За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2013 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Център за НПО - Разград
Номиниращ: Александър Кашъмов

За последователно и постоянно използване на ЗДОИ в работата на организацията при казуси от висок обществен интерес.През годините ЦНПО – Разград натрупа богата практика по използване на ЗДОИ, както и в рутинната си работа, така и по отделни знакови казуси от висок обществен интерес. От няколко години води кампания, в това число съдебни дела, за публичност на декларациите за конфликт на интереси на държавни служители и магистрати. През 2013 година Центърът стана инициатор на кампанията за публичност на декларациите за конфликт на интереси на представителите на съдебната власт. На 25 април ВСС взе решение, с което "скри" декларациите за конфликт на интереси от сайта си, докато не получи изричното съгласие за тяхното публикуване от засегнатите магистрати. По инициатива на Център на НПО – Разград, три неправителствени организации – Фондация "Програма Достъп до информация" и Българският институт за правни инициативи обжалваха решението на съвета пред Върховния административен съд. В резултат на кампанията, членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) смятат да преразгледат решението си.

Публикации в медиите:

http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32487

http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32574

http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32501НПО "Движение с екологична насоченост"
Номиниращ: Нели Стефанова

Номинацията ни за НПО "Движение с екологична насоченост" е заради двегодишната последователност и упоритост при налагането на добрите практики по достъп до информация. Сдружението подаде десетки заявления за достъп до обществена информация до общини, РИОСВ, ИАОС, БДЖ, МОСВ, МРРБ, РЗИ, Областна управа – Ямбол, МВР и други институции в България, както и до Европейската комисия, съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Откази на информация по тези заявления са получени единствено от МОСВ и МРРБ, като в следствие на отмяната им от Административен съд София-град и упоритото настояване от сдружение "ДЕН" информацията, свързана с реализирани проекти от община Ямбол с европейски средства, беше предоставена изцяло.

 

Чрез получените данни с подадените заявления, сдружение "ДЕН":

1. Защити промяна на екологичната оценка на Общия устройствен план на община Ямбол с налагане на по-сериозни мерки по отношение на изграждането на нови и опазването на създадените зелени площи в крайните квартали на града, почистването на коритото на река Тунджа, управлението на отпадъците и изграждане на зелени пояси по възловите пътни артерии в града с цел опазване чистотата на въздуха.

 

2. Предизвика ревизия от ЕК на проекти за регионални депа в Ямбол, Разлог и Самоков, за които има подадени петиции до Комисията по петициите.

 

3. Изготви сигнали и предложения за законодателни промени /Закон за управление на отпадъците, регламент за отстояния на опасни производства от жилищни сгради и др./ - конкретно за премахване на забраната в ЗУО граждани и граждански структури да участват в заседанията на Регионалните сдружения за управление на отпадъците и да оспорват решенията на УС на тези сдружения; възстановяване на регламента в България за отстояния на опасни производства от жилищни сгради, каквато е и препоръката на ЕП до ЕК.

 

4. Предизвика съвместни проверки с РИОСВ, МОСВ и полиция на взривовете на кариера за добив на подземни богатства, незаконно изхвърлени черупки от скариди на сметище, незаконно изхвърлени скелети от коне в гора край село Дражево.

 

5. Изготви и защити становища пред РИОСВ-Стара Загора и МОСВ във връзка с 4 нови инвестиционни предложения, с които се раздробява проект за инсталация за хлор-алкална електролиза, чиято цел е изграждането на инсталация за производство на хлор на територията на Ямбол без ОВОС. Становищата на сдружение "ДЕН" беше подкрепено от ОУ "Пожарна безопасност и защита на населeнието" – Ямбол, Районните здравни инспекции в Ямбол и Велико Търново, Камарата на архитектите, община Ямбол. В следствие на това РИОСВ-Стара Загора издаде решение, с което задължи инвеститора да обедини инвестиционните си предложения и да извърши пълна процедура по ОВОС.

 

6. Предизвика отлагане на точка от дневния ред на заседание на Общински съвет-Ямбол за разглеждане на проект за Наредба за управление на отпадъците без задължителното по закона обществено обсъждане, насрочване и провеждане на такова обществено обсъждане, като широкото участие на гражданите беше отново провокирано от разпространените от "ДЕН" съобщения по квартали.

