За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2016 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Сливен
Номиниращ: Таня Балабанова - Главен експерт в Община Сливен

Община Сливен прецизно изпълнява задълженията си по ЗДОИ. Работата по този закон e сред приоритетите на общинското ръководство и администрацията. Организацията на предоставяне на информация е съобразена напълно с последните изменения на закона. Общината е с най-висок рейтинг на активна прозрачност през 2016 г., според проучване на ПДИ, сред всички административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. При това проучване още на втория ден даде по електронен път отговор на подаденото също по електронен път заявление.

Официалният сайт е в унисон с измененията на ЗДОИ, има обогатено съдържание, секция "Достъп до информация", в главното меню е обновена, съдържа целия задължителен набор от данни по чл.15 от ЗДОИ и има изключително прегледна визия.

Със заповед на кмета е определено длъжностно лице, което отговаря за организацията и предоставянето на информация, както и още две длъжностни лица, отговорни за публикуване на информацията - на сайта на общината и в Портала за отворени данни на МС.

Всеки гражданин може да посети профила на Община Сливен в Портала на МС чрез линк, който е на сайта на общината. На Портала Общината публикува регистри, като следи стриктно за спазване на сроковете. Не е за пренебрегване фактът, че Община Сливен бе първата община, която "качи" регистрите си на този портал.

Общината е крачка напред, с поглед към 2017 г. - има готовност за работа, когато се създаде и функционира електронната Платформа по ЗДОИ. За целта е определено длъжностно лице, което ще получава заявленията, подадени чрез нея и ще публикува решенията и отговорите.

Публикувани са всички категории информация по чл.15 от ЗДОИ: описание на правомощията на органа, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, издадените актове в изпълнения на неговите правомощия, описание на информационните масиви и ресурси.

Обявено е мястото за приемане на заявления, адрес , телефон и раб. време на звеното в ЦАО, което работи без прекъсване. Има определено място за преглед на документи, достъпно за хора с увреждания. Разработени и публикувани са нови вътрешни правила за ДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор, както и заповедта на Кмета, с която са утвърдени. С новите правила процедурата по ДОИ е много гъвкава и динамична, гарантира съдействието и участието в процеса на даване на информация на служителите от всички звена. Ежегодно се публикува годишния отчет.

Разработени са и нови Правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от общината, които са публикувани със заповедта, с която са утвърдени. Правилата са отворена система и могат да се актуализират по всяко време, с цел доброто им и ефективно функциониране.

На сайта секция "Публичен регистър" съдържа пълни и леснодостъпни регистри. Има и уеб-базирани регистри, с линкове към тях. Приемат се заявления по електронен път, техният брой нараства, отговаря се също по електронен път винаги изключително бързо. Води се електронен регистър на всички заявления.

Положителна практика е, че длъжностното лице поддържа винаги обратна връзка със заявителите и ги информира за хода на преписката им, при нужда ги консултира за тяхно улеснение и да избегнат разходи - напр. да получат информация по електронен път, а не на хартиен носител, или да се запознаят на място с нея.

Стриктно се спазва Заповед ЗМФ №1472/29.11.11г. На видно място има вътрешни табла, само с полезна и актуална информация по ЗДОИ. Това улеснява гражданите в процеса на търсене и получаване на информация. Тук могат да се запознаят с бланки на Заявления, Решения, Уведомления, Протоколи по ЗДОИ. Радващо е, че всички звена на Общината разполагат с новото издание на наръчника на ПДИ "Как да получим информация", добре са запознати със ЗДОИ и спазват задълженията си по него.

Община Сливен
Номиниращ: Биляна Стоянова

Община Сливен отговаря на всички критерии за тази престижна номинация и награда. Има доказан опит и утвърдени добри практики, които постоянно развива в стриктното спазване и прилагане на ЗДОИ. Това е общината, която заслужено спечели признание и е на І място сред всички 565 институции в България на местно и централно ниво в тазгодишния Рейтинг на активната прозрачност при проведения граждански одит от ПДИ.

 

Това е общината, която веднага съобрази работата си с последните изменения на ЗДОИ. Община Сливен първа публикува информация – публични регистри в Портала за отворени данни, създаден и поддържан от МС, дори предсрочно. И информацията е актуална, богата, достъпна, в машинно четим формат. Иновационна практика е, че на официалния сайт има линк към профила на общината в този електронен портал.

