съдилищата в страната, още през 2006 г. по проект "Отворен съд", осъществен с финансовата помощ на Американската агенция за международно развитие. Интернет страницата бе разработена с цел използването й от неограничен брой потребители и за повишаване правната култура на гражданите (съществува и английска версия на част от менюто). Първоначално се предлагаше информация за функциите, структурата и съдебните райони, за историята на съда и съдебната палата, имаше раздел за новини, съобщения, важни събития за дейността на съда, както и раздел правна култура. Малко по-късно бяха въведени нови рубрики - обявления за публична продан, дела с обществен интерес (публикувани присъди и мотиви), достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен регион (след безплатна регистрация заявителите получават достъп до електронните досиета и могат да получават информация за движението на делата).

До 09.09.2015 год. са направени общо 200 036 броя справки по дела на Окръжен съд - Пазарджик. Съдебните актове на сайта са от 2008 г., поместени в календар. Също така тук са поместени вътрешни правила, график насрочени дела, профил на купувача (обяви, процедури), Централен уеб базиран интерфейс на публикуваните съдебни актове (справки по номера на дела на всички съдилища в страната), конкурси, годишни отчетни доклади, декларации по ЗКУПИ, вещи лица/съдебни заседатели и т. н.

През март 2012 г. бе закупен и внедрен софтуер за незрящи "Speech lab 2.0" и добавен модул "Звукова версия на сайта". При заявено желание на потребители, исканият текст се преобразува в звук и се предава на електронен носител на заявителя. На главната страница е публикуван и линк за изтегляне на Adobe Reader за достъп до документи в PDF-формат. Всички изпратени прессъобщения са публикувани в отделна секция. Посещенията на сайта са въведени в WebCounter. Прозрачността обаче не се изчерпва само със сайта. Относно критериите:

1. Определен ли е в институцията служител/звено по ЗДОИ? Да, със заповед на административният ръководител на съда Елеонора Серафимова е определен такъв служител - служител в регистратурата, където се приемат заявленията.

2. Определено ли е място/стая за преглед на документите? Има специална стая за преглед на документите. Стая 51 на третия етаж на Съдебната палата.

3. Публикувана ли е информация по чл. 15 от ЗДОИ? Публикувана е. На сайта детайлно са описани правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, както стана дума по-горе, има списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия, описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация, която фигурира с наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

4. Има ли секция "Достъп до информация" в страницата на институцията? Има раздел "Осигуряване на достъп до обществена информация" в секция "Вътрешни правила", но публикуваните образци на формуляри, правила, цени, списък на категориите информация, обработвана и съхранявана в общинската администрация, обявена от различни нормативни актове като служебна тайна, са публикувани в раздел "Вътрешни правила за достъп до информация".

5. Публикувани ли са вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията "Достъп до информация"? Да, тази информация е изчерпателно представена.

6. Публикуван ли е годишният отчет за постъпилите заявления? Не на отделно място, а доколкото заляга в общия годишен отчет-анализ за работата на Окръжния съд.

7. Публикувани ли са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията? Да, публикувани са в секцията "Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове", където е указана организацията на дейността по качването на съдебните актове на сайта в пълния им вид с присъди, мотиви или диспозитиви в съответните законови случаи и след заличаване на информацията по Закона за защита на личните данни и Закона за защита на квалифицираната информация.

8. Положителни практики в предоставянето на информация. В Окръжния съд в Пазарджик през 2011 г. са разработени Правила за достъп до обществена информация, актуализирани на 06.02.2015 год. Правилата уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. От 13.01.2011 г. до 10.09.2015 г. са постъпили общо 24 заявления за достъп до информация, касаеща дейността на съда. Постановени са 5 отказа за предоставяне на информация, постановени са 15 решения за предоставяне на исканата информация, 3 бр. заявления са изпратени по компетентност на други институции, 1 заявление е оставено без разглеждане, поради неизпълнения на указания от страна на заявителя. Исканата информация касае дейността на съда - брой използвани СРС, статистически данни по видове дела и др.

9. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? Да, приемат се.

10. Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път? Отговаря. Според указания в заявлението способ за получаване на исканата информация, от по-горната статистика на хартиен носител са изпратени общо 8 решения след заплащане на необходимата такса, на електронна поща са изпратени 12 решения

11. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация съобразени ли са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите. Да, съобразени са и заповедта е указана изрично в Раздел 8 "Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на обществена информация".Община Стражица
Номиниращ: Здравка Маслянкова

В рейтинга на активната прозрачност на институциите за 2015 година Община Стражица е първа сред общините и на второ място след Министерството на отбраната, изоставайки само с една точка, в изпълнение на задължението им за активно публикуване на информация. 

 

1. Определен ли е в институцията служител/звено по ЗДОИ?

В община Стражица достъпът до информация е организиран перфектно, както в сградата институцията, така и по електронен път. Със заповед на кмета инж. Детелина Борисова е определен служител, който пряко отговаря и контролира работата по ЗДОИ - това е Петя Стоянова, старши експерт “Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност”, но и останалите служители също са готови да помогнат на фирмите, гражданите и журналистите, които търсят информация в общината.

2. Определено ли е място/стая за преглед на документите?

Мястото е в Информационния център на общината на партерния й етаж.

3. Публикувана ли е информация по чл. 15 от ЗДОИ:

На интернет сайта на Общината е публикувана пълната информация по чл.15 от ЗДОИ. Описани са дейностите на общината, функциите и отговорностите на институцията. Публикувани са и всички заповеди на кмета. На сайта на общината може да се намери описание на информационните масиви и ресурси, използвани от институцията, както и публичните регистри, които тя поддържа. Има наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в общината, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

4. Има ли секция „Достъп до информация” в страницата на институцията?

На интернет сайта на общината има специална секция “Достъп до информация”. В нея са публикувани образци на формуляри, отчети, правила, цени, списък на категориите информация, обработвана и съхранявана в общинската администрация, обявена от различни нормативни актове като служебна тайна.

5. Публикувани ли са вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията „Достъп до информация”?

Публикувани са вътрешни правила за организация на работа по прилагането на ЗДОИ.

6.  Публикуван ли е годишният отчет за постъпилите заявления?

Публикувани са годишните отчети за постъпилите заявления за периода от 2011 до 2014 година, включително. Води се строга и пълна отчетност на вида на исканата информация, на дадените отговори, всички са в 14-дневния срок, както и на постъпилите устни запитвания и последвалите отговори.

7. Публикувани ли са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията?

Има публикувани правила, както и изрядно поддържани публични регистри.

8. Положителни практики в предоставянето на информация – отговор на устни запитвания, бърз отговор на заявление по ЗДОИ; подпомагане на гражданите при търсенето на информация; предоставяне на информация след направен баланс на интереси; публикуван бюджет и отчет за дейността на институцията.

Практиките се прилагат и изпълняват от община Стражица.

9. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?

Приемат се заявления по електронен път на имейл: strazhitsa@mbox.is-bg.net
10. Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път?

Община Стражица отговаря заявления по електронен път.

11. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация съобразени ли са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите.?

Да. Заповедта на министъра на финансите е публикувана в секция “Достъп до обществена информация” и събираните такси са съобразени с нея.

Всичко описано може да бъде проверено на интернет-сайта на община Стражица: http://strazhitsa.com/Административен съд – Кърджали
Номиниращ: Николай Цветков

Николай Цветков изпрати Уведомително писмо, с което номинира Административен съд – Кърджали за отговор по заявление за достъп до информация.

 Административен съд - Ямбол
Номиниращ: Стойчо Стойчев, Председател на УС на Ямболска търговско-промишлена палата

"Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" - аргументи, съобразно критериите по-горе:

 

1. Определен ли е в институцията служител/звено по ЗДОИ? Административен съд - Ямбол е съдебна институция в региона, в която достъпът до информация е организиран перфектно, както в сградата на съда, така и по електронен път. Има определен служител, който пряко отговаря и контролира работата по ЗДОИ, но останалите служители също са готови да помогнат на фирмите, гражданите и журналистите, които търсят информация в съда.

