За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2016 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА

Предоставена информация, скрита от заявителя

Заявлението е подадено до кмета на община Варна на 09.03.2016г. Искат се копия от стари планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна. Kарти от 1878г., 1900г., 1950г., 1956г., 1959г., 1965г., чието съществуване е известно, но други заявители вече са удряли на камък.

Целта е тези вероятно позахабени стари карти да бъдат цифровизирани чрез сканиране или фотографиране, за да стане съдържанието им обществено достояние, а тази част от историята на Варна да бъде съхранена за идните поколения.

Защо общинското ръководство създава пречки? Дали не иска да запази тези карти секретни, за да се осребрява информацията в тях само от отделни посветени при имотни спорове и въобще спорове с материя ЗУТ?

Справките в общинския информационен център показваха, че след подаването на заявлението ни на 09.03.2016г., в деловодната система е отразено и изходящо писмо към заявителя с дата 23.03.2016г., съвпадаща с изтичането на 14-дневния срок за отговор и може да се предположи, че именно то е решението – за отказ или за предоставяне на исканата информация.

Получаването на това изходящо писмо закъсня почти месец, а съдържанието му оставаше в тайна. Служителките не зачитат правото на страните по чл.34 ал.1 от АПК да преглеждат документите лично, защото така им било наредено. Секретарят на общината Нора Момчева, в качеството си на лице по чл.28 от ЗДОИ, пък категорично отсече: „Деловодната система няма значение. Щом не сте получили писмо, значи решение по заявлението Ви няма.“

С тази откровена лъжа заявителят беше подмамен да се включи в срока за обжалване на този несъществуващ мълчалив отказ, за чието наличие беше осведомен лично от неговия автор.

Жалбата беше подадена на 22.04.2016г., но в съда тя пристигна 3 месеца (!) по-късно, като делото беше насрочено за 25.10.2016г.

Междувременно, по изрична молба на жалбоподателя, съдът изиска изходящото писмо от 23.03.2016г., което се оказа наистина решение за предоставяне на достъп, държано в тайна от заявителя в продължение на 5 месеца, докато съдът го изиска. Отделен е въпросът, че това решение не е съобразено с предпочитаната форма на достъп, а информацията е предоставена само под безпредметната в случая форма „преглед“ с необоснования аргумент, че нямало техническа възможност.

Жалбоподателят с молба измени жалбата срещу мълчалив отказ в оспорване на решението в частта за формата на предоставения достъп, но съдът още на другия ден прекрати с определение в закрито заседание насроченото в открито заседание дело „поради липса на правен интерес“.

Съдебната сага продължава. При краен успех тези вероятно поизносени и поизбледнели стари карти ще станат обществено достояние и тази част от историята на Варна ще бъде съхранена за идните поколения. Надяваме се и номинираните общинари да си вземат поука.

Подробности за развитието на казуса има на адрес http://www.sopa.bg/news.php?extend.174, където заявлението е на позиция № 83.Главен секретар на Президента на РБ
Номиниращ: Росен Босев

Експулсирането на турския гражданин Абдуллах Бююк в Турция предизвика обществен дебат, който насочи вниманието към дейността на редица държавни институции. Една от тях е президентството, което по конституция има право да предоставя една от формите на закрила - убежище. Бююк е поискал предоставяне на такъв статут през февруари 2016 г. След опита за преврат в Турция вицепрезиденът Маргарита Попова отказва да предостави убежище на Бююк.

Със заявление, подадено на 29 август 2016 г. до президента Росен Плевнелиев, журналистът от в. "Капитал" Росен Босев иска достъп до преписката, образувана по молба за предоставяне на убежище, подадена от турския гражданин Абдуллах Бююк. В заявлението е посочено, че казусът с принудителното отвеждане на Абдуллах Бююк до границата предизвика дебат в обществото и международната правозащитна общност и се изразява надежда, че при произнасянето по настоящото заявление президентът ще вземе предвид общественият интерес, който в случая без съмнение надделява над хипотезите за ограничаване правото на достъп до информация, предвидени в ЗДОИ. Като предпочитана форма за достъп е посочен преглед на място.

