За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2016 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Сдружение за оптимизация на правосъдието и администрацията
Номиниращ: Кръстина Маринова - координатор на ПДИ във Варна

От началото на годината Сдружение за оптимизация на правосъдието и администрацията /СОПА/ с председател Юлиян Чолаков е подало 23 заявления по ЗДОИ до община Варна, областен управител, до МРРБ, до директор на ОД на МВР Варна и още 7 заявления до други общини в страната.

 

Акценти в исканата информация са  свързани със стари планове и карти на Варна и Морската градина/план на Варна от 26.09.1878, цветен генерален план 1900 , генерален план 1956  и др./. Сдружението се мотивира, че това е информация с обществена значимост, която ще даде възможност да се участва в дискусии за градоустройственото минало, настояще и бъдеще. Основната цел е да се качат на сайта на общината тези архивни документи и да станат публична информация. Има заявления за устройство на територията на Морската градина, за крайбрежната зона и Централните морски бани, както и калнолечебницата- собственост, статут, издадени строителни разрешителни за ремонт, попадат ли в историческото ядро на Морската градина и част ли са от културно-архитектурното наследство. С подадените заявления се търси информация за разходите за юридически услуги и съдебни разноски на община Варна и ОбС.

Българска ветроенергийна асоциация
Номиниращ: Фани Давидова - БГВЕА

Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) е представителна организация за ветроенергийния сектор в България, активно подкрепяща устойчивото развитие на вятърната енергия и другите форми на възобновяема енергия от името на всички заинтересовани страни. Основана през юни 2010 г., БГВЕА обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора за вятърна енергия в България, включително производители, предприемачи, финансови консултанти и адвокатски дружества. БГВЕА е член на Европейската ветроенергийна асоциация и сътрудничи активно с нея.

 

През годините (2011, 2012, 2014, 2015) БГВЕА подава заявления за достъп до информация до различни институции, имащи отношение към производството на електроенергия от възобновяеми източници. Получената информация е качена на страницата на асоциацията (към момента страницата се обновява).

През 2015 г. БГВЕА подаде серия заявления до Народното sъбрание, АДФИ и КЕВР, с които се опита да получи достъп до доклад на АДФИ, обобщаващ резултатите от проверките на агенцията върху търговски дружества, производители на електрическа енергия от ВЕИ. През ноември 2015 г БГВЕА подаде и заявление до КЕВР, с което поиска достъп до всички финансови модели, за няколко поредни години, използвани при изчисляването на преференциалната цена, по която се изкупува електрическата енергия, произведена от вятър, както и заложените в тях ценообразуващи фактори.

В законоустановения срок не беше получен отговор и БГВЕА подаде жалба срещу мълчаливия отказ на КЕВР пред АССГ. В рамките на съдебното дело се разви и административна преписка с КЕВР, в която регулаторът поиска уточняване на предмета на заявлението. Въпреки изпратеното уточнение, отговор не последва.

На 02.09.2016 Административен съд София град се произнесе с решение №5789 по адм. Дело 1015/2016 за достъп до обществена информация, заведено по жалба на БГВЕА срещу КЕВР. Към момента БГВЕА води второ дело срещу КЕВР, този път срещу изричен отказ регулаторът да предостави същата информация. Търсената от БГВЕА от информация е от силен обществен интерес, тъй като от нея ще е видно как се определя преференциалната цена, по която се изкупува електроенергията, произведена от вятърните централи, а това е от голямо значение за цялото общество, предвид широкия обществен дебат по отношение на производството на електроенергия от възобновяеми източници и определянето на цените на тока като цяло.

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива БСНГИ
Номиниращ: Даниела Божинова

От 2003 г. Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ) работи за законодателна реформа за честни и свободни референдуми в България, напоследък и за електронна демокрация. През последните две години, ползвайки ЗДОИ, събира и анализира информация по следните проблеми: Колко местни референдума са проведени в България през 21 век, по какви въпроси, с какъв резултат и по чия инициатива? Как действа Европейската гражданска инициатива в България, има ли проблем във верификациите на подписи, дадени онлайн за европейски инициативи от българските граждани?

 

По първия въпрос БСНГИ е изпратило над 50 заявления по ЗДОИ до всички областни управители и редица общини, за да успее да събере информация, която никой в България не събира, не обобщава и анализира, но която е важна за развитието на българската демокрация – а именно информацията за местните референдуми. В резултат на тази дейност БСНГИ създава първата база данни за местните референдуми, а след това застъпническа платформа за законодателни промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, неформална мрежа на инициаторите на референдуми МИР32 и наскоро учредява заедно с мрежата Национална гражданска инициатива "Участие, не участ", която предлага конкретен законопроект за промяна на ЗПУГДВМС (внесен в Министерски съвет на 26 май 2016 г.)