 

7. Получи подкрепа от община Болярово и други неправителствени организации при оспорване на решение на РИОСВ-Стара Загора за изграждане на кариера за добив на подземни богатства в зони от Натура 2000 без ОВОС, при условие, че в инвестиционното намерение се посочваше, че "ще се експериментира" с количествата взривове. Решението на РИОСВ-Стара Загора беше отменено от МОСВ.

 

8. Предизвика чрез разпространени от сдружението съобщения в населените места реални обществени обсъждания на ДОВОС за Регионално депо-Ямбол. Вследствие на посочените нарушения в становищата на "ДЕН", жители на Дражево и Хаджидимитрово и на кмета на община Тунджа, община Ямбол беше принудена да оттегли инвестиционното си намерение и РИОСВ-Стара Загора да прекрати процедурата. През периода март-май 2013 г. сдружение "ДЕН" беше и партньор на Център на НПО-Разград по проект "Правосъдие близо до хората"-ІІ. Вследствие на работата на местния екип на сайта на Районен съд-Ямбол беше качена звукова версия за зрително затруднени лица, информация за съдебните заседатели, беше разкрита и специална стая на първия етаж, в която гражданите могат да четат делата или предоставена им обществена информация.

 

Сдружение "ДЕН" беше инициатор и на обществени митинг-дискусии, по време на които на гражданите беше предоставена получената чрез заявления по ЗДОИ информация, доказваща неправомерното завишаване на такса битови отпадъци, данък сгради и др. в Ямбол. Събраната подписка е приложена към подготвената жалба до АС-Ямбол. Сдружението подпомага и други граждански организации при подготовка на заявления и жалби по откази за достъп до обществена информация. Получените данни по подадените заявления се разпространяват и чрез блога на сдружението, листовки, доклади на Коалиция за устойчиво развитие и Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС, социалните мрежи. "ДЕН" е и един от основните популяризатори в България на Европейската гражданска инициатива за въвеждане на директива срещу Екоцида.

Гражданска инициатива "България без дим"
Номиниращ: Павел Антонов

В условията на изключително тежка конюктура, свързана с практическото подчиняване на държавната администрация пред интересите на тютюневата идустрия и търговци, налагани безогледно от водещи политически фигури в управлението като депутата Емил Димитров /ГЕРБ/ и медиите на Пеевски, чиято собственост е свързана с "Булгартабак", ГИ "България без дим" систематично ползва инструментите за достъп до обществена информация за различни цели.

 

През пролетта на 2013 г. бе подадено заявление до Комисията за установяване на конфликт на интереси с искане за достъп до информация за действията на комисията. Искането, както и отхвърлянето му, дадоха първи ясен сигнал пред обществото, че Комисията бездейства по политическа съобразност – факт, доказан в последствие от скандала с т.нар. "тефтерче" на председателя й.

 

През лятото на 2013 г., вече в условията на новото управление, "България без дим" подаде искания за достъп до обществена информация до министерствата на Земеделието и храните и Здравеопазването, с цел да се изобличи систематичното игнориране на обществения интерес и защитаване на интересите на тютюневата индустрия при формиране на позициите на РБългария при решения за Директивата за тютюнопушенето на ЕС. До момента на настоящата номинация е получен един отказ от МЗХ, предстои обжалване и последващо подаване на нови заявления. Всички тези действия бяха оповестени на сайта на "България без дим" и чрез медиите.

Български Институт за Правни Инициативи (БИПИ)
Номиниращ: Александър Кашъмов

Номинацията е за постоянно използване процедурите по ЗДОИ по казуси с висок обществен интерес. БИПИ осъществява активна дейност по отношение увеличаване прозрачността в рамките на съдебната система. През последната година, колегите използваха ЗДОИ по два знакови казуса, широко отразени и в медиите:

1. Още през ноември 2012 от БИПИ търсят информация от МВР дали главният прокурор Сотир Цацаров е получавал награда по реда на чл.216 от Закона за МВР в качеството му на председател на Окръжен съд – Пловдив. Повод за това са твърденията, че в миналото Цацаров е  получил награда - пистолет от министерството в качеството на председател на Окръжен съд – Пловдив, въпреки че съгласно Закона за съдебната власт магистрати могат да бъдат награждавани само от Висшия съдебен съвет /ВСС/. С решение на министъра на вътрешните работи поисканата информация бе отказана тъй като „по своята същност представлява информация за лични данни на лицето Сотир Цацаров". С помощта на ПДИ, БИПИ водят дело за достъп до информация, като същото е спечелено в началото на лятото тази година. Съдът отменя отказа на министъра и го задължава да предостави поисканата със заявлението информация. Делото продължава.

