За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2015 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Красимир Русев, Търговище
Номиниращ: Борислав Курдов

Може да се каже, че Красимир Русев е единственият бодил в петата на местното общинско ръководство в Търговище, защото не се уморява да подава заявления за достъп до информация, които касаят дейността на администрацията, подписани договори за продажби на терени и атрактивни имоти.

Красимир Русев започва да използва ЗДОИ през 2009 година. От тогава до днес той активно търси информация по неизгодни за общината и обществото договори за продажба на общински терени и сгради. Русев не се отказва след получаването на откази за достъп. Напротив, това го амбицира да търси своите права и по съдебен ред. Със съдействието и на правния екип на Програма Достъп до Информация, Русев печели почти всички дела, заведени след отказ за достъп.

След неговата активна дейност сред обществеността бяха осветлени договорите за продажба на бивш пазар за нехранителни стоки на доста атрактивно място в Търговище, неизгодна сделка и договор за продажбата на бивша механа, договор за продажба на близо 200 дка общинска земя в село Буховци и др. Красимир Русев е автор на Първа, Втора "Бяла книга", в които изразява своята позиции и оценка на управленските методи и решения в община Търговище.

Интервю с Красимир Русев в Информационния бюлетин на ПДИ може да прочетете тук: Красимир Русев: „Опитвам да окуража повече хора да се възползват от ЗДОИ”.Емилия Герганова, Ловеч
Номиниращ: Цветан Тодоров

Eмилия Герганова като гражданин от две години работи активно със ЗДОИ. Тя е подавала самостоятелно заявления до общината в Ловеч, до кметства в селата и до РДГ – Ловеч, като е искала информация за състоянието на горските пътища, мостове, кой отговаря за поддръжката им и прочие информация. Същевременно, преглеждайки сайта на община Ловеч констатира неверни данни в нейния отчет по ЗДОИ. Въпреки че е сигнализирала за тях в общината, до момента няма абсолютно никаква реакция от длъжностните лица, които са допуснали грешките. Става дума за годишния отчет за работата на Община Ловеч по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година. Емилия Герганова не вижда в отчета да са отразени нейните случаи. А те говорят за закъснения на отговорите по ЗДОИ, за частични отговори и прочие. Затова подлага на съмнение отчета, тъй като е с пропуски в посока по-благоприятна информация. Настоява да се публикува коректната информация и тя да бъде препратена на лицата/институциите, тъй като те са подведени. Изрично е да се подчертава, че с предоставянето на невярна информация се подвеждат всички онези, които следят състоянието на достъпа до информация и информират обществото. Нейният опит е послужил за статия във в. „Народен глас". Заради гражданското чувство и последващия контрол върху институции предлагам Емилия Герганова за наградата "Златен ключ" в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ".Иван Кърцъков, Ямбол
Номиниращ: Дияна Бончева

Гражданинът Иван Карцъков от Ямбол използва Закона за достъп до обществена информация, за да принуди община Ямбол да прекрати порочната практика тротоарът пред Здравната каса в Ямбол да се използва като паркинг. 

 

През октомври 2014 г. Той подаде заявление за достъп до обществена информация, с което поиска от община Ямбол достъп до заверени копия/извадки/ на предпоследния и последния влезли в сила ПУП-ПРЗ на Каргонския пазар, в частта си, отнасяща се за сградата на бившето „ОСО" – сега Здравна каса и РПУ-Тунджа – само графична част, от която да е видно отреждането на териториите около сградата, ведно с тротоарните линии, и влезлите в сила решения на Общински съвет Ямбол за тях. Секретарят на община Ямбол преценява искането като неясно и формулирано много общо и с писмо уведомява Карцъков, че следва да уточни предмета на исканата обществена информация.  В отговор на това писмо Карцъков изпраща уточнение вх.№ 2801-37504/28.10.2014 г. с приложена извадка от ГИС на община Ямбол /достъпна на интернет-страницата на общината/, с означени координати на конкретните територии. С Уведомление изх.№2801-38457/11.11.2014 г. на секретаря на община Ямбол заявлението на Карцъков е оставено без разглеждане, на осн. чл.29, ал.2 от ЗДОИ, с мотив, че в случая не е налице искане за достъп до обществена информация, предвид което не е налице законово задължение за предоставяне на информацията по начина, по който е формулирана в отправеното заявление. Посочено е, че исканата информация не е свързана с правото на достъп до обществена информация, а е искане за предоставяне на документи, относимо към Закона за устройството на територията, който е специален закон и проведените процедури и издадените актове в това производство не представляват обществена информация по ЗДОИ. С Определение №512/22.12.2014 г. по адм.д. 249/2014 г. Административен съд Ямбол отменя изричния отказ на секретаря на община Ямбол да разгледа по същество заявлението на Карцъков за достъп до обществена информация. Определението на АС-Ямбол е потвърдено от ВАС и влиза в сила на 30.03.2015 г. Тогава секретарят на Община Ямбол Кабрански издава Решение № 2801-07016/21.04.2015 г., с което отказва достъп до исканата със заявление вх.№ 2801-36572 от 10.10.2014 г. от Карцъков информация. Гражданинът обжалва и със свое решение от 03.07.2015 г. АС-Ямбол отменя отказа като незаконосъобразен. Сагата обаче не е приключила, тъй като секретарят на община Ямбол е пуснал жалба във ВАС и делото е насрочено за 12.10.2016 г.

