За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2017 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Софийска градска прокуратура
Номиниращ: Росен Босев

През последната година градският прокурор на София Емилия Русинова не е отговорила на поне три заявления за достъп до обществена информация, а в останалите случаи постановява откази, в т.ч. и на информация, като доклади от проверки и т.н. 

Община Варна и ръководителят на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна"
Номиниращ: Спас Спасов

Номинирам община Варна и ръководителя на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна" Биляна Якова за антинаградата „Катинар".

 

Проектът е на стойност 115 млн. лв. и е най-големият, по който общинската администрация е работила през последните 25 години. Стойността и мащаба на проекта далеч надхвърлят рамките на общината.

 

На 9 юли 2016 обаче, след като и последният от удължаваните на три пъти срокове за изпълнение на проекта изтекоха, парите, предоставени основно като безвъзмездно финансиране по програма „Регионално развитие", се оказаха похарчени без видим резултат за качеството на транспорта във Варна.

 

От тогава до сега общинската администрация и ръководителят на проекта й „Интегриран градски транспорт" Биляна Якова отказват каквато и да е информация за причините довели до провала.

 

Няма отговор на устните запитвания по ЗДОИ, а заявленията за предоставяне на писмени справки и копия от документи получават отказ с мотиви, противоречащи на закона. Информация за изпълнението на проекта се разпространява единствено под формата на ПР публикации в рамките на бюджета за осигуряване на неговата публичност. По проекта не е определен служител, който да комуникира с медиите. На сайта на общината не е поместена и контактна информация за връзка с неговия екип.

 

Публикуваме позицията на ръководителя на проекта "Интегриран градски транспорт на Варна" Биляна Якова по отношение на номинацията за антинаграда „Катинар“ за Деня на правото да знам 2017, изпратена по електронната поща до Програма Достъп до Информация на 26.09.2017: http://store.aip-bg.org/rkd/2017/Pozicia_Biliana_Yakova.pdf.

 Община Божурище с кмет Георги Димов
Номиниращ: Зорница Стратиева, Десислава Алексова, Георги Димитров и Юлиан Методиев

Номинираме община Божурище в категория “Катинар” за най-мълчаливата община на територията на област София. Тъй като общината е първенец по непубликуване на публична информация, гражданите активно използват инструментариума ЗДОИ, с цел осветляване дейността на общината и да си съставят собствено мнение за нея. На многобройни граждански запитвания по реда на ЗДОИ общината не предоставя мотивиран акт, както е указно в Закона за достъп до обществена информация или забавя мълчаливия си отказ, като води излишна кореспонденция със заявителя за уточняване на исканата информация.

 

През 2015 г. чрез ЗДОИ граждани изискват отчети за 10-годишен период от общината. Община Божурище отказва без мотивиран акт предоставянето на поисканата информация, който е обжалван пред Административен съд - София област.  Решението на Административния съд е обжалвано от община Божурище пред ВАС, но ВАС потвърждава решението на АС София област: http://store.aip-bg.org/court_cases/2016/SAC_Julian_Metodiev_v_OS_Bojurishte_dokladni_zapiski.pdf.

 

През есента на 2016 г. общината стартира процедура, лишена от всякаква прозрачност, под натиска на инвеститори за изграждане на депа за временно съхранение на чисти земни маси и хумус в непосредствена близост с. Гурмазово. Нарушени са правата и на общинските съветници, чрез отказ на достъп до общинската администрация и всякакви документи по казуса.

 

Граждани чрез ЗДОИ се опитват да популяризират процедурата, но кметът мълчи. Отказът му е обжалван пред АС София област. Съдът постановява общината да предостави исканата информация.

http://212.122.175.110/delovodna_sistema.nsf/f0eb5247bd3442f4c22580b100364f88/5985dbb29dd6a3a8c22580b80042c2df?OpenDocument.

 

След решението на АС София област, отговор от общината няма.

 

След тези откази активни граждани продължават да изискват по реда на ЗДОИ публични документи от община Божурище, кметът продължава да не издава мотивирани актове на постъпили по ЗДОИ заявления в общинската администрация. Регулярно се отказва информация и на общинските съветници, както и се възпрепятства достъпа им до общинската администрация, което е нарушение на ЗМСМА. Естествено отказите на кмета се обжалват пред АС София област. Постановените решения на АС София област са обжалвани от кмета пред ВАС. (пр. за последните приключили дела в АС София област № 942, № 943, № 945 от 2016 г., които са обжалвани от община Божурище пред ВАС. Тяхното разглеждане е насрочено за 2018 г.