2. БИПИ е една от трите НПО, заедно с ПДИ и Център на НПО – Разград, които подадоха жалба в съда срещу ограничаване публичността на декларациите за конфликт на интереси на магистратите. В резултат на започнатото делo, на 12 септември 2013 г. седем от членовете на ВСС внасят предложение за преразглеждане на решението от месец април за ограничаване публичността на декларациите.

 

Публикации в медиите:

Цветанов отказа да даде информация за наградата-пистолет на Сотир Цацаров, 23.01. 2013

ВАС обяви за незаконен отказа на МВР да каже дали Цацаров е получавал наградар 10.07.2013

Преразглеждането на решението на ВСС за ограничена публичност на декларациите за конфликт на интереси е стъпка напред, 13.09.2013Група Град (Архитекти за позитивна промяна на обществената архитектура в България) - http://www.grupagrad.com
Номиниращ: Фани Давидова - ПДИ

Организацията е на група български архитекти, работещи в областта на развитието на градската среда. Тяхната основна цел е да се промени порочната практика на непрозрачност във възлагането и избора на проектанти на инвестиционни проекти в обществения сектор. Работят основно на територията на София като провеждат обществени кампании наречени „градски дебати“, в които се обсъжда състоянието и бъдещето на определени знакови за града места.

За да подпомогнат дейността си подават серия заявления за достъп до обществена информация, отправени до Столична Голяма Община и главния архитект на столицата. По част от заявленията са получили достъп, макар и след жалби. Публикуват получените отговори от общината на своята интернет страница.

Основните теми, по които са подавали заявления за достъп са:
1. Проект за ремонт на бул. Витоша от 2013 година

2. Проект за ремонт на пл. „Света Неделя“

3. Проект за ремонт на женския пазар

4. Проект за ремонт на градски парк в р-н Студентски - СофияНационално движение „Екогласност“
Номиниращ: Александър Кашъмов

Организацията, основно нейният  зам.-председател Петър Пенчев, от години  е един от най-активните търсещи информация в областта на ядрената енергетика и опазване на околната среда. През годините, благодарение съвместната работа на НПО-то и ПДИ се осветлиха редица теми в тази област, които до този момент се считаха за недостъпни по презумпция. По-значимите казуси за 2013 година на НД „Екогласност“ са:

 

1. Безопасността на изградения за нуждите на БАН ядрен реактор, който се намира на територията на столичния кв. “Младост”. Още през 2010 година, Петър Пенчев, от името на НД Екогласност,  търси информация за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на министъра на околната среда и водите за преустройство на този ядрен реактор в София. Впоследствие П.Пенчев обжалва решението на Министъра по околна среда и водите, с което е одобрен доклада по ОВОС. В хода на делото той разкрива по реда на ЗДОИ, че Министерството на здравеопазването не е консултирано в процедурата, въпреки заявеното бъдещо използване на реактора главно за медицински цели. Представеното по делото писмо от МЗ, потвърждаващо това, имаше значение за вземането на решение от съда по случая. След почти 3 годишен съдебен процес, с решение №10367 от 09.07.2013 Върховен административен съд окончателно отмени решението по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на министъра на околната среда и водите за преустройство на ядрения реактор в София.

 

2. Втората значима тема, по която НПО-то работи през тази година е състоянието на Завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци при Депо за неопасни отпадъци в Монтана. Със заявление от април 2013 Пенчев иска кметът на град Монтана да му предостави протоколите от пробната експлоатация на  Завода. С решение от 13 май 2013 кметът на Монтана предоставя достъп, но при получаването на информацията на място в общината се оказва, че предоставените данни не са идентични с поисканите. Подадена е жалба срещу мълчалив отказ, която е уважена от съда.

 

Работата по горните казуси на Петър Пенчев от името на НД Екогласност показват на първо място, че битките на гражданското общество изискват упоритост, но имат смисъл и водят до резултат. Второ, съдебната система функционира като независима и е важен стожер за защита на законността и основните права. Трето, всеки гражданин и юридическо лице има право да обжалва решения, които засягат правото на здравословна околна среда, съгласно Орхуската конвенция. Четвърто, Законът за достъп до обществена информация е важно оръжие и за получаване на документи, които доказват нередностите на управлението /в случая – липса на необходимото съгласуване с МЗ/. Пето, защитата на крепостта на безотговорността и олигархията, изградена около проектите на ядрената енергетика, се пропука.

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.