За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2017 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2023 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Номиниращ: Александър Кашъмов, ПДИ

Институцията положи усилия да подобри системата на прозрачност на декларациите за конфликт на интереси, които над 100 000 държавни служители подават. Според годишните проучвания, които ПДИ провежда на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт и независимите държавни органи, около 2/3 от декларациите не се публикуват, въпреки задължението, записано в чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. На основата на резултатите от доклада за 2017г. КПУКИ поде инициатива да подобри състоянието на администрацията и изпрати писма до институциите в този смисъл. Тази инициатива се явява продължение на инициативата на комисията в продължение на повече от година да се постигне разумен и практичен баланс между публичността на декларациите и защитата на личните данни в декларациите, така че дължимата по закон прозрачност да бъде осъществена. В рейтинга на активната прозрачност КПУКИ е на 4-то място сред независимите органи на държавна власт.Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Номиниращ: Вилям Попов

Номинирам СУ „Св. Климент Охридски“  в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“ въз основа на опита ми с подаване на пет заявления до ректора и пълната информация, която получих по всяко от тях. Важното в случая беше, че на основата на получената от СУ информация написах сигнал до ректора, касаещ неправомерността и незаконосъобразността на обявяван по БНР и други електронни и печатни медии някакъв „Евразийски център VIA EVRASIA". Следствие на този мой сигнал ректорът е разпоредил обявяването на този „център" за несъществуващ и прекратяване използване името на СУ в публичното пространство.

 

Освен това, в сайта на СУ има раздел „Достъп до информация" с добре написани вътрешни правила и законовите изисквания. На мое запитване за данни за заявленията за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ, отправени до СУ за последните две години, получих изчерпателни данни, а именно, през 2017 са подадени 11 заявления, като по три от тях е предоставен пълен достъп, а на 8 частичен. През 2016 подадените заявления са били 61. С Решение на ректора пълен достъп е предоставен по 36 заявления,  по 14 е предоставен частичен достъп, а по 11 броя – отказ. За посочения период 2016-2017 г. предоставените документи в отговор на заявленията възлизат на над 5000 страници. От предоставената ми справка става ясно, че отказите на информация или предоставянето на частичен се дължат предимно на повторно искане на информация, вече поискана от същото лице през предходните месеци или не представляваща обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона да достъп до обществена информация.

 

В цялата ми комуникация по ЗДОИ с институцията проличава коректното, и своевременно предоставяне на исканата информация и интелигентното и коректно поведение.

 Министерството на финансите
Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ

Номинирам Министерството на финансите за позитивна награда за Деня на правото да знам, поради следните причини:

 

Според критериите за добро изпълнение на задълженията по ЗДОИ и за активно публикуване на информация министерството на финансите е изпълнило всички изисквания на закона. 

 

В рейтинга на активната прозрачност са водеща институция.

 

Преразгледани са вътрешните правила за работа по ЗДОИ, за да се отчетат новите разпоредби след промените от декември 2015 година. Министерството на финансите е единствената институция, публикувала в секция Достъп до информация на Интернет страницата си, цялата изискуема от закона информация.

 

На заявлението от 9.02.2017 година отговорните служители са отговорили в рамките на 4 дни. Заявлението е подадено от изследовател от ПДИ. Според  докладите на МФ по прилагането на ЗДОИ през 2016 година са постъпили 54 заявления. Отказите за предоставяне на информация са 3 . В два от случаите органът се позовава на чл.13 т.1, а именно, че исканата информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете и няма самостоятелно значение и в един случай исканата информация, според решението, е била класифицирана или представлява друга защитена по закон тайна.

 

През 2017 година МФ за поредна година е подготвило и публикувало „Бюджет накратко” или „Бюджет за гражданите”, като по този начин показва и на други институции как по разбираем начин за неспециалисти може да бъде представен бюджета. 

 

Смятам, че усилията на екипа на министерството да предоставят информация трябва да бъдат отличени.       Община Долна Митрополия
Номиниращ: Иванка Ватева, координатор на ПДИ за област Плевен

Община Долна Митрополия през 2017 година направи голям скок в Рейтинга на активната прозрачност, като премина от 236-о на 16-о място в общата класация и стана 8-а сред общините в Република България и първа сред всички институции в Плевенска област.