 Българска федерация по волейбол
Номиниращ: Антония Спасова

Номинираме за втора поредна година БФВ, тъй като поведението ѝ на пълно игнориране на българския съд и неговите решения нагло продължава във времето и институциите продължават да са слепи за това. От 2012 г. до момента се полагат неимоверни усилия да се получи достъп до обществена информация от БФВ. До момента са спечелени две дела срещу федерацията, в които съдът обявява БФВ за задължено лице по ЗДОИ, на две различни основания - като публичноправна организация и във второто дело - и като публичноправен субект, независимо от начина на финансиране.

1. На сайта на БФВ няма никаква информация във връзка със ЗДОИ, въпреки спечеленото дело, което определя техния статут като публичноправни субекти по ЗДОИ: http://www.volleyball.bg/

2. Институцията или не отговаря на запитванията, или отказва изрично достъп с аргумента, че не е задължено лице по ЗДОИ. Повече информация можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/sadebnoto_delo_mejdu_negodnicite_i_bfv

Информация относно второто спечелено дело можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/bezprecedentno_reshenie_na_varhovniya_administrativen_sad_za_statuta_na_sportnite_federacii_

4. Такси не се събират, тъй като информация не се предоставя.

 5. След първото спечелено дело срещу БФВ, същата не предостави цялата изискана информация, съгласно съдебното решение, а предостави минимална част от нея. Повече информация може да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/predostavenata_ot_bfv_informaciya_ 

6. До момента - една година след спечелване на второто дело срещу БФВ, НИКАКВИ действия по изпълнение на решението все още не са предприети. Опитите ни да активираме Министерството на младежта и спорта отново удариха на камък: http://bgvolleyfans.org/news/otvoreno_pismo_do_ministar_krasen_kralev-Община Варна
Номиниращ: „Обединено гражданско сдружение – Варна“ чрез Кънчо Бонев, заместник-председател на УС

Община Варна издава решения по ЗДОИ едва след обжалването на мълчалив отказ и образуването на дело в административния съд. Тъй като деловодната система в общината генерира означения с поредни номера, означенията на документите в преписката завършват с _001ВН, _002ВН, _003ВН и т.н. За да се заобиколи тази заложена поредност, означенията на антидатираните решения завършват с необичайните две долни тирета - например рег.№ ДОИ16000151ВН_001ВН_001ВН с дата 26.09.2016г. В резултат от тази манипулация, появяващото се 1-2 месеца след собствената си дата решение се приема от съда като липса на правен интерес за обжалване на мълчалив отказ и заявителят дори може да бъде осъден да плати и разноските по делото. Това се е случвало по десетки дела на граждани и сдружения.

 

ПРИМЕРИ с решения или уведомителни писма, появили се в правния мир след обжалване на мълчалив отказ и образуване на дело в Административен съд – Варна (АдСВ), които не се виждат при справка в деловодната система на Община Варна.

(описани от Юлиян Чолаков от Сдружение за оптимизация на правосъдието и администрацията)

 

1. Заявление рег.№ ДОИ16000110ВН от 18.07.2016г. (заявител Емилия Балчева)

Тема на заявлението – стари картни планове на град Варна

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ 16000110ВН_003ВН от 11.08.2016г.

Образувано адм.д. № 2373 /2016г., XIV с-в – съдия Йова Проданова

Инкриминиран документ  - рег.№ ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН с дата 01.08.2016г.

 

2. Заявление рег.№ ДОИ16000137ВН от 19.08.2016г. (заявител СОПА)

Тема на заявлението - договори с адвокат-довереници за Общински съвет – Варна.

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ 16000137ВН_003ВН от 27.09.2016г.

Образувано адм.д. № 2736 /2016г., XXVIII с-в – съдия Даниела Станева

Инкриминиран документ  - рег.№ ДОИ16000137ВН_001ВН_001ВН с дата 02.09.2016г.

 

3. Заявление рег.№ ДОИ 16000138ВН от 22.08.2016г. (заявител СОПА)

Тема на заявлението - местонахожд. на подписката от 2013г. за рефер. за Морската градина

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000138ВН_003ВН от 28.09.2016г.

