За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2013 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Моля, спазвайте ограничението до 1 страница номинация.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Кмет на община Ловеч
Номиниращ: Данчо Заверджиев, Ловеч и Кирил Терзийски, ПДИ

В резултат на информация предоставена от Община Ловеч, Данчо Заверджиев се усъмнил, че председателят на Общински съвет – Ловеч е ползвал конкретен служебен автомобил на Община Ловеч за лични цели по време на отпуската си през м. август 2011 г. Поради това през м. март 2013 г. г-н Заверджиев подал заявление до кмета на Ловеч, с което поискал да му бъде предоставена информация за това кого е обслужвал въпросният служебен автомобил на четири конкретни дати през м. август 2011 г. С решение за предоставяне на достъп до информация от 28 март 2013 г. кметът на Ловеч отговорил на заявителя, че през мандат 2007 – 2011 г. въпросният автомобил е използван от Общинската администрация и Общинския съвет, а през новия мандат от м. декември 2011 г. същият автомобил е предоставен на персонално разпореждане на председателя на Общинския съвет.

Съпоставката между поисканата и получената информация показва, че на въпросът кой точно е ползвал автомобила на определени дати през м. август 2011 г., кметът не е отговорил, а най-общо е посочил, че автомобилът е използван от администрацията на общината и общинския съвет. В същото време е добавил в отговора си и информация, която нито му е искана, нито касае интересния за заявителя период, а именно на чие разпореждане е автомобилът след м. декември 2011 г. Абсурдността на отговора е в пълната липса на конкретизация по отношение на това кое лице е използвало въпросния автомобил на определени дати през м. август 2011 г. Според самият Данчо Заверджиев "Това е все едно, аз да питам кмета колко е часът, а той да ми отговори днес може да вали може и да не вали"!

Кмет на Столична Община
Номиниращ: Иван Петров

Със заявление по ЗДОИ до Кмета на Столична Община от 4 април 2013, Иван Петров иска да разбере колко са зоните за сигурност на територията на Столична Община, кой и на какво основание ги определя, за какъв срок, по какъв начин се информират гражданите за границите им.

Получава отговор от Директор на Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия”, който не предоставя исканата информация, а препраща към нормативната уредба за определяне на „зони за сигурност” в Р България. Подчертано е, че „в световен мащаб от подобна информация се интересуват само терористични и анархистични групи и организации”, както и че в тази връзка копие на заявлението ще бъде изпратено по компетентност на Държавна агенция „Национална сигурност” и МВР за становище.

Министерство на труда и социалната политика
Номиниращ: Стефан Ангелов

На 7 януари 2013 г. подадох заявление за достъп до информация до Министъра на труда и социалната политика по електронен път, като част от проучването на ПДИ Граждански одит на активната прозрачност 2013. След кратка кореспонденция със служители на министерството все пак ми бе предоставен пълен достъп до търсената информация с решение на главния секретар.

 

Интересен беше начинът на предоставяне. В заявлението бях посочил, че желая информацията да бъде предоставена по електронен път на електронната ми поща. Според решението, обаче, трябваше да се явя в централната сграда на МТСП на ул. "Триадица" 2 в София, където, след представяне на документ за самоличност, да подпиша "протокол за предоставяне на достъп до обществена информация". След подписването на протокола на място лично от мен (или упълномощено от мен лице), информацията трябваше да бъде изпратена на електронната ми поща.

