За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2013 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Данчо Заверджиев, гр. Ловеч
Номиниращ: Павлин Иванов, „Ловеч днес“

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

 

Ловчалията Данчо Заверджиев е един съвсем обикновен човек. Не членува в сдружения, съюзи, партии. Въпреки това, с работата си, доказва нещо, както изключително необикновено, така и много логично – всеки от нас, като гражданин на Република България разполага с необходимият инструментариум, за да защитава правата си, да оказва влияние върху обществения и икономически живот, да търси, намира, анализира и използва правото на достъп до информация, за да защитава обществените интереси, да участва със сериозни аргументи в местното самоуправление, без да бъде политически ангажира.

 

Г-н Заверджиев е един от малкото, изключително упорити в постоянството си граждани,които познавам. До момента гражданинът е завел 5 дела срещу решения за отказ за предоставяне на информация срещу кмета на Община Ловеч, от които 3 вече са спечелени, а другите 2 предстои да бъдат разгледани от Административен съд Ловеч. Г-н Заверджиев е завел и още две дела срещу решения за отказ по достъп до обществена информация срещу Областен управител на област Ловеч, които предстои да бъдат разгледани от съда.

 

Един от най-значимите обществени ефекти, следствие използването на инструментариума на ЗДОИ е отмяната на решението на Общински съвет Ловеч, с което беше определена Такса битови отпадъци за 2012 г. в община Ловеч.

 

На база събрана обществена информация по ЗДОИ и след направен анализ на фактите и правната рамка, г-н Завереджиев със свой сигнал до Областен управител на област Ловеч атакува спорното решение № 252 от 27.11.2012 г. на Общински съвет Ловеч, с което  се определя таксата за битови отпадъци. Важно е да се отбележи, че решението на местния парламент за определяне на ТБО пряко касае всички жители и юридически лица на територията на община Ловеч.

 

Областният управител връща решението за ново разглеждане на ловешкия Общински съвет, но съветниците изменят и потвърждават спорното решение.  Следва дело, заведено от Областен управител срещу потвърденото решение, което Общински съвет губи на две инстанции – в Административен съд Ловеч и окончателно във ВАС.

 

Юридическият резултат е, отмяна на спорното решение. Ефектът върху жителите и юридическите лица на територията на община Ловеч е обезсилване на едно неприемливо решение, което има пряк ефект върху всички.

 

Напоследък, много се говори за липсата на инструменти, чрез които гражданите могат да влияят върху решенията на властите и да участват реално в местното самоуправление. Г-н Заверджиев е красноречивият пример за съвсем обикновен гражданин, който знаейки и използвайки правата си, в това число и правото на достъп до обществена информация, доказва, че в България всеки може да участва и влияе върху управлението и властта, при това реално и ефективно.

 

Ако всички ние, като български граждани, имаме желанието да участваме, контролираме, влияем върху развитието на нашите общини и страната ни, имаме възможност да го правим. Г-н Заверджиев е доказателството.Дияна Бончева, гр. Ямбол
Номиниращ: Димитър Димитров, председател на УС на сдружение "ДЕН"