Образувано адм.д. № 2737 /2016г., XVI с-в – съдия Красимир Кипров

Инкриминиран документ  - рег.№ ДОИ16000138ВН_001ВН_001ВН с дата 07.09.2016г.

 

4. Заявление рег.№ ДОИ16000151ВН от 12.09.2016г. (заявител ОГС – Кънчо Бонев)

Тема на заявлението – жилищен блок в м. „Салтанат“ и автомобили в Морската градина

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000151ВН_008ВН от 26.10.2016г.

Образувано адм.д. № 2910 /2016г., VIII с-в - съдия Мария Йотова

Инкриминиран документ - рег.№ ДОИ16000151ВН_001ВН_001ВН с дата 26.09.2016г.

(видно от съд. реш., документът е с недоказана дата и е изключен от доказателств. материал)

 

5. Заявление рег.№ ДОИ16000158ВН от 29.09.2016г. (заявител ОГС – Кънчо Бонев)

Тема на заявлението автобусни спирки, информационна система  

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000158ВН_003ВН от 25.10.2017г.

Образувано адм.д. № 2893 /2016г., XXXIII с-в - съдия Мария Ганева

Инкрим. документи - решение рег.№ ДОИ16000158ВН_001ВН_001ВН с дата 13.10.2016г.

-  справка рег.№ ДОИ16000158ВН_001ВН_002ВН с дата 13.10.2016г.

 (плик с клейма 14 и 15.12.2016г.; при справка на 20.12.2016г. ≈ 17ч. на гише 18 в общината, деловодител Димка Петрова, инкрим. документи не се виждат в деловодната система; по делото в АдСВ юрисконсултът не ги е представил и съдът не ги е коментирал)

 

6. Заявление рег.№ ДОИ15000239ВН от 03.11.2015г. (заявител ОГС – Кънчо Бонев)

Тема на заявлението – ремонт ДКС

Жалба срещу отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ15000239ВН_005ВН от 29.01.2016г.

Образувано адм.д. № 346 /2016г., III с-в - съдия Дарина Рачев

Инкриминиран документ - рег.№ ДОИ15000239ВН_007ВН_001ВН с дата 18.10.2016г.

(плик с клейма 14 и 15.12.2016г.; при справка на 20.12.2016г. ≈ 17ч. на гише 19 в общината, деловодител Петя Горанова, документът не се вижда в деловодната система)

 

7. Заявление рег.№ ДОИ16000160ВН от 05.10.2016г. (заявител СОПА)

Тема на заявлението – адвокатски хонорари в общинския съвет

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000160ВН_010ВН от 18.11.2017г.

Образувано адм.д. № 3129 /2016г., XXIX с-в - съдия Кремена Данаилова

Инкриминиран документ - рег.№ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН с дата 19.10.2016 г.

(Протокол от с.з. на 21.03.2017г. – удостов. на неверни обст., подбуждане към лъжесвид.)

 

8. Заявление рег.№ ДОИ16000171ВН от 24.10.2016г. (заявител Веселин Дитрих)

Тема на заявлението – стари картни планове на град Варна

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000171ВН_003ВН от 05.12.2016г.

Образувано адм.д. № 3254 /2016г., XXIV с-в - съдия Борислав Милачков

Инкриминиран документ - рег.№ ДОИ16000171ВН_001ВН_001ВН с дата 07.11.2016 г.

 

9. Заявление рег.№ ДОИ16000172ВН от 24.10.2016г. (заявител Стефан Шмидт-Маркс)

Тема на заявлението – стари картни планове на град Варна

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ1600017ВН_.003ВН от 01.12.2016г.

Образувано адм.д. № 3220 /2016г., XXXII с-в - съдия Гергана Стоянова

Инкрим. документи - решение рег.№ ДОИ16000172ВН_001ВН_001ВН с дата 08.11.2016г.

   справка рег.№ ДОИ16000172ВН_001ВН_002ВН с дата 09.11.2016г.

(има връзка с предмета, решението и касац. жалба по адм. дело № 320 от 2017г.)

 

10. Заявление рег.№ ДОИ16000173ВН от 25.10.2016г. (заявител Иван Янакиев)

Тема на заявлението – стари картни планове на град Варна

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000173ВН_003ВН от 01.12.2016г.