 

Въпреки абсурдността на решението, реших да спазя указаната процедура, за да получа все пак исканата информация. Явих се на служебния вход на сградата на министерството и се представих на посоченото в решението длъжностно лице. Някак очаквано учтивата служителка разбра за ролята си в тази "процедура" от копието на решението, което носех. Оттам бях изпратен в кабинета на друг служител, който бе посочен в решението като лицето отговарящо за копирането и сканирането на информацията. Някак очаквано и този служител разбра за ролята си в "процедурата" от копието на решението, което носех. Докато чаках в кабинета, пристигна експертът (вероятно държавен или главен експерт от Дирекция "Правна") на МТСП, която бе измислила и изготвила този "интересен" ред за предоставяне на достъп до обществена информация. Използвах времето в чакане на протокола, за да се опитам да убедя експерта юрист, че в случая на получаване на достъп по електронен път подписването на "протокол за предоставяне" на място изкривява и всъщност незаконно ограничава приложението на правото на достъп до информация. Някак очаквано тя бе непреклонна. В крайна сметка след около час чакане и обикаляне из сградата на министерството, подписах протокола, който твърди че е предоставен пълен достъп до исканата информация, според решението на главния секретар, без да видя изпратената ми информация.

 

Върнах се на работното си място и някак очаквано установих, че в получената информация при сканирането са явно и нарочно закрити, т.е. заличени, пасажи от искания документ. Полученият достъп до обществена информация не беше пълен, а частичен.

Председателят на Общински съвет Ловеч
Номиниращ: Данчо Заверджиев

С вх.№ ОС-ЗДОИ-20/10.07.2013 г. поисках от Председателя на Общински съвет Ловеч да ми бъде предоставена следната обществена информация:

По кой параграф от общинския бюджет за 2013 година има осигурени финансови средства в размер на 1 329 395,11 лв. (един милион триста двадесет и девет хиляди триста деветдесет и пет лева и единадесет стотинки) за поемане на задължението, посочено в Записа на заповед съгласно Решение № 424 от  27 юни 2013 година на Общински съвет Ловеч?

Очаквах да получа отговор, от който да става ясно по кой параграф от общинския бюджет има осигурени финансови средства за такъв разход от над един милион лева.

С изх. № ОС-ЗДОИ- 21/22.07.2013 г. получих следния отговор:

Исканата от Вас обществена информация в изпълнение на чл.12.ал.2 от ЗДОИ е оповестена на всички граждани на сайта на Общински съвет Ловеч./разпечатка от публикуване не решение№ 319/01.03.2013 г./

Достъпът там е неограничен и съгласно чл.12 ал.2 във връзка с ал.3 от ЗДОИ с публикуването на решение № 424/27.06.2013 г. и на решение № 319/01.03.2013 г. с всички приложения относно Бюджет 2013 г. с това е изпълнена целта на закона, определена в чл.4.

Разходите са в размер на 0.27лв. без ДДС, които трябва да платите на касата на общината.

Получих копия на следните документи:

1. Копие от интернет страницата на общински съвет, на което е подчертан линк към решение № 319/01.03.2013 г.

2. Копие от първата страница на решение № 319/01.03.2013 г. относно приемане на бюджета на община Ловеч за 2013 г.

3. Копие на Рекапитулация приходи: 1.Всичко приходи за държавни дейности; 2.Всичко приходи за местни дейности.

 И никаква информация за параграфа от бюджета, по който е осигурен разхода за който питам.

„Вързаният ключ” в отговора се състои в това, че когато се пита за конкретен разход от бюджета на общината, се отговаря, че разходът е от прихода, което е невъзможно и на практика представлява „тежко” не познаване на основните правила по  съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет от председателя на общински съвет.

 

Публикуваме пояснение към номинацията, изпратено от Председателя на Общински съвет – Ловеч по имейл на 25 септември 2013 г.: http://store.aip-bg.org/rkd/docs/2013/ObSuvet_Lovech_email.pdf.

Министерство на вътрешните работи (МВР)
Номиниращ: Фани Давидова – ПДИ

Номинацията е за практиката на МВР да не отговаря на граждани по заявления за достъп до информация, когато те са посочили адрес за контакт, различен от този по лична карта. Независимо от предмета на заявлението, дори когато той е проста и очевидно обществена информация, а заявителя е посочил телефон, електронен адрес, пощенски адрес – ПК, служителите от МВР не отговарят, а публикуват съобщение до него на своята официална уеб страница (https://www.mvr.bg/Saobshtenia/Chl61_APK/default.htm) с което го уведомяват, че без пощенския адрес по лична карта информация няма да получи. Не е известно как ако нормален човек попълни заявление за достъп до информация, като в него посочи телефон за контакт, електронен адрес и адрес – пощенска кутия, как точно да му хрумне, че заявлението му е оставено без движение, защото не е посочил за контакт за връзка с него.

