За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2018 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Симеон Георгиев, гр. Дупница
Номиниращ: Кирил Терзийски

Симеон Георгиев е студент в Софийския университет (СУ), който използва активно ЗДОИ, за да получава информация, свързана с дейността и разходването на средства от СУ. Студентът успява сам да заведе и спечели на две инстанции дело срещу отказ на ректора на СУ да му предостави информация за всички финансови възнаграждения за 2013, 2014 и първото полугодие на 2015 г. по трудови договори, граждански договори, проектна и научна дейност, както и за разходите за социално, здравно и друго осигуряване на заместник-ректора, главния счетоводител и главния финансист. С решение на ВАС от 11.12.2017 г. отказът е отменен окончателно. Съдът приема, че исканата информацията касае изпълнението на служебни задължения от посочените в искането лица, заемащи съответните длъжности - заместник-ректор, главен счетоводител и главен финансист и не засяга защитени лични данни. С решението на ВАС по делото се увеличава натрупаната позитивна практика на този съд по отношение възнагражденията, получавани от публични фигури или държавни служители.

 Елена Христова, гр. София
Номиниращ: Кирил Терзийски

Елена Христова използва активно ЗДОИ за получаване на информация за регистрираните от съответните управляващи органи нередности по различни оперативни програми на ЕС.

 

През 2016 г. тя получава такава информация от Министерски съвет (МС) за регистрираните нередности по Оперативна програма „Добро управление“. През същата година обаче Министерство на икономиката (МИ) отказва да й предостави информация за регистрираните нередности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с мотив, че това е подготвителна информация без самостоятелно значение. Христова завежда дело срещу отказа на зам.-министъра, което печели. С решение на ВАС от 9.01.2018 г. отказът е отменен, след което информацията е предоставена на заявителката. Осветляването на подобна информация е изключително важно, а и е в съответствие с принципите на управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, според които принципи управлението на тези средства следва да се осъществява публично и прозрачно.Ралица Кацарска, гр. София
Номиниращ: Стефан Ангелов

Номинирам Ралица Кацарска за наградата за "Гражданин най-активно използвал правата си по ЗДOИ" за кампанията ѝ да получи служебните контакти на звената в Министерския съвет (МС), завършила с "пускането" на новата и доста по-пълна интернет страница на правителството.

 

Ралица Кацарска е член на екипа на ПДИ. За работата ѝ като координатор в Медийния отдел е нужно да поддържа контакт с различни звена в администрацията. Това е и причината да поиска със заявление за достъп до обществена информация контактите на членовете на политическия кабинет и администрацията на МС. Отначало не получава задоволителен отговор, а само обяснение, че търсената информация ще бъде налична в новата интернет страница на МС.

 

След няколко месеца тя пита отново: къде е новата страница на МС?, защото я няма.

 

Пак получава неясен отговор. Сайтът бил поръчан, платен, отчетен, но неработещ.

 

Ралица описва в бюлетина на ПДИ приключенията със заявленията си, които с абсурдно-смешния си привкус хващат окото на медиите и пораждат редица публикации. И не щеш ли, изведнъж в края на месец януари – хоп – се появи нова страница на правителството. Да благодарим на Ралица Кацарска!

 

Публикации:
1. Ало, Министерският съвет ли е? Цяла година правителството не може да пусне един сайт

2. Правителството плати 40 хил. лв. за нов сайт, който трябвало да е активен преди година 

3. Приключение със заявление за информация: Ало, Министерският съвет ли е? 

4."Новият сайт" на Министерски съвет – поръчан, платен, отчетен, но неработещ. Би Ай Ти провери кой е виновен

Мария Шаркова, адвокат
Номиниращ: Росен Босев

Тази година излезе първото по рода си изследване за делата за лекарска грешка с автор адв. Мария Шаркова, която събира информацията, използвайки ЗДОИ. Тя не спира до там, а продължава да използва закона в своята изследователска работа.

 

Тази година тя подава заявления до всички 28 административни съдилища и така успява да събере данни за над 500 съдебни решения и след анализ на информацията успява да установи, че над 65% от наказателните постановления, издадени от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО) се отменят. Анализът на тези решения помага да се прецени ефективността на контролната дейност на този орган.


Освен това обаче, по ЗДОИ Шаркова е изпратила заявления до всички 28 Регионални здравни инспекции и всички РЗОК в България (28), както и НЗОК, Изпълнителната агенция по трансплантация и Изпълнителната агенция по лекарствата. Благодарение на събраните данни тя прави анализ на ефективността на контролната дейност на други органи в здравеопазването, като съпоставя данните с анализа от делата с ИАМО. Димитър Пецов, гр.Силистра
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА, координатор на ПДИ за област Силистра

Номинирам Димитър Пецов в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" за проявената последователност, упоритост и активност през 2018 при търсене на информация за работата на местната власт в Силистра, ползвайки ЗДОИ.

 

Още в началото на годината - с Решение №18 от 22 януари, Административен съд-Силистра отмени заповед на кмета на община Силистра за частичен отказ на заявление по ЗДОИ, свързано с назначения на обществени възпитатели от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, подадено от Димитър Пецов и така той получи необходимата информация.