Образувано адм.д. № 3221 /2016г., X с-в - съдия Марияна Ширванян

Инкриминиран документ - рег.№ ДОИ16000173ВН_001ВН_001ВН с дата 08.11.2016г.

 

11. Заявление рег.№ ДОИ16000179ВН от 07.11.2016г. (заявител ОГС – Кънчо Бонев)

Тема на заявлението – Обществен план за развитие 2014-2020, дневен информационен център, р-н Аспарухово и р-н Одесос

Жалба срещу мълчалив отказ до АдСВ - рег.№ ДОИ16000179ВН_003ВН от 01.12.2016г.

Образувано адм.д. № 3222 /2016г., XXII с-в - съдия Янка Ганчева

Инкриминиран документ - рег.№ ДОИ16000179ВН_001ВН_001ВН с дата 21.11.2016г.

 52 институции, които не са отговорили на електронно подаденото заявление и нямат секция "Достъп до информация"
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ

Номинирам за "Катинар" 52 институции, които не са отговорили на електронно подаденото заявление за достъп до информация и нямат секция "Достъп до информация".Член 15а, ал. 2 на ЗДОИ изисква инстиуциите да имат секция за достъп до информация на интернет страниците си.

Номинацията е въз основа на резултатите от проучването на ПДИ в периода 7 февруари - 31 март 2017 г.  Данните са актуални към 9 август 2017 г. 

 

Държавни институции, създадени с постановление на МС - Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров", Дипломатически институт към МВнР, Център "Фонд за лечение на деца"

Държавни инстиуции, създадени със закон - Национален институт за недвижимо културно наследство, Фонд научни изследвания, Фонд "Социална закрила", Национална служба за растителна защита, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Регионални дирекции по горите - Кърджали и Благоевград

Общини - Дупница, Ихтиман, Калояново, Левски, Минерални бани, Белица, Бобошево, Борино, Баните, Гоце Делчев, Грамада, Гурково, Долна Баня, Карлово, Кула, Кърджали, Малко Търново, Годеч, Хаджидимово, Хайредин, Царево, Брегово, Бяла (област Русе), Венец, Симитли, Сливо поле, Смолян, Стамболийски, Твърдица, Чупрене, Якимово, Айтос, Димово, Симеоновград, Сърница, Харманли, Каспичан, Костинброд, Радомир, Опака, Шабла

Съюзът на народните читалища, с председател Николай Дойнов
Номиниращ: Иванка Ватева, координатор на ПДИ за област Плевен

Съюзът на народните читалища (СНЧ) е структура с огромен брой членове, предоставяща не просто  малко, но и безполезна публична информация. В сайта на Съюза (http://unionchitalishta.eu/) няма раздел „Достъп до обществена информация”, но все пак има раздел „Документи”. Очаквате там да намерите, ако не друго, поне Устава на организацията. Такъв липсва. Появява се нещо - вероятно части от този Устав, но може да са и части от закон, които, обратно на всяка логика, започват с „Преходни и заключителни разпоредби”, следва член 13, след него - член 12. На 18 май тази година, в търсене на информация и становище от организацията при подготовката ми на журналистическо разследване за проблемите на читалищата, изпратих по електронна поща на посочения в раздел „Контакти” мейл адрес заявление по ЗДОИ. И до днес няма реакция по заявлението. Удариха на камък и трикратните ми опити за връзка по телефона с председателя на СНЧ Николай Дойнов или с член на ръководството. Молбата ми да получа или текста, или линк към място в интернет, на което може да бъде прочетен мистериозният устав, също остават без резултат до момента.

 

Парадоксалното е, че Съюзът на народните читалища е затворена структура не само за журналистите и обществеността, но и за самите читалища. В момента, според Регистъра им, който се води от Министерството на културата, те са 3653 на брой. Съюзът на народните читалища, съгласно актуалния Закон за народните читалища, като тяхна национално представителната организация съдейства за постигане на целите им; защитава интересите на своите членове и ги представлява пред държавните и общинските органи; организира национални читалищни инициативи, като фестивали, събори, тържества и други. СНЧ може и да изпълнява тези функции, но дали, как и колко успешно го прави остава обвито в пълна мъгла.