Дияна Бончева е член на Управителния съвет на "Движение с екологична насоченост" и координатор на Програма Достъп до информация. Тя е основният двигател в сдружението по прилагане на Закона за достъп до обществена информация. С нейна помощ подготвихме десетки заявления и получихме достъп до обществена информация, свързани с контрола върху количеството взривове на кариера за добив на инертни материали в село Дражево; количествата опасни товари, преминали през гара Ямбол; инвестиционните намерения, съгласувани от РЗИ-Ямбол; изграждане на инсталация за каталитична вакуум-пиролиза в землището на село Хаджидимитрово без ОВОС; липсата на реална ОВОС по проекта за Регионално депо-Ямбол; незаконно изхвърлени черупки от скариди на ямболското сметище; незаконно изхвърлени скелети от коне в гората край село Дражево и др. Получената информация ни помогна да подготвим становища и намерим подкрепа по подадената от нас петиция 1353/2011 до Комисията по петициите във връзка с продължаващата експлоатация на незаконното депо на община Ямбол, за въвеждане на по-сериозни мерки за зелените площи и опазването на чистотата на въздуха в екологичната оценка на бъдещия Общ устройствен план на Ямбол, за становищата ни по 5 инвестиционни намерения, свързани с инсталация за производство на хлор на територията на община Ямбол. Чрез Дияна Бончева успяхме да принудим Общински съвет-Ямбол да проведе реално обществено обсъждане на проекта за Наредба за управление на отпадъците, макар и впоследствие съветът да не се съобрази с отправените от гражданите препоръки. Тя подаде заявления и обжалва със съдействието на ПДИ отказите на МОСВ и МРРБ да ни се предостави документацията от отчетите на община Ямбол по реализацията на проектите "Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)", "Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол" и "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол", финансирани по ОПОС и ОПРР. Въпреки решението на Административен съд София-град, МОСВ продължаваше до 13.09.2013 г. да отказва да предостави пълната информация по проекта "Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)".

 

Благодарение на упоритостта на Бончева и нейните 3 последващи заявления с предупреждение за сигнал до съда за неизпълнение на съдебно решение, в крайна сметка МОСВ ни предостави искания достъп. За другите 2 проекта от МРРБ също ни беше предоставен пълен достъп въз основа на съдебното решение.

 

Наред с дейността си в нашето сдружение, Дияна Бончева сътрудничи и на други неправителствени организации по отношение на прилагането на достъпа до информация. Организира няколко мероприятия съвместно с читалище "Умение-2003", посветени на Деня на правото да знам, Деня на правото ни на защита на лични данни. Дияна Бончева беше и ръководител на местния екип по проекта на Център на НПО-Разград "Правосъдие близо до хората", по който сдружение "ДЕН" беше партньор. В резултат на работата ни в Районен съд – Ямбол беше открита стая за достъп до информация за граждани, на сайта на съда беше качена звукова версия за зрително затруднени лица, информация за съдебните заседатели и др. Бяха подготвени и предложения за доклада на Център на НПО-Разград за законодателни промени, свързани със санкциите за съдебни заседатели, които системно отказват участия в съдебни заседания, с публичността на декларациите на съдиите.

 

Дияна Бончева подпомага и граждани, журналисти и институции по прилагането на ЗДОИ. Консултации от нея са ползвали РЗИ, Областна служба "Земеделие"-Тунджа, Областна управа-Ямбол, Коалиция за устойчиво развитие, Граждански инициативен комитет-Сандански, учебни заведения и др. Многобройни са интервютата й и публикациите в местните медии по редица проблеми, поставени от гражданите във връзка със системните откази на информация от община Ямбол, последната бе свързана с начисляването на такси по ЗДОИ в общината по отменената наредба 10 на министъра на финансите. С нейно съдействие подадохме и 2 заявления за достъп до обществена информация до ЕК по Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. В момента очакваме по тях отговори.

Иван Сапунджиев, гр. Кюстендил
Номиниращ: Елица Иванова, координатор на ПДИ за Кюстендил

Иван Сапунджиев печели дело по ЗДОИ срещу кмета на Кюстендил, за отказ да предостави обществено значима информация. Кметът Петър Паунов ще трябва да заплати над 17 хиляди лева глоба, заради отказа му да изпълни съдебно решение за предоставяне на исканата информация.

През месец май 2011 година,  Сапунджиев подава заявление до Общината в Кюстендил на основание Закона за достъп до обществена информация. Той иска да узнае броя на масивните жилища, обитаваните сгради и постройките, в квартал в източната част на града, изградени върху терени държавна и общинска собственост. След като не  получава отговор, пише жалба до Административния съд в Кюстендил. Съдът отменя мълчаливия отказ на кмета на Община Кюстендил..

