За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2013 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2023 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Контролно-техническа инспекция
Номиниращ: Стефан Ангелов

По критерии 1 и 2

 

Със заповед на изпълнителния директор от 10.08.2011 г. е предвиден служител/звено по ЗДОИ (заповедта е публикувана на адрес: http://kti.government.bg/wp-content/uploads/2013/01/%D0%B7-84.jpg и на адрес: http://kti.government.bg/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/). Със същата заповед на изпълнителния директор от 10.08.2011 г. е определена и зала за преглед на предоставената по ЗДОИ информация.

 

По критерий 3

 

По-голямата част от информацията, която следва да се публикува по чл. 15 от ЗДОИ, е налична на интернет страницата на КТИ (http://kti.government.bg/), (има се предвид информацията по 1во, 3то и 4то тире). Липсва единствено списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на институцията (2ро тире от критерия). Публикувано е описание на поддържаните регистри и бази данни, но самите регистри и бази данни не са публикувани, като някои от тях наистина не са и публични. Други регистри и бази данни не изглежда да са изправени пред някакви законови пречки да бъдат публични, но все пак не са публикувани на интернет страницата на КТИ.

 

По критерии 4 – 7 и 9 – 11

 

Що се отнася до секцията "Достъп до информация" на страницата на КТИ – в нея се намират, както вътрешните правила за достъп до информация, така и годишните отчети под формата на списък (регистър) на всички заявления. Няма данни за направени откази, но от регистъра личи, че откази за предоставяне на информация не са правени от КТИ. Почти всички заявления за 2012 г. и 2013 г. са правени по електронна поща и информацията също е предоставяна по електронна поща. Има данни и за предоставяне на информация след устно запитване – по телефон. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите, както се вижда от заповедта на изпълнителния директор от 22 февруари 2012 г. Липсват вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията, но нормативно КТИ не е задължена да поддържа, каквито и да било "публични регистри" (критерий 7). Тук може да се отбележи като добра практика, макар и в различна сфера, публикуването на "Вътрешни правила за сигурност при администриране на лични данни от служители в Контролно-техническа инспекция", които, освен реда за работа с лични данни, описват и поддържаните регистри от институцията, които съдържат лични данни.

 

По критерий 8 "Положителни практики"

 

На първо място трябва да се отбележи, че на интернет страницата на КТИ липсват скорошни отчети за дейността на институция (последният публикуван е от 2011 г.). Публикувани са, обаче, бюджетите на институцията за 2012 г. и 2013 г., както и отчети за тяхното изпълнение в табличен вид – за 2012 г. и два тримесечни отчета за 2013 г. (към месеците март и юни 2013 г.).

 

Ръководството на КТИ изразява своето желание за постигане на повече прозрачност и отчетност в дейността на институцията. По време на проучването на ПДИ Граждански одит на активната прозрачност 2013 бях потърсен от главния секретар Силвия Русинова, както за консултация по заявлението, което бях подал, така и по-детайлно по стандартите на прозрачността и отчетността на цялата страница на КТИ. Този случай е и свидетелство за неформално подпомагане на заявителя при търсенето на информация.Друга добра практика, която засега е рядко срещана, е публикуването на интернет страницата на КТИ в раздел "Обществени поръчки" не само на публичните покани, но и на сканирани копия самите сключени договори в цялост и без заличени части.

 

Що се отнася до анализа на работата със заявления за достъп до информация, прилагам следни текст от интернет страницата на КТИ: "През 2012 г. в деловодството на Контролно-техническа инспекция (КТИ) са заведени 17 броя заявления за достъп до обществена информация. От тях 98% са с искания за предоставяне на справки относно регистрираната в страната земеделска, горска техника и машини за земни работи. Исканата информация е предоставяна в срок. Нито едно от подадените заявления не е получило отказ за предоставяне на информация. Поради големият интерес относно броят на регистрираната нова техника на електронната страница на КТИ периодично се публикува в секция "Новини" информация за регистрираната нова техника по марки и региони."