В отговор от 12 септември 2016 г. главният секретар към Администрацията на Президента отказва достъп до преписката, като посочва, че поисканата информация "не е свързана с обществения живот, а с обстоятелства относно личността на конкретно посочения гражданин" и "исканата информация съдържа лични данни".

 

Със заявление, подадено на 9 септември 2016 г. до президента Росен Плевнелиев, журналистът от в. "Капитал" Росен Босев иска достъп до следната информация: "т. 1 Броят на лицата, които са поискали убежище за всяка отделна година от 2009 г. насам;
т. 2 Броят на лицата, на които е предоставено убежище за всяка отделна година от 2009 г. насам; т. 3 Имената на лицата и тяхната националност, на които е отказано убежище от 2009 г. насам; т. 4 Имената на лицата и тяхната националност, на които е предоставено убежище от 2009 г. насам; т. 5 Стенограмите на комисията по предоставяне на убежище от 2009 г. насам и т. 6 Имената на членовете на комисията по предоставяне на убежище от 2009 г. насам;

 

С писмо от 16 септември 2016 г. главният секретар към Администрацията на Президента уведомява заявителя, че срокът по заявлението ще бъде удължен, тъй като следва да се потърси изричното писмено съгласие на третото лице, т.е. членовете на комисията по предоставяне на убежище. В същото време имената на членовете на останали комисии към президента са достъпни на сайта на ведомството.Община Благоевград
Номиниращ: Спас Спасов

Номинирам Община Благоевград и кмета Атанас Камбитов за антинаградата "Вързан ключ" със следните мотиви:

Във връзка с разследването си за финансирането на частни медии през бюджетите на десет български общини, изпратих искане по ЗДОИ до кмета на Благоевград Атанас Камбитов. Неговият отказ да предостави исканата информация за договорите, които общината е сключила с медии и медийни организации за периода 2013 - 2015г. беше мотивиран с твърдението, че независимо от факта, че обществена информация е тази, която е свързана с обществения живот в РБ и дава възможност на гражданите да съставят мнение относно дейността на задължените субекти, исканата от мен  информация за това как общината харчи общинския бюджет не е „свързана с обществения живот" и „не дава на гражданите възможност да си съставят мнение за дейността на общината като задължен субект".
Освен това в искането си аз посочих, че искам "писмена справка" за сключените договори, през посочения период, която да съдържа дата на сключване, номер на договор, страните по него, предмет и стойност.


В отказа, който получих, се твърдеше, „че искането не съвпада с вложения в законодателя смисъл, тъй като по ЗДОИ може да се иска обществена информация, но не и достъп по договори или документи, в които са обективирани облигационни отношения" - нещо, което аз не съм искал.

 

Независимо от това, в друга част от отказа се обръщаше внимание на факта, че информацията не може да ми бъде предоставена, тъй като не съм посочил конкретен договор.
Приемам това за нонсенс, тъй като няма как да поискам "конкретен договор" без да зная колко и какви договори са били сключени. Комисия за енергийно и водно регулиране
Номиниращ: Стефан Ангелов, ПДИ

Номинацията е за решение на КЕВР в стил "Важното е не аз да предоставя обществена информация, а на Вуте да му е зле".

Номинацията е за изключително цинично и недобросъвестно решение по ЗДОИ на КЕВР, което граничи с абсурда и се опитва да преобърне смисъла на правораздаването с главата надолу. КЕВР нарушава ЗДОИ, за което, както винаги, никой не е санкциониран. В допълнение КЕВР се опитва да използва собственото си нарушение на закона, за да спечели няколко стотин лева под формата на юрисконсултско възнаграждение. Историята накратко:

 

1. Гражданин иска информация от КЕВР;

2. КЕВР мълчи;

3. След дълго чакане гражданинът подава жалба в съда; КЕВР мълчи;

4. Съдът отменя мълчаливият отказ на КЕВР, решава, че информацията е явно обществена и инструктира КЕВР да се произнесе наново;

5. КЕВР взима ново решение, предоставящо информация на гражданина;

6. Но!!! КЕВР подава и касационна жалба срещу решението на съда, защото то вече не било основателно; КЕВР иска присъждане на съдебни разноски;

7. В резултат КЕВР се стреми да принуди гражданина да плати около 615 лв. в съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение за достъп до обществена информация, който по принцип е безплатен.

