За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2018 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Областна дирекция „Земеделие“ – София област
Номиниращ: Кирил Терзийски

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2018 г., екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 567 институции по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на копие от отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в съответната администрация през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това.

 

Областна дирекция „Земеделие“ – София област бе една от трите институции, които изрично отказаха достъп до тази информация, а мотивите в отказа на комисията, ръководена от председателя на институцията, бяха абсурдни. Според решението за отказ исканата информация не е обществена по ЗДОИ, тъй като не съдържала сведения относно обществения живот в страната, а касаела частно-правен интерес на заявителя.Министерство на правосъдието
Номиниращ: Кирил Терзийски

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2018 г., екипът на ПДИ, както обикновено, подаде заявления за достъп до информация до 567 институции по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на копие от отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в съответната администрация през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това.

 

Министерство на правосъдието (МП) бе единственото министерство, което отказа тази информация, а мотивите в решението за отказ на директора на дирекция „Правни дейности“ в МП бяха повече от абсурдни. Според решението за отказ ЗДОИ е неприложим за достъп до тази информация, тъй като бил налице специален ред за получаване на същата по Закона за администрацията и Наредбата за административния регистър. И това при положение, че според самият ЗДОИ институциите са длъжни да публикуват тези отчети на интернет страниците си.Сигнал от Административен съд – Варна до ТД на НАП – Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА

Основание за номинацията е едно тенденциозно взаимодействие между институции, целящо сплашване и демотивиране на най-активните граждани и НПО да подават заявления и да водят дела по ЗДОИ.

 

В Административен съд - Варна е изготвен „черен списък“ за преследване на граждани и НПО заради „значителен обем“ водени дела по ЗДОИ – нашият основен антикорупционен инструмент. В определение № 1690 от 28.05.2018 г. по адм. дело № 2751 от 2017 г. на Административен съд – Варна съдия - докладчикът Марияна Ширванян е посочила поименно лица, като е наредила да се направят служебни разпечатки на водените от тях дела и заедно с определението, да се изпратят на ТД на НАП - Варна за извършване на проверки по компетентност. Показателно е, че всички в този „черен списък“ сме награждавани нееднократно от ПДИ за своята активност - Николай Цветков, Юлиян Чолаков и СОПА, Кънчо Бонев и Обединено гражданско сдружение.

 

Това определение е уникално, не защото е постановено по дело с материя ЗДОИ и ответник председателката на съда Тинка Косева, която уж не знаела колко струва на държавния бюджет в полза на обслужващата банка една трансакция на държавна такса през ПОС терминално устройство в съда.

 

То е уникално, не защото е постановено от съдийка, която за разлика от повечето си колеги, никога не си прави отвод по дело с ответник нейната административна ръководителка, като двете заедно в тандем не са губили дело с материя ЗДОИ в собствения си съд.

 

Определението е уникално, защото съдържа „черен списък“ за преследване на граждани и НПО, използващи активно ЗДОИ. Защото е постановено по дело със страни жалбоподател Николай Цветков и ответник председателят на съда, но диспозитивът му засяга и други неучастващи лица. Защото е постановено 5 седмици след влизането в сила на съдебното решение. Защото за първи път със съдебен акт се задължава НАП да проверява граждани и НПО, включително такива, които не са страни в производството по конкретно дело. Защото е постановено тайно, като е съобщено единствено и само на НАП.

 

Според директора на ТД на НАП - Варна Милена Колева, целта на назначените проверки не била да се установят бюджетни задължения на лицата за данъци и осигуровки, а кои са източниците на финансиране на тази активна дейност. Очевидно е, че не приходите в бюджета, а дейността по ЗДОИ вълнува, тревожи и изнервя задкулисието във властта, щом ТД на НАП търси сведения за активните граждани и НПО дори от техни адвокати.

ТД на НАП – Варна засега срамежливо не признава, че проверките на лицата в „черния списък“ са именно в резултат от въпросното „тайно“ определение на съда от 28.05.2018г., разконспирирано от СОПА.