 Статия, подкрепяща номинацията: 

Може ли да живееш в пощенска кутия?

Община Варна, Район Приморски за това, че в резултат на заявление за достъп до информация премахнаха врата, която препречваше достъпа на гражданите до част от сградата
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

Реших да номинирам район Приморски на община Варна в тази категория, тъй като случаят показва една светкавична реакция по заявление за достъп до информация, т.е. дава представа за ефекта на ЗДОИ.  За някои може да е смешна, за други абсурдна, със сигурност в нея има по малко от всичко – обърканост, страх, желание за действие в положителна посока, пресечено от наслагваната през годините практика на непрозрачност.

Ето историята:

В началото на май, отивайки по работа в сградата на район Приморски на община Варна, Николай Цветков прави откритие, че вторият етаж на тази публична иначе сграда, е отделен с врата. Вратата препречвала достъпа на граждани до канцелариите, намиращи се там, на нея нямало звънец и не можела да се отваря отвън. Заинтригуван от това какво се крие зад нея и защо е скрито там, той решава да подаде заявление за достъп до информация, в което пита няколко неща – защо е затворен за граждани достъпа до този етаж на общината, кога  и по чие решение е поставена вратата, по каква причина няма звънец на нея, спазва ли се забраната за тютюнопушене  в обществени сгради по реда на чл.56 от Закона за здравето в това пространство и т.н. Подава заявлението в деловодството на общината и остава с надежда, че все някога, някой ще се сети да му отговори. Два дни по-късно той отново е в сградата на общината и за най-голяма изненада вижда...че вратата е изчезнала...

Повече по случая можете да прочетете тук:

Приключение с врата и заявление – информационен бюлетин на ПДИ, бр. 5 (113), май 2013 г. Община Варна, общинска полиция – Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, "СОПА" - Варна

Проверяват багажа на гражданите по секретна инструкция


Секретна инструкция за реда на влизане в сградата на Община Варна тормози гражданите, посещаващи институцията.

Общинските полицаи обясняват, че проверяват личния багаж при строго спазване на реда, определен в тази секретна инструкция - с полицейско разпореждане задължават всеки гражданин да разгръща собственоръчно всяка една прегради и да отваря всяко едно ципче по чантата си под зоркия поглед на проверяващия за опасни предмети полицай, който в никакъв случай при проверката не трябвало да пипа с ръце, въпреки ниското качество на такава формална проверка.

 

При поискване по реда на ЗДОИ обаче тази секретна инструкция изглежда мигновено се дематериализира и се оказва, че в общинската администрация няма налична такава. Имало писмено указание, в т.11 от което е записано, че постовият „Проверява личен багаж на посетители по определения ред“. Къде е определен този ред остава загадка дори за зам. кмета по сигурността, поради което заявлението е препратено по компетентност на директора на ОД на МВР – Варна, откъдето отговор засега няма. 

 

Документи:

1. Заявление от 13.08.2013г. за вътр.секр.инстр 

2. Указание                                                 

3. Препращане по компетентност на ОДМВР      

4. Жалба срещу мълчалив отказ на ОДМВР   

Варненска окръжна прокуратура
Номиниращ: Юлиян Чолаков, "СОПА" - Варна

иска прекратяване на НПО заради водене на много дела по ЗДОИ


Варненска окръжна прокуратура (ВОП) в опита си да скриe поискани по реда на ЗДОИ документи и данни, уличаващи длъжностни лица в нарушение на закона при сделката с Алея първа и приемането на Общия устройствен план на Варна, стигна до там, че да отрича съществуването на заявителя, за да не му даде исканата информация. Прокуратурата дори се оплаква, че законът не предвиждал възможност за прекратяване и заличаване от правния мир на НПО, които водят дела по ЗДОИ „срещу де що има държавен орган“ и искат от всеки по 300 лв за адвокатския хонорар по всяко спечелено дело. Въпросът обаче защо прокуратурата губи делата, не се коментира.

