За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2014 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Карен Кузуян, гр. Силистра
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА, Координатор на ПДИ за област Силистра

Карен Кузуян е от гр. Силистра. Човек с активна гражданска позиция, природозащитник, който търси информация по теми с надделяващ обществен интерес. Активно използва Закона за достъп до обществена информация. През последните няколко години, благодарение инициативността на Карен Кузуян, разрешаването на проблема с безстопанствените кучета в Силистра стои непрекъснато във фокуса на вниманието на обществеността, на държавните и общински институции. Жалби и сигнали по темата той е подавал до Районна прокуратура-Силистра, Община Силистра и Областна администрация.

В края на ноември 2013 г. чрез жалба, подписана от Карен Кузуян, проблемът с кучетата както за гражданите, така и за животните, бе разгледан от представители на институциите, НПО и граждани на Силистра на специално заседание в Областна администрация Силистра, свикано от областния управител. Изпълнението на специализираната Наредба приета от ОбС – Силистра, статутът на недовършения приют в с. Калипетрово и организацията на дейността в община Силистра по отношение на безстопанствените кучета са теми за дебат и на последвалите две срещи – през м. февруари и м.март 2014 г., със същите участници. Тогава става ясно, че в началото на 2014 г. Община Силистра е сключила договор със Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан с предмет на дейност "Улавяне, кастриране, ваксиниране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствените кучета на територията на община Силистра".

На 7 март 2014 г. Карен Кузуян подава Заявление за достъп до информация до Кмета на Община Силистра, с което иска на хартиен носител да му бъде предоставен горецитирания договор. След десет дни – на 17 март 2014 г., Кузуян получава копие от договора. В следствие на дебатите по време на срещите при областния управител, на които става ясно, че Сдружението за развитие на туризма в региона на Тутракан към този момент не отговаря на всички изисквания, договорът с тях бива прекратен. И сключен нов договор отново със същото Сдружение.

С ново Заявление по ЗДОИ до Кмета на Община Силистра от 6 юни 2014 г., Карен Кузуян поисква на хартиен носител договора. На 10 юни 2014 г. със своя заповед кметът отказва достъп до информация с мотив "тъй като исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца" и поради идентичност на двете заявления. С помощта на правния отдел на ПДИ, Карен Кузуян обжалва отказа за предоставяне на достъп до информация и на 10 септември 2014 г. Административен съд-Силистра е насрочил първото съдебно заседание по казуса.

На 26 юни 2014 г. Кузуян подава Заявление по ЗДОИ и до Сдружението за развитие на туризма в региона на Тутракан за предоставяне на копия от договора на Сдружението и Община Силистра; поканата на Община Силистра до Сдружението за изпълнение на дейността по договора; амбулаторния дневник, в който се описват прибраните кучета за обработка; пътните листи на автомобила регистриран според закона и изпращан на сигналите на Община Силистра в дните на извършване на дейности по договора, протоколите съставени при евтаназия на куче. С писмо с изх.№001/01.07.2014 г. от Сдружението отказват достъп, защото "съгласно българското законодателство СНЦ "Сдружението за развитие на туризма в региона на Тутракан" не подлежи на контрол по Закона за достъп до обществена информация". Карен Кузуян обжалва пред Административен съд-Силистра и този отказ, отново с помощта на правния отдел на ПДИ, тъй като за дейностите, които извършва на територията на община Силистра, на Сдружението му се заплаща от общинския бюджет, т.е обществени средства и според чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ то е задължено да предоставя информация. Предстои насрочване на съдебното дело.

Борис Рангелов, гр. Плевен, студент по журналистика в СУ
Номиниращ: Иванка Ватева, Координатор на ПДИ за Плевен

Борис Рангелов няма дълга история в ползването на Закона за достъп до обществена информация, но за това има уважителна причина – той е едва на 20 години. В момента е студент по журналистика, втори курс, в Софийския университет.

Подавал е лично 3 заявления за достъп до обществена информация през последната година.

 

Първото от тях е искане към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Свързано е с информация и предоставяне на кореспонденцията на МИЕТ с Европейската космическа агенция. Оказва се, че част от писмата между двете институции липсва. В скоро време тази липса, след като бъде направена вътрешна проверка, ще бъде оповестена, изяснява Рангелов. Кореспонденцията му е била предоставена за преглед в оригинален вид.