 

Справка показва, че в секция "Новини" е периодично поддържана информацията относно регистрираната нова техника от началото на 2012 г. насам, като обновяването се случва сравнително редовно – средно през 2 месеца. Това определено представлява положителна и рядко срещана практика, която заслужава насърчаване. Предоставянето на тази информация, което е всъщност и повторно използване на информация от обществения сектор, се извършва напълно безплатно и свободно. За сравнение, подобна информация се търси и от КАТ относно периодично регистрираните моторни превозни средства, но за предоставянето й МВР постановява и получава такси в размери на хиляди левове.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, с център Плевен
Номиниращ: Иванка Ватева

Номинирам Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР), с център Плевен за добра организация по предоставянето на информация по Закона за достъп до обществена информация и специално за това, че освен годишен отчет поддържа публичен регистър на постъпващите текущо заявления (http://www.bd-dunav.org/content/dostap-do-informaciia/registri/) – нещо, което срещнах само в още един сайт на институция – този на РИОСВ – Монтана. В сайта на БДУВДР (http://www.bd-dunav.org/) не само има секция "Достъп до информация", но тя е на видно място, втора след раздела "За нас" и преди "Законодателство". Съдържа подробна информация за процедурите по предоставяне на информация, какво трябва да съдържат заявленията, какви са основанията за решение за отказ, актуалната заповед на министъра на финансите, определяща хормативите за разходите по предоставяне на обществена информация. Има дори препоръки към желаещите да подадат Заявление за достъп до обществена информация. Във Вътрешните правила подробно е разписан В Басейнова дирекция Дунавски район е приета Харта на клиента. Нейното предназначение е да помогне на клиентите да се запознаят с функциите, които изпълнява Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския район, видовете услуги, които се извършват, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване. В нея подробно е разяснено какъв е реда за достъп до информация и какви стъпки следва да се предприемат от заявителя за нейното получаване. Достъпни в сайта са и всички публични регистри, поддържани от Дирекцията.

Община Козлодуй
Номиниращ: Ива Антонова

Община Козлодуй получава номинация в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани", защото не само покрива критериите, зададени от Програма Достъп до Информация за наградата, но през последните четири години показва систематично, ефективно и отговорно отношение към достъпа до информация и развитието на добри практики в тази област. Тези оценки се потвърждават от интернет страницата на общината http://www.kozloduy.bg/ и от престижното шесто място от общо двеста шейсет и четири позиции в Рейтинг на активната прозрачност на общините в България за 2013 г., който ПДИ изготвя след проучване на състоянието на достъпа до информация у нас. Прави впечатление, че Козлодуйската община не губи високата си позиция в тази класация, а покачва рейтинга си, като подобрява практиките си по отделните индикатори. Например, спрямо 2012 година, през тази година са отстранени пропуските, свързани с обособяването на специализирана секция за достъп до информация в официалния сайт на общината. Той е добре организиран и съдържа изчерпателна и полезна информация за работата на местната управа и осигурява улеснен досъп до много електронни услуги, които извършва общината. Като координатор на ПДИ за област Враца и журналист за региона въз основа на съвместната ни работа, мога да отлича Козлодуйската администрация като модерна, прозрачна и ефективна, не само спрямо другите девет общини във Врачанско, но и като институция с изключително положително и отговорно отношение към достъпа до информация и развитието на ефективни практики в тази сфера.

Служебното правителство
Номиниращ: Росен Босев

Кабинетът на Марин Райков прие правила, по които държавните фирми ще избират обслужващите ги банки, които целяха избягването на концентрация в една или друга банка. С правилата беше въведено задължение за публикуване на информация относно това къде са депозитите на държавните фирми. Стъпката дойде три години след като главните редактори на 11 от най-големите печатни издания поискаха информация за това къде са депозирани парите на държавните компании.

Народно читалище "Баръш"
Номиниращ: Светла Василева

Номинирам НЧ "Баръш", макар читалищата да остават някак встрани от ЗДОИ. Това е страницата на читалището: http://baris.free.bg/bg/. Както ще се убедите, няма секция за достъп по ЗДОИ (но аз не съм видяла такава на страницата на никое читалище, при това съм сърфирала през поне 30 подобни), но пък има годишни финансови отчети (бяха налични още през м.април-май), нещо, което липсва на къде по-сериозни институции, както и много информация за дейността и за самото читалище. Номинирам ги с цел поощряване на усилията им за прозрачност и разширяване диапазона на наблюдаваните институции от ПДИ.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.