Колко читалища членуват в Съюза също е неизвестно и това само по себе си говори за прозрачността на организацията. Затова пък не е трудно да се преброят напускащите го. В навечерието на 34-ия конгрес на СНЧ, който се проведе на 20 май в София, 27 читалища от община Дулово, област Силистра изпратиха писмо до председателя на Народното събрание по повод липсата на прозрачност в делата на Съюза и с въпроси за легитимността на делегатите на конгреса и за контрола върху финансовата дейност на ръководството. Десетки са вече читалищата от областите Пазарджик, Ловеч, Ямбол, Видин, Хисаря, Силистра, Русе, Плевен, които са напуснали Съюза на народните читалища. С много голяма доза увереност твърдя, че този процес ще продължи.


Публикуваме посъпилото на 20.09.2017 г. писмо от Председателя на Съюза на народните читалища Николай Донков във връзка с направената номинация: http://store.aip-bg.org/rkd/2017/Pismo_ot_Syyuz_na_narodnite_chitalishta-20092017.pdf.

Община Хасково
Номиниращ: Красимира Славова, координатор на ПДИ в Хасково

Номинацията ми е за Община Хасково, за това, че се опита да заблуди, както медиите, така и гражданите за разходите, направени за поставянето на LED светофар на бул „България“, до театъра през 2016 година. Общината обяви официално, че първият светофар с LED осветление в Хасково е на стойност около 35 000 лева, гласувани с решение на ОбС. 

Заради съмнения, че се лъже за истинската стойност на съоръжението, журналистите от местния сайт Haskovo.net поискаха по Закона за Достъп до информация от местната администрация копия от платежните документи за съоръжението, монтажа и всички съпътстващи дейности до пускането му в експлоатация. В законовия срок от 14 календарни дни от общината предоставиха исканите книжа, които обаче се оказаха частични и излъгаха в прав текст за целия размер на платената сума за светофара. По свои канали журналистите успяха да се сдобият с още платежни за разходи по светофара,  което се намираха в архивите на едно от общинските предприятия. Те показаха, че светофарът е струвал с около с 15 000 лева повече от обявеното официално от местната администрация. Оказа се, че цената на светофара е всъщност  50 000 лева. Чрез подаването на искане по ЗДОИ журналистите доказаха, че от общината се лъже целенасочено и се укриват документи по случая. След публикация в сайта  Haskovo.net по темата, прокуратурата започна разследване за сделката.

 

Публикации:

Светофарът до театъра е струвал 50 бона, общината укрива документи, Haskovo.net, 28.05.2017

 

Прокуратурата разследва сделката за светофара до театъра, Haskovo.net, 18.07.2017

 Община Белово
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик

Номинирам община Белово не заради пропуските по ЗДОИ на сайта, които не са изключение само за тази общинска администрация. Номинирам я поради наложената от нея практика да се приемат заявления за достъп до обществена информация и на тях да не се отговаря. А понякога дори да се лъже, че е отговорено. Така например в тазгодишно заседание по едно от делата, заведени от вестник „Знаме” с подкрепата на Програма „Достъп до информация” (свързано с общинското ВиК-дружество), от общинската администрация представиха техен изходящ номер на писмо-отговор по мое заявление. Писмо, което никога не съм получавал. На въпрос на съдията има ли обратна разписка за получаване или каквито и да било доказателства в тази насока, отговорът на юристката на общината бе непоколебим: „Не, няма, но писмото е изпратено!”. Писмото обаче не е изпратено. В подобна бетонна стена са се блъскали и журналисти от местни и регионални медии, и граждани, когато са искали информация по неудобни за кмета Костадин Варев теми.Столична община
Номиниращ: Светлозар Алексиев

Считам, че Столична община води активна кампания, целяща укриване на обществена информация и възпрепятстване с всякакви възможни средства на гражданите, които са дръзнали да я потърсят.

Както почти всички останали дейности в СО, процесът на работа по ЗДОИ е организиран с цел максимално размиване на отговорностите. На заявленията са упълномощени да отговорят девет лица (заместник-кметовете, Главният архитект и секретарят на СО). Кметът никога не отговоря и всяко адресирано до него

заявление се препраща на някое от упълномощените лица. По стечение на обстоятелствата, тези лица ръководят определени направления и дирекции в Общината и когато получат искане за конкретна информация, (с редки изключения) търсят

тази информация само в поверените им структури, а не като цяло в административния орган, както е адресирано искането.