 

Иначе казано – КЕВР нарушава ЗДОИ и се опитва да се възползва от собственото си нарушение за припечелване на някой друг лев и за "назидание" на търсещия обществена информация.

 

Гражданинът се казва Вихрен Михайлов и заявлението му е от 14.03.2016 г. (тук)

Решението на Административен съд – София град е от 28.06.2016 г. (тук)

Изричното решение за предоставяне на достъп до информацията на КЕВР е от 14.07.2016 г. (тук)

Касационната жалба на КЕВР е също от 14.07.2016 г. (тук и тук)

Община Смолян
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

Номинацията е за решение на кмета на община Смолян по заявление, подадено от журналиста от в. "Отзвук" Зарко Маринов, относно отсечените на 2 април т.г. дървета пред Стоматологията в града.

 

Изненадващо за жителите на Смолян, в събота сутринта, са повалени 11 дървета в зелената площ пред входа на здравното заведение. Поразени от гледката, работещите в стоматологията зъболекари споделят недоволството си от случилото се в сигнали до медиите и писма до община Смолян и Районната дирекция по горите. За да научи подробности по случая, журналистът подава заявление до община Смолян, с което иска достъп до документите, свързани с инициирането, съгласуването, одобрението и изпълнението на дейността по отсичане на въпросните дървета. С решение на кмета на общината от 27.04.2016 г. му е предоставен достъп до исканата информация. На пръв поглед изглежда, че всичко е наред: заявителят иска нещо, което му се предоставя, при това в пълен обем, следователно няма повод за недоволство.

 

При внимателен прочит на решението обаче прави впечатление следното изречение, което всъщност е причина и за настоящата номинация. "В съответствие с чл.2 ал.1 от ЗДОИ информацията се предоставя на съответния заявител с цел да се даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, като предоставените документи не следва да се публикуват, да се предоставят на други физически или юридически лица и да се използват за други цели освен горепосочената. " Дали това е опит за цензура, неразбиране на духа на закона за достъп до информация, страх от съответна обществена реакция или пък друго, всеки сам може да си реши.

 

Статия по темата е публикувана в "Отзвук" и може да бъде прочетена тук: http://www.otzvuk.net/news/darvetata-pred-stomatologiyata-v-smolyan-zhertva-na-bezzakon.

Върховен административен съд
Номиниращ: Доротея Дачкова

Заради отстъплението от публичността с прекратяването на свободния достъп до електронните документи по делата с аргумента, че това е в конфликт със Закона за защита на личните данни. Със същия мотив от съда са заличили и имената от делата, За това, че от ВАС не отговарят на заявления по ЗДОИ, подадени по електронен път. И не на последно място, защото в секцията "Достъп до обществена информация" на сайта на съда стои единствено съобщението: Достъпът до обществена информация e в процес на актуализация във връзка с новоприетия "Правилник за администрацията на Върховния административен съд". Въпросният правилник е в сила от 17.05.2016 г., т.е. вече повече от 3 месеца и никой не е приел за нужно да "актуализира" достъпът до обществена информация.

Министерство на вътрешните работи
Номиниращ: Доротея Дачкова

Похвално е, че от години МВР приема заявления по ЗДОИ по имейл. Този имейл обаче се оказва трудно откриваем. На сайта на ведомството е посочен имейл, на който могат да се изпращат заявления, както и телефон на приемната им. На този телефон не може да се получи "логистична" информация за заявление, например вх. номер. И посоченият мейл не върши работа, тъй като никой не го отваря. Това обясниха от деловодството на МВР, когато се обадих да поискам входящ номер на подадено по въпросния мейл заявление. Служителят ми даде актуалния имейл, на който отново пратих заявлението и получих отговор. Повече от 8 месеца по-късно на сайта на МВР продължава да стои грешният мейл.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.