 

2. Определено ли е място/стая за преглед на документите? Мястото в Информационния център на съда, определено за разглеждане на документи и дела, е удобно и оборудвано с компютър.

 

3. Публикувана ли е информация по чл. 15 от ЗДОИ: На интернет сайта на съда е публикувана пълната информация по чл.15 от ЗДОИ. Описани са дейностите на съда и данни за функциите и отговорностите на административния ръководител г-жа Диана Петкова. Публикувани са и всички заповеди на председателя на съда. На сайта на съда може да се намери описание на информационните масиви и ресурси, използвани от институцията. Има наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съда, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

 

4. Има ли секция "Достъп до информация" в страницата на институцията? На интернет сайта на съда има специална секция "Достъп до информация". Публикувана е много информация, която да улесни максимално хората, които търсят информация, касаеща работата на съдебната институция - образци на формуляри, отчети, правила, цени, решения от съдебни дела по ЗДОИ, както и презентация, упътваща потребителите на интернет. Това са добри практики, които биха могли да въведат и останалите съдебни институции.

 

5. Публикувани ли са вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията "Достъп до информация"? Публикувани са вътрешни правила за организация на работа и приложение на ЗДОИ, които се актуализират при необходимост.

 

6. Публикуван ли е годишният отчет за постъпилите заявления? Публикувани са годишните отчети за постъпилите заявления, както и пълните решения по гледаните съдебни дела по ЗДОИ.

 

7. Публикувани ли са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията? Публикувани са вътрешни правила не само за организация на работа и приложение на ЗДОИ, но и за административното обслужване на гражданите, за работа с хора с увреждания, за публикуване на съдебните актове, за случайното разпределение на делата, за изпращане на призовки и съобщения по електронен път и др. Всички тези правила уреждат и реда за достъп до публичните регистри на съда – справки по дела, пълните текстове на годишните отчети за цялостната дейност, включително и финансова, списък на вещите лица и др.

 

8. Положителни практики в предоставянето на информация – отговор на устни запитвания, бърз отговор на заявление по ЗДОИ; подпомагане на гражданите при търсенето на информация; предоставяне на информация след направен баланс на интереси; публикуван бюджет и отчет за дейността на институцията. На интернет сайта на съда е публикувана много информация, която да улесни максимално хората - образци на формуляри, отчети, правила, цени, решения от съдебни дела по ЗДОИ, както и презентация, упътваща потребителите на интернет. Това са добри практики, които биха могли да въведат и останалите съдебни институции. Административен съд - Ямбол организира и кампании, които да информират и стимулират гражданите да търсят информация. Няма друга институция в региона, която да отбелязва 28 септември - Международния ден на правото да знам. Административен съд – Ямбол е първият в страната ни, който има и профил в социалната мрежа Фейсбук. Съдът има вече успешно реализиран проект по ОПАК на тема "Постигане на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол". Не случайно това е единственият съд в България, носител на европейската награда "Кристални везни на правосъдието". Считаме че подобни институции трябва да се поощряват, заради усилията им да предоставят разбираема и достъпна за гражданите информация. Административен съд - Ямбол, не само че отговаря на критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани", но може да бъде пример и за останалите съдилища. А това авторитетно отличие на Програма "Достъп до информация" - Златен ключ, е начин добрите практики на съда да бъдат забелязани и последвани, особено в година като тази - тотална криза на доверие в съдебната система и опити за провеждане на съдебна реформа.

 

9. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация се предоставя за ползване формуляр-образец, както в Деловодството на съда, така и в интернет-сайта. Заявленията се подават и по електронен път.

 

10. Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път? Заявленията се регистрират в деловодството в деня на тяхното постъпване. Обслужването на гражданите и работата по делата е бързо и качествено. Няма регистрирани дела, по които отговорът на заявленията да е закъснял. Съдът предоставя исканата информация и по електронен път.

 

11. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация съобразени ли са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите. Да. Заповедта на Министъра на финансите е публикувана в секция «Достъп до обществена информация» и събираните такси са съобразени с нея. Всичко описано може да бъде проверено на интернет-сайта на Административен съд – Ямбол: http://adms-yambol.org/bg/. Профил на съда във Фейсбук.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.