 

В случая на мушката е Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) заедно с други активни варненски НПО. Повод за номинацията е заведеното дело с предмет отказът на ВОП да предостави копие от публичен документ, тъй като на 19.03.2009г. същият е бил иззет при претърсване в Областна администрация – Варна като доказателство по досъдебно производство. Става въпрос за укривана експертна оценка на имот, използвана за сравнение при оценяването на 122 дка терени за проекта Алея първа, преди те да бъдат продадени по 95 лв/кв.м., т.е. на поне 10 пъти по-ниска цена от действителната, което е достатъчно за развалянето на сделката.

 

В съдебно заседание прокурор Андонов от ВОП се изхитри да заяви, че понеже СОПА било сдружение с нестопанска цел, съществувала опасност целите, които преследва (с подаването на заявления и воденето на дела по ЗДОИ) да се окажат в противоречие със законите на страната и добрите нрави. Какво се разбира под „добри нрави“ остава неясно, остава актуален и проблемът с укриването на публичен документ от ВОП.

 

Към този момент прокурор Андонов е наблюдаващ прокурор по всички казуси, свързани с проекта „Алея първа” в Морската градина на Варна и именно той укрива твърде ревностно търсената експертна оценка, за да не може тя да бъде използвана от НПО и гражданите като доказателство срещу областната управа на Варна и ТИМ.

 

Документи:

1. Първоначално заявление до областния управител, препратено по компетентност на ВОП в частта по т.4

2. Отказ на ВОП                                                               

3. Жалба до съда                                                           

4. Протокол от с.з. на 05.09.2012г. по адм. дело 1602/2012г. с разсъжденията на прокурор Станислав Андонов                              

 

На стр. 5 в протокола - понеже СОПА било сдружение с нестопанска цел, съществувала опасност целите, които преследва с подаването на заявления по ЗДОИ да се окажат в противоречие със законите на страната и добрите нрави.

На стр. 6 – водене на дела срещу де що има държавен орган; законодателят не е предвидил възможност прокуратурата да иска прекратяване на такива сдружения.Публикуваме полученото на 24.09.2013 г. становище на Окръжна прокуратура Варна, във връзка с номинацията за антинаградата "Вързан ключ": http://store.aip-bg.org/rkd/docs/2013/Stanovishte_VOP.pdf.

Административен съд – Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, "СОПА" - Варна

За това, че е изтрил след поискването им по реда на ЗДОИ звукозаписите от три съдебни заседания с твърде емоционално и почти непристойно поведение на представител на Варненска окръжна прокуратура, въпреки разпореждането на съдия докладчика звукозаписите да се съхраняват до влизане в сила на съдебното решение.

 

Документи:


1. Протокол от с.з. на 21.09.2012 г. по дело 1602/2012г. с неизпълненото указание на съда (на стр.2) звукозаписите да бъдат запазени до влизането в сила на решението по делото                                 

2. Заявление от 10.10.2012г.  за звукозаписите 

3. Решение по заявлението за звукозаписи  

Административен съд – Варна и Окръжна прокуратура – Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, "СОПА"-Варна

Търсенето на информация по ЗДОИ може да Ви излезе солено, ако засегнете авторитета на съдебната власт.