 

Второто заявление на гражданина Рангелов, по-точно резултатът от него, взриви публичното пространство. Като един от „Ранобудните студенти” и активен участник в протестите срещу кабинета „Орешарски”, той е отправил искане за предоставяне на достъп до обществена информация от Министерство на вътрешните работи (МВР) по въпроси, свързани с охраната на протестите. Заявлението до МВР е подадено през август 2014 г. в деловодството на Министерството. Свързано е с предоставяне на писмена справка с информация за разходите по осигуряването на реда по време на антиправителствените протести от средата на 2013 до средата на 2014 г., както и собствеността на някои от инженерно-техническите съоръжения, ползвани от МВР по време на протестите. Отговорът на МВР съдържа решение за предоставяне на достъп, писмо от ГДБОП и писмо от СДВР, които отговарят на различни части от въпросите. Освен това МВР е изпратило писмо до началниците на всички областни дирекции на МВР с искане за предоставяне на информация по повод командированите служители от съответните дирекции. Очакват се отговори от всяка дирекция, като до 10 септември 2014 г. са получени 6.

 

Така на обществото стана известно, че близо 3 милиона и 141 000 лева са изплатени на служители на жандармерията и на СДВР за извънреден труд по време на антиправителствените протести. Колкото до въпроса дали загражденията, които опасваха Народното събрание, са били наети от чужда фирма, от ведомството отричат информацията.

 

Рангелов очаква още справки от МВР - за цената на командированите от страната полицаи по време на протестите. Поради съдържащи се отявлени неточности в получения по второто искане по ЗДОИ отговор той се възползва от възможността да изпрати допълнение, с което изолира възможността от пореден неточен отговор. Срокът за получаване на исканата информация е 15 септември.

 

Третото искане е отново за предоставяне на достъп до обществена информация от МВР. То съдържа няколко въпроса, свързани с протестите: задържани лица, образувани наказателни дела, записани лични данни. Срокът за получаване на отговор е също 15 септември.

Борис Рангелов е много активен млад човек. Още като ученик в Гимназията с преподаване на чужди езици в Плевен той беше активен участник и член на ръководството на Младежкия парламент в града. Един от учредителите на създадения по инициатива на вестник „Посредник” дискусионен клуб „Плевен 13”, участник в дейността му и инициатор на някои от общественозначимите му идеи.

 

Както става ясно от опита му в използването на ЗДОИ, той познава отлично Закона, търси информация с упорство, последователност и в интерес на гражданското общество.

 Манол Златев, гр. София
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

За проявената упоритост и последователност при получаване на пълен достъп от ДНСК до информация, свързана с премахването на четири незаконни строежа на самия заявител. Като част от кореспонденцията му с ДНСК, във връзка с отстраняване на негови незаконни строежи, отправил искане да му бъдат предоставени копия от документи от проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за премахването на четири строежа. С писмо от 11.06.2012 г. ДНСК го уведомили, че за получаване на достъп до исканата от него информация следва да подаде заявление по реда на ЗДОИ до ДНСК. На 19.06.2012 г. подал заявление по реда на ЗДОИ до началника на ДНСК. Със заявлението си поискал да му бъде предоставен достъп до информация, свързана с преписка по премахването на четири незаконни строежа. В заявлението изрично посочил, че желая да получи достъп до цялата административна преписка под формата на преглед на място, както и копия от определени документи. На 23.07.2012 г. получил по пощата решение за отказ от предоставяне на исканата информация на главния секретар на ДНСК. В решението е посочено, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до документи. С подкрепата на ПДИ завежда и печели на две инстанции дело срещу отказа на главния секретар на ДНСК. Според решението на АССГ, потвърдено от ВАС, то главният секретар е задължен да предостави информацията по начина описан в заявлението.

Решението на АССГ влиза в сила на 28.01.2014 г. Отново с подкрепата на ПДИ през м. февруари 2014 г. Манол Златев подава искане до ДНСК за изпълнение на съдебното решение и предоставяне на информацията, в съответствие със задължителния му диспозитив. В резултат ДНСК предоставя копия от 32 страници документи, но не осигурява преглед до цялата преписка на място. Отново с подкрепата на ПДИ през м. април 2014 г. Манол Златев подава искане за допълване на предоставената информация по чл. 22 от ЗДОИ чрез осигуряване на преглед на място до преписката както в ДНСК, така и в РДНСК – Кюстендил. В резултат през м. юни на Манол Златев е осигурен пълен достъп до исканата информация под формата на преглед на място, както в ДНСК - София, така и в РДНСК - Кюстендил.

Георги Георгиев, гр. София
Номиниращ: Александър Кашъмов, ПДИ

В жилищния квартал на г-н Георгиев започва огромен строеж в непосредствена близост с жилищните сгради. В противоречие с наредбите на столичния общински съвет относно опазване на обществения ред, строителните работи се извършват и в  нощните часове, като вдигат сериозен шум. Г-н Георгиев подава заявление до администрацията на р-н Младост – Столична община, с което иска да му се предостави разрешението за удължаване на работното време на въпросния строеж. Районната администрация отказва да предостави поисканата информация и в момента се води съдебно дело. Номинацията за г-н Георгиев е заради находчивостта му да използва правата си по ЗДОИ при решаването на проблем от ежедневието, но от значение на немалка група от хора. Номинацията е и заради упоритостта му при търсене на информацията, както и за това, че гражданинът не се бои да защити правото си пред съда.Калина Митева, гр. Варна
Номиниращ: Александър Кашъмов, ПДИ

Калина Митева е гражданин, който редовно използва процедурите по ЗДОИ, за да получи информация от висок обществен интерес. Носител е на наградата „Златен ключ“ за 2011 година в категорията Гражданин най-активно използвал правата си по Закона за достъп до информация.