 

Установявайки фактите с помощта на ЗДОИ (заявления до МРРБ и МТС) около ползването правото на европейска гражданска инициатива у нас, БСНГИ излиза с предложение за въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива по вече работещия модел (което се доказва от отговорите на заявленията) на Европейската гражданска инициатива (отново разработва ЗИД към ЗПУГДВМС.) В допълнение се застъпва за защита на личните данни чрез корекция на изискването за пълни лични данни при подписването на подписки за пряко участие. С поредица от застъпнически действия (обществени консултации, 2 кръгли маси в парламента, 2 международни конференции, изявления в медиите, информационни издания и др.) БСНГИ успява да наложи включването на 2 желани промени в официален правителствен документ – Третия национален план за действие по Инициативата за открито управление. В него е записано, че до юни 2018 г. в България следва да бъдат въведени национална и местна електронна гражданска инициатива и да се облекчат изискванията за лични данни в подписките. За целта Министерски съвет си поставя за задача да инициира съответстващи промени в ЗПУГДВМС.

"Дружество за защита на животните" - Варна
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

За последователните и упорити усилия на дружеството, в частност неговият председател Мария Радулова, към създаване на прозрачна и работеща система на територията на община Варна във връзка с грижата за безстопанствените животни в града. За целта вече няколко години от дружеството подават множество заявления за достъп до информация, както до община Варна, така и до областната дирекция за безопасност на храните, а също до кметовете на общини в по-малките населени места в региона. Темите на подаваните заявления имат за цел да осветлят различни въпроси, касаещи грижата за безстопанствените животни в града: приети ли са и изпълняват ли се общинските програми за това, дали ограничаването на популацията става по хуманен начин, какво се случва с бездомните животни, когато изчезнат от улиците – попадат ли в общинските приюти, какви грижи се полагат за тях там; имат ли достатъчно храна, отделят ли се средства за лекарства и лечение и т.н.

 

През 2015 г. дружеството заведе и спечели дело срещу Областната дирекция за безопасност на храните във Варна, по заявление относно дейността на дирекцията в качеството й на контролен орган по реда на Закона за защита на животните. От дирекцията предоставиха информация по две от исканията - удостоверение за регистриране на приют за бездомни животни и данни за неговото местонахождение, като отказаха да предоставят достъп до копие от правилника за вътрешния ред на приюта и програма за неговата работа; копие от договорите с общините, чиито райони обслужва този приют и копие от договора за работа с обслужващия ветеринарен лекар, позовавайки се на липса на съгласието на третите лица. Отказът беше обжалван в съда, който го отмени като незаконосъобразен. Информация за свършеното от дружеството и най-вече за откритите нередности, се публикува в местната преса в различни публикации по темата.

Природозащитник: Приютът за бездомни кучета в Каменар е център за източване на средства

Мария Радулова, природозащитник: Популацията на бездомни котки във Варна се увеличава

Във Варна се нарушава Законът за защита на животнитеСдружение "Фенове ЗА българския волейбол"
Номиниращ: Антония Спасова

Сред основните цели на Сдружението са повишаване на прозрачността в процеса на управление и администриране на волейболния спорт; осъществяване на непрекъснат граждански контрол върху спортните организации, отговорни за управлението и администрирането на спорта; граждански контрол върху законосъобразността и целесъобразността на разходването на средствата на данъкоплатците от страна на спортните организации, отговорни за управлението и администрирането на спорта и др.

 

В изпълнение на своите цели, Сдружението осъществява целенасочени усилия в борбата си за осъществяване на достъп до обществена информация от страна на Българската федерация по волейбол и Министерството на младежта и спорта. Още преди юридическото учредяване на Сдружението, негови членове са водили многобройни дела за достъп до информация както срещу БФВ, така и срещу ММС. Всички дела са спечелени до момента. Всяко едно заявление за достъп, срещнало отказ, е обжалвано последователно по съдебен ред. Повече информация за делата на Сдружението и нейните членове е налична тук: Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Дело на Негодниците срещу МФВС

Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации

 

Всички процедури са използвани докрай, вкл. е направен опит в съда за налагане на наказания на БФВ за непредоставяне на пълната информация. След като това не успя и не получихме пълен достъп, започнахме второ дело, на ново основание, което беше окончателно спечелено във ВАС на 09.09.2016 г.