4800 лв глоби е наложила съдия Марияна Бахчеван от Административен съд Варна само по адм. дело № 1602 /2012г. Глобите са наложени след искане на отвод и сигнал до ВСС за укриване от магистрати в полза на ТИМ на документ, поискан по реда ЗДОИ. 2100 лв е глобата на СОПА, 2100 лв на председателя на СОПА и 600 лв на адвоката.  Иначе 600 лв е глобата за твърдяно от съда забавяне на хода на делото чрез подадената от СОПА молба за определяне на срок при бавност, каквато се подава при бавене на делото от самия съд и 4200 лв са за обида на съда и на ответника-прокурор, поради изразеното съмнение за престъпни взаимоотношения между тях като представители на съдебната власт, чиято репутация и без друго не е кристално чиста, а е по-скоро като цирей, който трябва спешно да се лекува.

 

Предмет на адм. дело № 1602 /2012г. е отказът на прокурор Станислав Андонов от Окръжна прокуратура – Варна да предостави по реда на ЗДОИ копие от публичен документ, който на 19.03.2009г. е бил иззет при претърсване в Областна администрация – Варна като доказателство по досъдебно производство. Тогава е иззета експертната оценка на имот, използвана за сравнение при оценяването на 122 дка терени за проекта Алея първа, преди те да бъдат продадени по 95 лв/кв.м., т.е. на цена поне 10 пъти по-ниска от действителната, което е достатъчно за развалянето на сделката.


Поводът за налагането на глобите са обидните според съда искания за отвод поради наличните данни за евентуално корупционно взаимодействие между прокурора и съдията във връзка с изхода на делото, както и за координирано подпомагане на Областна администрация - Варна в укриването на въпросната публична експертна оценка, която може да се окаже решаваща за скандалния казус „Алея първа”, казус с многомилионен финансов интерес.

Документи:
Протокол от с.з. на 30.01.2013г. с искане за отвод
Искане за отвод от 06.02.2013 г. от СОПА и за запазване на звукозаписите от с.з. 
Определение № 1478 от 26.02.2013г. – налага глоби  3 х 300 лв на Ю.Чолаков и 3 х 300 лв на СОПА
Искане за отвод вх.№ с.д. 4775 от 01.03.2013г. от адв. М.Маринов
Искане за отвод с.д. 5658 от 12.03.2013г. от СОПА
Определение № 1811 от 13.03.2013г. – налага глоби  2 х 600 лв на Ю.Чолаков и 2 х 600 лв на СОПА  
Определение № 1812 от 13.03.2013г. - налага 2 х 300 лв глоби на адв. М.Маринов 

Министерството на труда и социалната политика
Номиниращ: Институт за пазарна икономика

Във връзка с изследване на тристранното сътрудничество в България Институтът за пазарна икономика (ИПИ) поиска от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) „Конкретните данни, които доказват представителност на организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите за последните три проведени процедури според действащото тогава законодателство и приключили с решения за признаване на представителност на Министерски съвет от 5 април 2004 г., 14 декември 2007 г. и 26 юли 2012 г.”

 

Стъпка 1: Заявлението за достъп до информация беше изпратено с електронен подпис на адреса, който е посочен в Заповедта за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от МТСП на 10 юли 2013 г. с молба входящият номер да бъде изпратен на електронна поща.

 

Стъпка 2: След като не получихме входящ номер се обадихме в МТСП и се оказа, че заявлението не е получено на посочената в Заповедта на министъра електронна поща. Служител на МТСП ни посочи друг адрес, на който трябва да пратим заявлението.

Заявлението беше изпратено и съответно получено на „правилната” електронна поща на 11 юли 2013 година.

 

Стъпка 3: На 19 юли 2013 г. беше получен отговор от МТСП, който гласеше, че исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо съгласието им за предоставянето й. Затова на основание чл. 31 от Закона за обществена информация (ЗДОИ) са изпратени писма, с които се иска тяхното съгласие. Решението е за удължаване срока за изготвяне на исканата информация с четиринадесет дни, считано от 25.07.2013 година.