 

И на двете номинирани институции обаче е известно, че дейността по ЗДОИ на конкретните граждани и НПО в „черния списък“ не е финансирана с бюджетни или европейски средства и е данъчно неотносима. Известно им е, че когато загуби делото, органът възстановява направените от гражданите и НПО съдебни разноски, които те могат да използват за следващото дело. Така осъдените органи сами финансират голяма част от дейността по ЗДОИ, ощетявайки с неправомерните си действия държавния или общинския бюджет. Но дори гражданите и НПО да спечелят всички водени дела и да си възстановят всички направени разходи, пак няма да се стигне до приходи и данъчни задължения от тази дейност. Това означава, че номинираните институции не целят установяването на данъчни задължения, които да попаднат в бюджета, а да установят КОЙ финансира тази активна антикорупционна дейност по ЗДОИ, която им пречи, за да я прекратят.ВиК - Благоевград
Номиниращ: Денис Никифоров

Историята описах в статията „Реквием за едно безхаберие, облечено в думи“, публикувана в информационния бюлетин на ПДИ през февруари 2018. След подадено от мен заявление до кмета на община Благоевград за причините за разкопавания по главни улици на града, които създават условия за ПТП, липсата на действия по тяхното ремонтиране, както и на обозначителни знаци, той почти се оплака от липсата на действия от страна на ВиК – Благоевград, което дружество носи отговорност за възстановяване на пътната настилка след отстраняване на аварии.  

След като препратих заявленията си, от ВиК - Благоевград получих следните обяснения.

  1. Нужно е технологично време за ремонт, в което обаче дружеството поддържало равността на изкопите.
  2. Не е осигурена временна сигнализация, тъй като за дълъг период тя трябва да бъде със светлинни сигнали, а нямало как да я опазят от кражби и вандализъм.
  3. ВиК не можело да носи отговорност за действия и бездействия на трети лица, а спрямо наетите от него лица било безкомпромисно.

Ако твърденията на ВиК отговаряха на истината, превозните средства нямаше да заобикалят „изравнените“ изкопи. Нито сигнали на горещия телефон щеше да има. Както и моите публикации.

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ: Писмо с Приложения от Управителя на "ВиК" ЕООД - Благоевград инж. Росица Димитрова във връзка с номинацията, получени на 27.09.2018Военно-апелативният съд
Номиниращ: Доротея Дачкова, журналист от в. "Сега"

Заради искането на председателя на съда полк. Димитър Фикиин подалият заявлението по ЗДОИ да се легитимира като български гражданин, за да му бъде предоставена информация.

 

Абсурдът е в това, че дори и хора без гражданство имат право да получават информация по ЗДОИ. Доколкото разбирам, има и други институции, които използват този аргумент, за да протакат заявленията. В тази категория номинации заслужават и други съдилища, които показаха, че не познават ЗДОИ.

Случаите са описани тук:

Достъпът до информация е тера инкогнита за не един съд и прокуратура

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към МП
Номиниращ: Доротея Дачкова

От ГДИН отказаха да предоставят имената на избягалите през годините затворници, както и за какво точно са осъдени. Мотивът им - това са трети лица, които не са дали съгласието си за това. От решението по ЗДОИ така и не става ясно дали въпросните трети лица са били търсени, за да бъдат питани дали дават съгласие.

 

Казусът е описан тук:

Цацаров и избягалите затворници - еднакво закриляни трети лица, 3 септември 2018, в. "Сега"

Властта пази в дълбока тайна имената на 72-ма избягали затворници, 20 август 2018, в. "Сега"

Община Севлиево
Номиниращ: Емилия Димитрова-Данкова

Номинирам община Севлиево в категорията "Вързан ключ", заради отказа да предостави разходите за задгранични командировки на служителите си с абсурдния аргумент, че информацията не е обществена, защото "е свързана с личния принос на всеки служител към дейността на общинската администрация". Номинацията е и заради усърдието, с което администрацията в Севлиево брани данните на служителите си, използвайки аргументи като "възможност за икономическа идентификация" и "длъжностите на командированите служители на Община Севлиево са лични данни".

Отказът на община Севлиево бе отменен от Административния съд в Габрово, който отчете, че за да се елиминират съмнения за лошо управление на една администрация, данните за разходите на служителите й за служебни пътувания следва да бъдат публични, защото "гражданите имат право да знаят как, за какво, и къде отиват индиректно техните пари" и по какъв начин се поддържат международните отношения.

 

Публикации по темата:

 

Прокуратурата проверява пътуването на 28 севлиевски общинари до Ница, 2 юли 2018, „За истината“Севлиево, моя малка Ница, или за командировката на 28 общинари, 29 май 2018, „Дневник“Съдът отхвърли отказ на Община Севлиево да предостави информация за задграничните командировки на служителите си, 12 април 2018, „За истината“

Близо 26 хил. лв. за командировките в чужбина е похарчила местната администрация в Севлиево през 2017 г., 17 април 2018, „За истината“28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.