 

Подобна е съдбата и на друго заявление по ЗДОИ на Карцъков, което също е свързано с незаконното паркиране на автомобили на тротоара пред Здравната каса. То е подадено през  ноември 2014 г. И с него Карцъков настоява да получи заверени копия на доклада/докладите за оценка на съответствието в проектирането на одобрения проект на улица "Индже войвода", заверено копие на обяснителната записка, поясняващо предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169, ал. 2 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2 и детайли, (включително схема с местоположението им на обекта), съгласно чл. 28, ал. 1, т. 4 – създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Както на всички досегашни заявления по ЗДОИ, така и на тези на Карцъков, секретарят на община Ямбол Антон Кабрански - отговорен по ЗДОИ, поиска уточнения, а след това изпрати уведомление, че оставя заявлението без разглеждане. Карцъков заведе дело в Административен съд-Ямбол и съответно изричният отказ на секретаря за достъп до информация беше отменен. Секретарят на община Ямбол обжалва пред 2 инстанции във ВАС. Решението на петчленния състав е от 03.06.2015 г. по адм.д.  5129/2015 г. Определението на АС-Ямбол е в сила, но достъп не е предоставен.  

 

Наред със заявленията по ЗДОИ, Карцъков изпрати и сигнали до кмета на общината и министъра на регионалното развитие и благоустройство за това, че в зелените площи пред Здравната каса в Ямбол неправомерно се паркират автомобили на РПУ Тунджа и частни лица. Популяризира своята "битка" с общината чрез социалните мрежи, като публикуваше всяко свое заявление, всеки отговор на общината, всеки нов сигнал.   Милен Чавров
Номиниращ: Мариана Александрова

Милен Чавров е зам. - председател на Националната пациентска организация, член на УС на фондация "И" и председател на фондация "Надежда срещу СПИН", която поддържа консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ и СПИН.

От 1997 година работи активно за подобряване разбирането за болестта СПИН у нас и за защита правата на хората, живеещи с ХИВ в България. Той е основоположник на инициативата за децентрализация на системата на медицинско обслужване в страната, радетел е за достъп до качествено и съвременно лечение, бори се за решаването и на редица социални проблеми на хората, живеещи с вируса. Участва активно в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на ХИВ/СПИН. В последните няколко години Милен не само непрекъснато търси информация от МЗ, НЗОК и различните съвети и комисии, разглеждащи проблемите на правата на болните от СПИН и на пациентите като цяло, но и насърчава всички пациентски лидери и организации да търсят правата си, най-вече правото на достъп до информация. Милен Чавров познава в детайли механизмите за търсене на информация по ЗДОИ, използва ги упорито и организира лекции и презентации сред пациентските организации в цяла България, за да ги окуражи да търсят правото си на информация, за да провеждат по-професионално застъпнически кампании, лобиране и да оказват натиск върху институциите. Ефектът от работата на Милен Чавров е в това, че след години търсене и получаване на информация, пациентските организации имат доста добра картина по отношение готовността на страната ни да се справи с предизвикателството СПИН. Пациентските организации изготвиха през 2015 година Манифест, излагащ детайлно проблема и предизвикателствата пред страната ни за недопускане на епидемия от СПИН и призоваващ към поемане на категоричен политически ангажимент по отношение на националния отговор срещу ХИВ. Ефект от работата му е и това, че пациентските организации много по-често използват механизмите за достъп до информация, знаят ЗДОИ и познават консултанти и нестопански организации, към които могат да се обърнат за помощ при отказ на информация или при по-специфични проблеми в тази област.

Иван Петров
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

Иван Петров (гр. София) е ветеран в използването на ЗДОИ. Водените от него дела срещу откази на столичната и централната администрация са десетки. Десетки са и спечелените от него с подкрепата на ПДИ дела. През 2008 г. бе отличен с почетна грамота в категорията Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ“. И до ден днешен Петров използва активно ЗДОИ. В рамките на последните две години Петров спечели две дела, след които администрацията му осигури достъп до търсената информация. Дело срещу отказ на секретаря на Столична община (СО) да му предостави информация за положения извънреден труд от служители на общината през 2012 г. Дело срещу отказ на секретаря на СО да му предостави достъп до Вътрешните правила за организация на административното обслужване в общината. Петров има и текущи дела срещу откази на СО да му предостави информация за една конкретна командировка на кмета, за изплатените застрахователни обезщетени на наематели на общински жилища, за заповедта за назначаване на Главния архитект на СО на длъжността му и др.

 

В края на 2014 г. Петров подава писмо до СО, с което изразява несъгласие по отношение на някои от реквизитите, заложени във формуляра на заявление за достъп до информация, който се използва в общината. В тази връзка, в началото на 2015 г. в ПДИ постъпи молба от секретаря на СО за становище по отношение на формуляра на общината. Това даде възможност на екипа на ПДИ да обърне внимание на секретаря на СО, че изискванията за попълване на ЕГН и постоянен адрес от заявителите са неоснователни, както и да отправи предложение за отпадането им. Впоследствие секретарят на общината постави за по-детайлно обсъждане въпроса за наличието на ЕГН във формуляра, с оглед идентификацията на заявителя в случаите, когато в заявлението вместо адрес за получаване е отбелязано „До поискване“. С второ становище, ПДИ изложи мотиви, че след като по ЗДОИ трите имена и адресът за кореспонденция на заявителя са единствените задължителни реквизити относно идентификацията на заявителя, то събирането на всякаква допълнителна информация представлява недопустимо обработване на лични данни. В резултат, към момента формулярът на СО е променен и в него вече не фигурира изискване за попълване на ЕГН.

 

Петров е привърженик на идеята за законодателна промяна, която да направи възможно заплащането на разходите за получаване на достъп до обществена информация посредством държавни таксови марки.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.