 

Столичната община редовно отказва предоставянето на достъп с аргумент, че исканата информация е служебна и няма самостоятелно значение. В края на 2016 г. Главният архитект на СО представи Програма за развитие на велосипедния транспорт.[1] В програмата бяха изброени проекти за изграждане на велоалеи по различни улици на територията на града, както и конкретни срокове

за реализацията им.

Тъй като проявявах интерес по този въпрос, поисках да ми

бъдат предоставени копия от проектите, които очевидно са изготвени. Главният архитект ми отговори, че при него няма никакви проекти и не е виждал такива.[2] Изпратих второ запитване до заместник-кмета по транспорт, който ми отговори, че проектите били обект на авторски права и можело да ги искам от две общински предприятия, от две частни дружества, както и от Дирекция “Зелена система” на СО.[3] [4]

Впоследствие поисках копие от всички проекти, които са одобрени от Дирекция “Транспорт” на СО. Тогава получих отказ, че информацията е служебна и няма самостоятелно значение.[5]

 

Трябва да се отбележи, че в рамките на общините това, което придава самостоятелно значение на каквито и да било документи са актовете на кметовете (чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА).

След като търсената от мен информация няма самостоятелно значение реших дая потърся в заповедите, издавани от кмета и заместниците му.  Подадох множество заявления и се сблъсках с абсурдни и незаконосъобразни отговори, целящи умишлено възпрепятстване на достъпа до тази безспорно официална обществена информация.

Поисках да ми бъдат предоставени копия от заповедите, издадени от заместник-кмета по транспорт за м. януари 2017 г. Получих отговор, в който се твърдеше, че тези документи са “вътрешнослужебни актове” и нямат самостоятелно значение.

Обжалвах отказа и АССГ отмени решението.[6] Впоследствие получих писмо, с което ме уведомяват, че заместник-кметът по транспорт няма право да издава заповеди и съответно няма информация, която да ми предоставят.[7]

 

В същото време друга гражданка поиска копие от конкретна заповед на кмета, с която е сформирана определена комисия в Направление “Транспорт”, която одобрява проектите за организация на движението. Същият заместник-кмет отказа достъпа до заповедта на Кмета отново със същия аргумент – “вътрешнослужебни актове”. Отново АССГ отмени отказа и заповедта беше предоставена.[8]

След като разбрах, че заместниците на кмета не издават заповеди, започнах да искам заповедите, издадени от Кмета. Първоначално получих отговор, че тези заповеди са публикувани в специален регистър на Интернет страницата на СО,[9] но когато отворих този регистър открих, че на това място съществува таблица, в която са описани регистрационните номера и датите на заповедите, но текстовете на самите заповеди липсват.

Впоследствие подадох още няколко заявления в тази насока. На заявленията получих различни отговори, в които са посочени разнообразни секции от страницата на Столичната община, в които се твърди, че са публикувани актовете на Кмета, но всяка от тези секции съдържа новини и прессъобщения за изявите на ръководството на СО, а самите актове – липсват. По този въпрос спечелих едно дело срещу СО в АССГ.[10]

Заведох и второ дело за аналогичен отказ.

От други граждани и организации, които следят работата на Столичната община, научих, че тези практики са дългогодишни и масирани. Повечето откази са в директно противоречие с разпоредбите на ЗДОИ и смятам, че целят умишлено укриване дейността на ръководството на общината. Считам, че малко граждани биха се ангажирали с обжалване на незаконните решения на СО, а същевременно на администрацията, за разлика от гражданите, не й коства нищо да бъде ответник по тези дела. В случаите, в които делата се разглеждат на втора инстанция, минават поне две години от първоначалното заявление, поради което информацията, която е обект на искането, вече спира да има значение за заявителя, а вероятно и за институцията.

Смятам, че с подобни действия ръководството на Столичната община цели да обезсили Закона за достъп до обществена информация като инструмент за разкриване на нередности и лошо управление, както и да затвърди практиката за взимане на безотчетни и непрозрачни решения, без носене на отговорност.[4] Съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и

гаранциите при строителството им авторските права върху проектите са собственост на СО.

[6] Решение № 3463 по адм. дело № 2100 / 2017 г., АССГ, Второ отделение, 48 състав

[8] Решение № 3077 по адм. дело № 2340 / 2017 г., АССГ, Второ отделение, 59 състав

[10] Решение № 4622 по адм. дело № 5632 / 2017 г., АССГ, Второ отделение, 59 състав28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.