 

Стъпка 4: На 8 август 2013 г. ИПИ получава отговор, че МТСП разполага с информация за проведената процедура през 2012 г. (не и за предишните процедури) и само една от шестте организации е дала изрично съгласие за предоставяне на данни, т.е. ИПИ получава ЧАСТИЧЕН достъп до обществена информация.

 

Стъпка 5: ИПИ получава частичния достъп до информацията.

 

Стъпка 6: На 22 август 2013 година ИПИ праща второ заявление до МТСП по ЗДОИ, с което се иска достъп до същата информация само от последната проведена процедура и с изключение на получената информация от предоставения частичен достъп. Във второто заявление изрично се посочва, че тази информация е обществена и следва да бъде предоставена без ограничения, дори при липса на съгласието на евентуално засегнато трето лице. В Кодекса на труда (КТ) е заложен принципът на прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 (чл. 36, ал. 5, т. 2 от Кодекса на труда). Освен това, статусът „представителни организации на работниците и служителите и на работодателите” предоставя редица права и задължения на съответните организации, сред които и участието в упражняването на държавна власт (напр. чл. 3 – чл. 3е от КТ). Решенията на съветите за тристранно сътрудничество се взимат след задължителното съгласие на представителните организации (чл. 3д, ал. 4 от КТ). Също така, според чл. 3е, ал. 2 от КТ„разходите по дейността на съветите за тристранно сътрудничество са за сметка на съответните държавни и общински органи, участващи в тях”, т.е. тази дейност на представителните организации е финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и следователно те са задължени субекти по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ. Тук приложение намира първата хипотеза на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, а и заради наличието на надделяващ обществен интерес, приложение намира и втората хипотеза на същата разпоредба. Търсената информация търси повишаване на прозрачността и отчетността на МТСП и представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в приложение на чл. 36, ал. 5, т. 2 от КТ във връзка с § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. В случая съгласието от трето лице за предоставяне на информацията не е необходимо.

Търсената информация представлява обществена такава и липсват други ограничения на достъпа до нея, както и МТСП признава в свое Решение РД05-86 от 08.08.2013 г. Следователно информацията трябва да бъде предоставена.

 

Стъпка 7: На 30 август 2013 г. ИПИ получава отговор от МТСП, в който отново се посочва, че  исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо съгласието им за предоставянето й. Затова на основание чл. 31 от Закона за обществена информация (ЗДОИ) са изпратени писма, с които се иска тяхното съгласие. Решението е за удължаване срока за изготвяне на исканата информация с четиринадесет дни, считано от 06.09.2013 година.

Въпреки изрично посоченото наличие на надделяващ обществен интерес в последното заявление, министерството явно не е преценило баланса на интереси, каквото е неговото законово задължение, а е решило отново да действа по неприложимата процедура. Явно е желанието на институцията да не прилага правилно закона и да се опита да се отърве от отговорността да предостави търсената обществена информация през прехвърлянето на отговорността към „засегнатите трети лица”.

 

Стъпка 8: На 23 септември 2013 г. се получи отговор от МТСП (изх. номер 39-284 от20.09.2013 г. на МТСП). От него непряко се разбира, че министерството отново отказва да предостави търсената обществена информация, въпреки признанието, че тя е „от обществена важност и значимост”. Не става ясно как отсъства надделяващ обществен интерес от предоставянето й. Просто е посочено, че са засегнати интереси на третите лица (организациите), не ясно какви интереси, а от тези организации „не е постъпило безусловно изрично писмено съгласие”. Липсват каквито и да било мотиви за неприложението на принципа на прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 (чл. 36, ал. 5, т. 2 от Кодекса на труда). Но, може би най-фрапантната липса е на разпоредителна част на този „отговор”. Той не е квалифициран и оформен като решение и в крайна сметка, заявителят (ИПИ) не разбира (официално) дали получава достъп до търсената информация или отказ. Може да се заключи, че в случая е налице „мълчалив отказ” на заявлението, който, е добре известно, е забранен като начин на отговор по ЗДОИ.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.