С касационна жалба зам.-кметът на Община Кюстендил Виктор Янев обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/ решението на кюстендилския съд, а в свое  заседание ВАС го потвърджава.

След неизпълнението на съдебното решение за повече от 32 седмици, Сапунджиев подава нова жалба до Административния съд в Кюстендил, в която настоява за постановяване на принудително изпълнение на съдебното решение и за налагане на глоба, в условията на рецидив на кмета на Общината, тъй като това е второ дело по ЗДОИ, печелено от него срещу кмета на Община Кюстендил. Административният съд уважава жалбата и налага глоба от по 500 лв. на седмица за кмета на Община Кюстендил.

Едва след последното съдебно решение за принудително изпълнение, Иван Сапунджиев е поканен от Община Кюстендил да получи достъп до исканата от него информация.

Поводът за тази номинация не е просто спечелването на делото, а дългогодишната и целенасочена дейност на Сапунджиев  в посока спазване на ЗДОИ.Георги Сербезов, град Пловдив
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

За активното и последователно търсене на информация от Община Пловдив и други институции, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Работата му е насочена към промяна на негативни практики на местната власт, които се отразяват неблагоприятно върху околната и обществената среда.  Георги Сербезов води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация.

 

Особеният му принос за достъпа до информация през 2013 г. е в създаването на специализиран сайт /http://zdoi.gkzj.org//, в който се  публикуват решения и определения на Върховния административен съд (ВАС) по дела по Закона за достъп до информация. Собствената търсачка на сайта позволява търсене по ключови думи във всеки документ, но и ги прави „видими” за търсачките на Google. Информацията на сайта се актуализира ежедневно.

Целта на сайта е да подпомогне граждани, НПО и журналисти в активното упражняване на правото на достъп до информация при търсене на защитата им в съда.          

„За писането на жалба не е без значение познаването на съдебната практика. Понеже винаги, когато ми се е налагало да подготвям жалба по ЗДОИ съм имал проблем с търсачката на ВАС, написах малка програмка, която сваля всички съдебни актове по ЗДОИ от сайта на ВАС, подрежда ги в низходящ ред и ги прави достъпни за търсене”, споделя създателят на сайта инж. Георги Сербезов от СНЦ Граждански контрол - защита на животните.Боян Максимов Боозов, град Варна
Номиниращ: Николай Цветков, Варна и Кръстина Маринова, областен координатор на ПДИ във Варна
Името на Боян Максимов стана известно, след като миналата есен пусна във Фейсбук снимка на заспали полицаи в патрулка. След това си навлече в ефир гнева на говорителката на  ОДП Варна Калинка Пенчева, която го нарече "селски глупак" и беше уволнена от тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов.Боян Максимов подаде заявление по ЗДОИ в МВР с няколко въпроса, най-важни между които бяха тези, свързани с длъжностните характеристики на заспалите полицаи, дали имат право на такава почивка по време на дежурство, защо е разпитван във IIРПУ във връзка със снимката, защо са му направени актове заради това, че не носи лична карта  в себе си.Боян Максимов Боозов, град Варна
Номиниращ: Красен Николов, журналист в Mediapool

Варненецът Боян Боозов заслужава наградата "Златен ключ" в категорията "Гражданин най-активно упражнявал правата си по ЗДОИ" заради случая със "спящите полицаи" от Варна. Неговата снимка на служителите на реда, поспиващи в служебната си кола, получи голям обществен отзвук и постави множество въпроси за регламентите, по които се работи в МВР. Той подаде заявление по ЗДОИ до вътрешния министър и след това бе подложен на значителна репресия. Боозов бе наречен "селски глупак" от говорителя на варненската полиция, беше привикван в полицията, а в крайна сметка се достигна и до уволнения в министерството  за недопустимо поведение спрямо гражданин. Боозов устоя на натиска, а случаят ще бъде обеца на ухото за българската полиция за това как не трябва да се третират гражданите, борещи се за повече прозрачност.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.