Тази година Калина Митева е номинирана заради търсенето й на информация, свързана с поставянето под особен надзор на КТБ. Информацията, свързана със състоянието на КТБ и неизвестността относно сигурността на парите на многобройните вложители, е в центъра на общественото внимание от месеци. Изнесените данни в медиите и коментарите на експертите са противоречиви. Единствената официална информация по случая е прессъобщение на БНБ. Ето защо Калина Митева подава заявление по реда на ЗДОИ, отправено до БНБ, с което иска да й се предостави официална информация, засягаща всички вложители в КТБ. Информацията, която търси Митева по-конкретно е: отнет ли е лицензът на КТБ; влязло ли е в сила отнемането, ако има такова; направен ли е анализ за въздействието върху държавата от решенията на БНБ в настоящата ситуация. Митева иска още всички документи, анализи, протоколи от обсъждания и решения, коментиращи въздействието на действията на БНБ върху обстановката в държавата, включително и ефекта върху икономиката при отказ на БНБ да оздрави КТБ и др. Заявлението е формулирано прецизно, а в отговор гражданката получава отговор от БНБ.Д-р Георги Тодоров
Номиниращ: д-р Хелия Божилова и Кирил Терзийски, ПДИ

Заявил и водещ дело в АССГ срещу БЛС, за да получи информация кой колко и защо е получил като възнаграждение от БЛС за да е ПР, Водач на преговорен екип с НЗОК и т.н. при преговорите с НЗОК за 2014г.

 

Номинацията е за проявената упоритост при търсене на информация от Българския лекарски съюз (БЛС) по реда на ЗДОИ и обявяването на БЛС за задължен субект по ЗДОИ от страна Върховния административен съд (ВАС) по негово дело.

 

Със заявление от м. март 2013 г. д-р Тодоров иска от БЛС да му бъде предоставена информация за решенията на УС на БЛС, с които се определят консултанти на съюза, както и данни за получените от тях възнаграждения за периода от юли 2012 г. до февруари 2013 г. БЛС не се произнася по заявлението на д-р Тодоров, поради което с помощта на ПДИ е обжалван мълчалив отказ. Административен съд София-град (АССГ) прекратява делото, тъй като констатира, че жалбата е преждевременно подадена. Констатацията, че жалбата е преждевременно подадена не е вярна, но заявителят не обжалва определението на АССГ за прекратяване на делото, тъй като със същото съдът изпраща преписката на председателя на УС на БЛС за произнасяне по заявлението (Определение № 5036/16.07.2013 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 6039/2013 г.). През м. септември 2013 г. д-р Тодоров подава искане до председателя на БЛС за изпълнение на съдебното определение и произнасяне по заявлението му в съответствие с неговия диспозитив. Председателят на БЛС отново не се произнася по заявлението, като в личен разговор през м. декември уведомява заявителя, че съдебното определение не представлява решение и не подлежи на изпълнение. На 11 декември 2013 г. д-р Тодоров подава ново заявление до председателя на УС на БЛС, с което иска същата информацията като поисканата през м. март 2013 г. В новото си заявление посочва малко по-дълъг период относно получените от консултантите на БЛС възнаграждения. С новото заявление иска и информация по 2 нови точки, касаеща общата сума на получените в бюджета на БЛС за 2013 г. суми от дарения, както и информация за конкретна наложена глоба на БЛС от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Председателят на УС на БЛС отново не отговаря на заявлението. Отново с подкрепата на ПДИ е обжалван мълчалив отказ. В резултат АССГ оставя без разглеждане жалбата като приема, че БЛС не задължен субект по ЗДОИ (Определение № 1547/31.03.2014 г. на АССГ, Второ отделение, 36 състав по а.д. № 2102/2014 г.). Определението на АССГ е обжалвано пред ВАС, който отменя определението на АССГ и му връща делото за продължаване действията по него като приема, че БЛС е задължен субект по ЗДОИ (Определение № 7441/03.06.2014 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 644782014 г.).  В мотивите си магистратите посочват, че БЛС  следва да бъде разглеждан като публичноправен субект, защото учредяването му, съществуването му, устройството, организацията и дейността му са регламентирани със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и с нормативни актове са му възложени функции, които имат публичноправен характер. Предстои делото да бъде разгледано по същество от АССГ на 9.10.2014 г.

 28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.