 

Активността на Сдружението в областта на ЗДОИ се допълва и от участието ни при общественото обсъждане на последните промени в закона:

Становище на ФБВ по проекта на ЗИД на ЗДОИ

 

Общественият ефект се изразява в провокирания дебат по темата за управлението на волейболния спорт, както и в множеството сигнали до различни институции, в резултат на получената след съдебни битки информация. Някои примери за резултатите от дейността ни в областта на проучването на информация можете да видите тук:

Размерът има ли значение?

Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ

Сигнал до министър Раданова за проверка на цялостната дейност на БФВ

Негодниците и спортните министри

Фиктивните клубове

Финансовите отчети на БФВ

 

Цялата получена до момента информация по реда на ЗДОИ е публикувана в пълен обем на сайта ни: http://bgvolleyfans.org/documents.

Упоритостта и целенасочените усилия за повишаване на прозрачността в дейността на БФВ доведе и до последното решение на ВАС, което е приложимо за всички спортни федерации в България, определяйки същите като публичноправни субекти и задължени в този смисъл по ЗДОИ. Решението е безпрецедентно, тъй като до момента не е имало произнасяне на съда по този въпрос. Смятаме да продължим, като популяризираме решението на съда и твърдо вярваме, че ще успеем да променим статуквото при управлението на спорта. Смятаме, че дейността на Сдружението трябва да бъде поощрена, тъй като развива и прокарва идеята за прилагане на закона в една област, в която същият не е използван по никакъв начин и това е изключително важно и трябва да бъде доведено докрай.Народно читалище Делиорман 2014г.
Номиниращ: Хабибе Расим

Във връзка със заявление до община Разград за предоставяне на имот - сграда и земя, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване от Народно читалище "Делиорман 2014г", съгласно Закона за народните читалища, година и половина получавахме отказ за предоставяне с мотиви, че община Разград няма свободни имоти. При многократни посещения в качеството си на Председател на Народно читалище "Делиорман 2014г" при началника на Общински имоти в гр.Разград, най-културно бях отпращана, че не могат да ми предоставят справка за свободни имоти. На осн.чл.28 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация реших писмено да направя запитване за свободна частна общинска собственост до община Разград и съответно при направен отказ да се обърна към правораздавателната институция - Административен съд Разград. С малко забавяне успях да извоювам исканата от нас справка. Оказа се, че Община Разград имат имоти, които могат да ни предоставят за социални и културни нужди. И ето че през месец юни 2016 придобихме имот частна общинска собственост - Дом на Народно читалище "Делиорман 2014г" град Разград.

Неформална гражданска група "Силистра диша"
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА, координатор на ПДИ в Силистра

В тази категория правя номинация на Неформална гражданска група "Силистра диша", която със своите последователни действия в защита на обществения интерес, успя да стопира намеренията на Община Силистра да осъществи проект за реконструкция и рехабилитация на централната улица "Симеон Велики" и площад "Албена" в града, по който се предвиждаше да бъдат изсечени 87 чинари. Дърветата са здрави и са 50-60-годишни.

 

До тук се стигна, след като в началото на годината Община Силистра обяви намерението си за реализирането на проекта и последвалата няколко месечна силно негативна обществена реакция - събрани са над 5 000 протестни подписи на граждани, заведено е дело от член на групата в Административен съд срещу решение на Общински съвет-Силистра, с което се дава съгласие Община Силистра да кандидатства с този проект.

 

В началото на м.март 2016 г. Христо Иванов от "Силистра диша" подаде заявление по ЗДОИ до Община Силистра, с което изисква копие от самия проект. Искането му е оставено без разглеждане, съгласно заповед на кмета на общината д-р Юлиян Найденов от 4.03.2016 г., тъй като заявителят не написал адреса си, а само телефон и електронна поща. Там, на електронната си поща, Иванов получава кметската заповед...

 

Законът за достъп до обществена информация успешно бе използван от депутата в Европейския парламент Момчил Неков, който също подкрепи протестните действия на Неформалната група и силистренци. Неков поиска от Община Силистра копие от спорния проект и то му беше предоставено. На 27 юни 2016 г. в Общинския съвет и в Община Силистра седем общински съветници са внесли искане за провеждането на местен референдум по казуса. Силният обществен натиск и недоволство, непримиримостта на Неформалната група "Силистра диша" да бъдат изсечени 87 здрави дървета, стигна и до правителството. В началото на м.юли МРРБ спира финансирането на проекта на Община Силистра. Разпореждането е на премиера Бойко Борисов. Парите по проекта, а покрай него и по цялата Инвестиционна програма на общината, са спрени до намиране на взаимно приемливо решение на проблема. Към настоящия момент, спорният проект предстои да бъде променен, като Община Силистра ще проведе поредица от консултации с Неформалната гражданска група "Силистра диша".

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.