Община Долна Митрополия изпълнява стриктно задълженията си по ЗДОИ съгласно нормативните изисквания. През 2016 година всички документи на общината, касаещи достъпа до обществена информация, бяха приведени в съответствие с измененията на Закона за достъп до обществена информация. Бяха утвърдени нови Вътрешни правила, в които подробно е разписана процедурата за предоставяне на информация, задълженията и отговорностите на определени служители. Със заповеди на кмета са определени длъжностни лица, отговорни за осъществяване на процедурите, както и за качването на актуална информация в Портала за отворени данни на Министерския съвет, което се прави редовно.

 

Интернет страницата е изцяло обновена, с много по-дружелюбен интерфейс и с много повече информация отпреди. Обновяването има за цел сайтът да стане по-достъпен до хората, да съдържа повече и полезна информация. И в момента специалист по информационно обслужване качва таблица по дирекции и отдели, съдържаща наименование на предоставяната административна услуга, срока за изпълнение, основание, цена, необходими документи и образец на заявлението, с възможност за сваляне и попълване в електронен вариант за улеснение на гражданите.

 

Раздел "Достъп до информация" е качен на водещо място в основното меню. Промените са направени във връзка с проучването през 2016 г. на ПДИ и недобрите за общината резултати от него, за да бъдат отстранени по възможност повече от получените отрицателни отговори, сподели Незабравка Булянска, директор на дирекция "Административно-правно и информационно  обслужване" в община Долна Митрополия. Преди, заради лоша организация на сайта, разделът, освен че беше непълен, беше трудно откриваем и затова констатацията при проучванията беше, че няма обособена секция “Достъп до информация“.

 

Всички основни изисквания на Закона за достъп до обществена информация са спазени, което може да се види на адрес: http://dolnamitropolia.acstre.com/section-209-content.html. Публикувани са вътрешни правила за организация на работа по прилагането на ЗДОИ, актуализирани през юни 2016 г., публикувани са годишните отчети за 2015 и 2016 г. с всички нужни данни, събираните такси за предоставяне на достъп до информация са съобразени са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите.

 

В Община Долна Митрополия заявления могат да бъдат подавани както по електронен път чрез e-mail, така и в Центъра за услуги и информация на граждани, който работи без почивка от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден. Специално заслужава да се отбележи, че трета поредна година всички заявления за достъп са получени по електронен път, напълно безпроблемно и без изискаване за електронна форма или електронен подпис.36 институции, отговорили до 5 дни на електронните заявления в рамките на годишното проучване на ПДИ, предоставили информация, и поддържащи секция „Достъп до информация“
Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ

Номинирам за „Златен ключ“ 36 институции, които отговориха до 5 дни на електронните заявления в рамките на проучването на ПДИ в периода февруари – март 2017 година и предоставиха исканата информация. 

 

Министерство на финансите

Български институт по метрология

Национален център за информация и документация

Областни администрации – Габрово,  Добрич, Монтана, Плевен, Шумен

Областна дирекция Земеделие – Сливен

Областна дирекция на МВР – Пловдив

Регионални здравни инспекции – Варна, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Пазарджик, 

Регионални инспекции по околна среда – Благоевград, Враца, Пазарджик,

Регионално управление на образованието – Русе, Габрово, Перник, Силистра, Смолян,

12 Общини – Алфатар, Бойчиновци, Брезник, Брусарци, Бургас, Вълчедръм, Добрич, Мадан, Свищов, Созопол, Търговище, Челопеч


Всички тези институции освен, че отговориха на електронното заявление поддържат секции „Достъп до информация” на своите официални Интернет страници.    Министерство на вътрешните работи
Номиниращ: Николай Цветков, почетен член на Дружеството на инвалидите – Варна (ДИВ), първопроходец за достъп до информация във Варна, носител на „Златен ключ“ в категория "Гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до обществена информация" 2012 г.