 

С вх.№ 4607/20.06.2018 Пецов внася следващо заявление за достъп до обществена информация до кмета на Силистра, с което търси информация за начина на назначаване на новия главен архитект на община Силистра - след проведен конкурс или на друго основание; защо не е проведен конкурс; на постоянен или на временен договор е назначено лицето; планира ли се провеждането на конкурс за главен архитект.

 

На заявлението е отговорено със Заповед №ЗК-1123/05.07.2018 на кмета на Силистра, с която се дава частичен достъп до информация. Заповедта е обжалвана в Административен съд-Силистра в законовия срок. В жалбата Пецов посочва, че освен в частта за предоставяне на копие от акта за назначаване на главен архитект, в която е постановен изричен отказ, в някои части на заповедта на органа, където информация се предоставя, не се съдържа искана съществена информация. Откритото съдебно заседание по Административно дело №127/2018 се проведе на 10 септември т.г. Решението на съда се очаква да излезе до месец.

 

Междувременно или в следствие на обществения интерес по това назначение от страна на Димитър Пецов и гражданите, община Силистра е изпратила писмо на 16.08.2018 до Камарата на архитектите в България, с което ги уведомява, че предстои организацията и провеждането на конкурс за главен архитект и ги моли в кратък срок да определят свой представител за участие в комисията по провеждането на конкурса. Провеждането на конкурса се планира да се осъществи през септември т.г.

 

С вх.№5221 от 12 юли 2018 е регистрирано следващо заявление по ЗДОИ на Димитър Пецов до кмета на Силистра, с което търси информация дали община Силистра е участвала със свои ресурси и с какви в събитието "Да напълним река Дунав с живот", чийто организатор е партийна структура. По това заявление той получава пълен достъп до исканата информация.

 

Публикация по темата:

Димитър Пецов спечели ново дело срещу кмета на СилистраБорислав Лазаров, гр. Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ за област Пазарджик

Номинирам за гражданин, активно търсещ правата си по ЗДОИ, Борислав Лазаров от Пазарджик, който има жилище и в панагюрското село Елшица. Той има ясно изразена гражданска позиция и е упорит. Доказателство за това са подадените заявления по ЗДОИ до община Панагюрище, чиято бройка вече гони 30. Заявленията са толкова много, защото от администрацията отговарят частично или искат конкретизиране на и без друго конкретна информация.

Затова Лазаров спря да изпълнява указанията на общината за попълване на "пропуските" си и започна да води дела срещу нея и нейни дружества, които до момента са четири.

 

Въпросите му са свързани със заплатите на служители във ВиК-Панагюрище, касаещи Инвестиционен план, бюджета и документи, касаещи изпълнението му, с предоставяне на финансово-отчетни документи и стойността, която е заплатила общината за сметопочистването на Елшица в периода февруари – май 2018, с предоставяне на копия на финансово-отчетни документи за изразходване на средства за справяне с нерегламентираните сметища в Елшица за периода 2016-2018.

 

Последното дело е за отказ да му бъде предоставена информация на колко човека в Елшица са съставяни актове и са налагани глоби по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация в последните 4 години.

 

В месечния бюлетин на ПДИ писахме за случая, в който наложена му от община Панагюрище глоба за това, че той не се бил регистрирал в Елшица, се оказа наказателна като отговор на активността му по ЗДОИ.


Публикация по темата:

Община-отличник по ЗДОИ отмъщава с глоби заради заявленияТане Пенев и Даниела Караиванова, гр. Петрич
Номиниращ: Владимир Симеонов

Номинирам двама от най-активните граждани в Пиринския край в търсенето и в борбата за получаване на обществена информация. За категория "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" предлагам петричаните инж. Тане Пенев и архитект-инженер Даниела Караиванова. Те не се примиряват с мълчанието на ръководството на община Петрич и извървяват пътя до съдебната зала, за да получат нещо наглед лесно и просто – обществена информация от кметството. Битката не е лека, тъй като никой от община Петрич не им обръща внимание. От юли 2016 до момента те са завели десетки дела в Административен съд – Благоевград. Причината: всичките им заявления по ЗДОИ са вкарани в хипотезата „мълчалив отказ“. Двамата граждани се интересуват най-вече от харчовете на общината, от разходването на обществени средства.

 

На първа инстанция досега са спечелили 11 дела. Ръководството на община Петрич не обжалва пред ВАС съдебните решения, тъй като е наясно, че няма шанс. По този начин поне са спестили пари на данъкоплатците. Но все така пестят и информация за спечелилите делата Пенев и Караиванова. Само по един казус двамата получават частично данни. Но те не спират да вярват, че през есента общинската управа ще им предостави исканата информация в пълен обем. 


Публикация по темата

Пенев & Караиванова срещу община Петрич, 20 дела за мълчалив отказ са само част от битката на двамата петричани за обществена информация, информационен бюлетин на ПДИ, май 201828 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.