За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2017 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Светлозар Алексиев, гр. София
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

Номинирам Светлозар Алексиев за неговата последователност, мотивираност и упоритост при търсене на информация от Столична община. Стремежът му при използване на ЗДОИ е не самоцелно търсене на информация, а промяна на практиката на общината към прозрачност и улесняване на процеса на предоставяне на информация. От началото на 2017 г. Светлозар Алексиев инициира подаване на заявления от общината по различни теми от обществен интерес: информация за проектите за изграждане на велоалеи на територията на града; копия от заповедите, издадени от ръководството на общината; копия от общите административни актове, които следва да бъдат публикувани на интернет страницата на институцията и др. Като резултат на множеството питания по ЗДОИ, той се сблъсква с абсурдни и незаконосъобразни отговори, с които на практика се възпрепятства достъп до информация, която е безспорно обществена. По част от случаите Светлозар Алексиев самостоятелно води и съдебни дела, като две от тях вече са спечелени на първа съдебна инстанция.        Мария Шаркова, адвокат
Номиниращ: Росен Босев

Използвайки закона за достъп до обществена информация Мария Шаркова, която е юрист, адвокат и специалист по медицинско право, изпрати 147 заявления за достъп до обществена информация до всички районни, окръжни и апелативни съдилища, с които събра информация за всички граждански дела, образувани срещу болнични заведения и лекари, с които пострадали искат обезщетения за лекарски грешки. Впоследствие Мария Шаркова анализира събраната информация и подготвя първото по рода си изследване на този проблем в България, което ще бъде представено през ноември.Калин Ангелов, адвокат
Номиниращ: Росен Босев

Калин Ангелов активно участва в осветляване на начините, по които се формира държавната политика по отношение на дрогите. Със серия от заявления за достъп до информация (до Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, Столичен общински съвет,  Общински съвет - Благоевград и др.) той освети работата на Националния съвет по наркотичните вещества и потенциални конфликт на интереси. Отказите на институциите не го обезкуражават, защото той успешно води дела срещу тях.Димитър Илинов, гр. Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик

Номинирам Димитър Илинов от Пазарджик за упорството му да води дела в желанието си да получи информация за съсобствен имот. Делата надвишават 10 за последните 4 години, а две от тях са висящи. Илинов се обляга на ЗДОИ и на Закона за общинската собственост (ЗОС). Куриозното е, че мъжът търси информация, която е публична и общодостъпна, и би трябвало да се получи за броени минути след справка в актовите книги или главния регистър. Въпреки това информацията не може да бъде получена нито по ЗОС, нито по ЗДОИ, нито по АПК. Илинов твърди, че за въпросния имот няма заповеди, процедури, решения, актове. И той е бил формиран и променян не в последните 40 години, а едва след като е започнал да се интересува от него - но променян не по правилата. Въпреки това от общинската администрация не могат да опровергаят тезата на Илинов. Пък и той по принцип губи делата (има решения, мотивирани, че информацията не е обществена, макар че тя е и обществена, а Илинов е заинтересовано лице). Няма намерение да се отказва, защото е убеден, че случаят му не е изключение, а масова практика. Иначе не може да си обясни упоритите откази на чиновниците.Димитър Пецов, гр. Силистра
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА, координатор на ПДИ за област Силистра

За проявена упоритост и последователност при търсене на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, за гражданската позиция, изразена с организацията на кампанията "Кмете, докога?" и активността му по отношение работата на местната власт в Силистра.

 

На 16 май 2017 г. Димитър Пецов внася в деловодството на община Силистра заявление с вх.№3858 по ЗДОИ, свързано с изпълнението на проект "Да възстановим пътя към нашата история - крепостта "Меджиди Табия, гр.Силистра", реализиран през 2016 г. и финансиран от ПУДООС по Тема "Обичам природата и аз участвам".

 

Според информацията на община Силистра, публикувана на сайта й, горецитираният проект "ще обнови и промени визията на подхода - стълбите към крепостта" и "според техническото задание ще бъдат подменени начупените стъпала".

Некачественото изпълнение на ремонта на стълбите констатира Димитър Пецов и така се стига до ползването на ЗДОИ. Чрез заявлението той търси информация за общата стойност на изпълнението на проект "Да възстановим пътя към нашата история - крепостта "Меджиди табия, гр.Силистра", за разходите по изпълнение на различните видове дейности и тяхната обща стойност; за закупените материали по реализация на проекта и тяхната стойност; информация за това, как според техническото задание на проекта, се е предвиждало да бъдат ремонтирани начупените стъпала тип балчишки камък и предвиждало ли се е всички начупени стъпала, влизащи в обсега на изпълнението му, да бъдат подменени, а не ремонтирани по някакъв друг начин, както и информация за имената и длъжността на експертите от ПУДООС, одобрили и приели изпълнението на проекта.

 

Община Силистра не отговаря в законовия срок и мълчаливият отказ е обжалван в Административен съд-Силистра. На насроченото за 11 юли 2017 г. открито съдебно заседание по делото "Димитър Пецов срещу кмета на Силистра" в залата на Административния съд присъстваха и много граждани.

 

С Решение №87 от 25 юли 2017 г. съдът отмени мълчаливия отказ на кмета на Силистра и му определи 14-дневен срок за изрично произнасяне по Заявлението. Решението на Административен съд-Силистра не беше обжалвано от ответника и на 17 август 2017 г. със заповед на кмета на община Силистра Пецов получи исканата информация. От нея стана ясно, че "в техническото задание по проект "Обичам природата и аз участвам" - "Да възстановим пътя към нашата история - крепостта "Меджиди табия, гр.Силистра" НЯМА заложени и изразходвани средства за подмяна или ремонт на стъпала на крепостта Меджиди Табия. Частичният ремонт на стъпалата, който е извършен, е по желание и за сметка на фирмата, избрана за изпълнител на проекта".

Междувременно Димитър Пецов организира и кампанията "Кмете, докога?" пред "ремонтираните" стълбища на Меджиди Табия, в резултат, на която бе извършен спешен ремонт на ремонтираното. Кампанията бе отразена в национални и регионални медии.

Димитър Пецов ползва ЗДОИ не за първи път - миналата година той получи отговор по две подадени от него заявления - от Езиковата гимназия в Силистра - за стипендиите на учениците и от община Силистра - за разходите по представянето на книгата на Дими Борисова.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.