От няколко години наблюдавам работата на ІІ-ро РУ на МВР – Варна. Прави ми впечатление, че служителите на това РУ са много изнервени и груби към гражданите, които с данъците, които плащат издържат системата на МВР. След като прочетох преписка в Районна Прокуратура Варна (ВРП), изготвена от младши полицейски инспектор Атанас Шопов, у мен се породи съмнението, че ІІ-ро РУ на МВР – Варна е пробито. Полицай Ат. Шопов беше изготвил преписката до ВПР така, както дявола чете евангелието. Аз вече не знам от кого да се пазя, от мутрите по улиците или от полицията.

Тъй като нямах представа за длъжностните характеристики на служителите във ІІ-ро РУ на МВР – Варна подадох заявление за ДОИ до министъра на МВР със следните въпроси:

     1. Длъжностна характеристика на директор на ОДПВР и н-к РУ на МВР.

     2. Колко и какви длъжности има в районните управления на МВР в големи градове като София, Пловдив и Варна.

     3. Длъжностни характеристики на всички длъжности в РУ на МВР.

 

Изисках информацията на СD. Коректно и в срок получих решение за ДОИ. Тъй като нямах възможност да отида до София, написах на ръка пълномощно на мой приятел от София да получи от мое име диска. Дискът в размер на няколкостотин страници беше получен без проблеми и ми беше изпратен във Варна.

В тази връзка номинирам МВР в категорията „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация. 

От 1991г. това ръководство в лицето на министър на МВР Валентин Радев е най-отворено и прозрачно за гражданите.Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите-Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, Пазарджик

За поредна година Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите-Пазарджик е отличник по Закона за достъп до информация, а изключително бързото й привеждане в ред след съществените промени през декември 2015-а и последвалите през февруари и юли 2016. За това говори фактът, че в Рейтинга на активна прозрачност на всички институции за 2017-а РИОСВ-Пазарджик зае третото място от 556 институции, администрации и независими органи на власт на централно, териториално и местно ниво.

С моменталния и лесен достъп до всички информационни регистри, които инспекцията трябва да поддържа, се спестява в голяма степен подаването и отговарянето на заявления по ЗДОИ от страна на Цветана Чочева, която е определена за служител, отговарящ за работата по закона. Що се отнася до заявленията, експедитивният прием и отговор по тях е налице и тази година. От януари до края на август в РИОСВ-Пазарджик има подадени 14 заявления по ЗДОИ. На всички е отговорено в 14-дневен срок и по нито едно няма отказ, даже частичен. Инспекцията отдавна утвърди практиката да отговаря и на електронни заявления В останалите случаи таксите за достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ.

 

Сайтът на номинираната от мен институция (http://new.riewpz.org/main.php) в максимална степен отговаря на изискванията на ЗДОИ (в някои отношения тя дори бе изпреварила законовите промени с новите изисквания). Какво е надграждането през годината? На две места на сайта може да се намери напълно изчерпателна информация съобразно изискването от януари 2016 на ЗДОИ по чл. 15а (3) за актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Тук зад списъка стоят линкове с конкретни данни по регистри, разбити по месеци, с най-стара дата от 2009 г. Освен на подменюто „Списък по чл. 15а, ал. 3”, линковете към регистрите са качени и на заглавното подменю „Списък на категориите информация”.

 

Тази систематичност в предлагането на информация е похвална, още повече като се има предвид обема на работа на инспекцията. Няма да се спирам подробно на наличните на сайта описание на правомощията на органа, данните за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, описанието на информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ, наименованието, адреса, телефона и работното време, секцията с "Достъп до информация" с вътрешните правила. Във въпросните линкове са налице месечни и годишни отчети за контролна дейност, годишни и месечни доклади за състоянието на околната среда, вътрешни актове, доклади от комплексни проверки, предприети действия по сигнали, и такива на обекти с комплексни разрешителни, месечни справки за качеството на атмосферния въздух, издадени разрешения по Закона за управление на отпадъците, издадени регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, становища по екологична оценка и решения по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), решения за прекратяване на процедури по ЕО и ОВОС, издадени преценки за необходимостта от ОВОС, публични регистри по ЕО и ОВОС, съобщения за обществени обсъждания за доклади по ОВОС, решения за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, писма и съобщения по Наредбата за околна среда, принудителни административни мерки, глоби и санкции, списък на административните услуги, харта на клиента…28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.