 

Секцията в сайта на администрацията "Достъп до информация" съдържа целия набор от данни, който се изисква по закон. Дори има много допълнителна полезна информация за гражданите. Изключително бързо се отговаря на всички заявления, в това число и по електронна поща. Впечатлена съм от цялостната отлична и динамична организация на процеса по предоставяне на информация и от индивидуалния подход и внимание към всеки гражданин – на място, по телефона, по мейл. Имам преки наблюдения. Отговорният служител по ЗДОИ ежедневно приема граждани и се откроява с компетентност и отзивчивост. Лично аз съм ползвала многократно консултациите му по ЗДОИ. Тук, в общината съм получавала информация, свързана с моите права по ЗДОИ. Има информационни материали , наръчници, брошури по ЗДОИ, които гражданите могат да ползват. На мен са ми полезни и като гражданин, и като учител. Не ми се е налагало да подавам заявление, защото винаги съм точно насочвана и също така от сайта получавам актуална информация. Положителна практика е, че има обособен кът в общината по ЗДОИ със специални информационни табла. Не всеки гражданин има интернет. Тези табла съдържат цялата информация, която ориентира гражданите в процеса на търсене и даване на информация. Общината е новатор с това, че не само е поставила на таблата бланките на заявление и решение, а и на уведомление, на примерен протокол и др. материали. Ползват се динамично всички комуникационни канали, по които може да се даде достъп до информация. Прогресивно се подобрява процеса на активната прозрачност.

РИОСВ-Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик

През тази година РИОСВ-Пазарджик работи изключително ефикасно по ЗДОИ - от януари до края на август има подадени 19 заявления за достъп до обществена информация, на 18 от които е отговорено с решение за предоставянето й, а по едно е изпратено уведомително писмо с частична информация и указания къде може да бъде намерена останалата информация. Да не забравяме, че през годините РИОСВ-Пазарджик държи едно постоянно високо ниво в Рейтинга на активната прозрачност на Програма "Достъп до информация" (тя е пълен отличник сред институциите в системата на изпълнителната власт в Пазарджишка област и в последния рейтинг). Важен е фактът, че и през тази година тя най-адекватно и експедитивно от институциите в Пазарджишка област се приведе във вид, отговарящ на изискванията на ЗДОИ. В РИОСВ-Пазарджик е определен служител по ЗДОИ - Цветана Чочева, определено е и място за преглед на документите. На сайта (http://new.riewpz.org/main.php) е публикувана информация по чл. 15 от ЗДОИ с описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, както и списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия, описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ, наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в екоинспекцията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация. На страницата има секция "Достъп до информация", в която са публикувани вътрешните правила за работа по ЗДОИ, достъпен е и годишният отчет за постъпилите заявления, който се актуализира най-малко веднъж месечно. Публикувани са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията, публикувани са и пълните публични и специализирани регистри: публичен регистър на данните за извършване на процедурите по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС), публичен регистър на данните за извършване на процедури по екологична оценка (ЕО), Регистър на процедурите по ОВОС, регистър на процедурите по ЕО и Административен регистър.

 

Налице са трайни положителни практики в предоставянето на информация - бързи и адекватни отговори на устни запитвания, на заявление по ЗДОИ, подпомагане на гражданите при търсенето на информация, предоставяне на информация след направен баланс на интереси, публикуван бюджет и отчет за дейността на институцията, план на контролната дейност, финансиране, включително месечни и годишни отчети. Приемат се заявления по ЗДОИ по електронен път (те все повече се увеличават) и на тях повсеместно се отговаря по електронен път, без да се вземат такси. В останалите случаи таксите за достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ.Община Русе
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

Номинация за община Русе. Общината е на шесто място, сред всички институции, в рейтинга на активната прозрачност, изготвен от ПДИ през 2016 г. В общината има определени служители, който отговарят по достъпа до обществена информация. Това са гл. архитект на общината и тричленна комисия в състав – секретарят на общината, старши юрисконсулт отдел „Правно нормативно обслужване“ и началник отдел „Информационно и административно обслужване“. Общината държи високо ниво на изпълнение на задълженията си за публикуване на информация в интернет. Публикувани са всички издадени от кмета заповеди, както и редица пълни, лесно достъпни и актуални регистри. Общината поддържа секция „Достъп до информация“ в основното меню на страницата си. Съдържанието на секцията е в унисон с изискванията на ЗДОИ и е актуално. В нея са публикувани разяснителна и подробна контактна информация, годишните отчети по ЗДОИ и вътрешни правила за предоставяне на достъп до информация. Любопитен момент, е че в приложенията към тези правила се открива и бланка на решение за предоставяне на достъп до обществена информация. Това представлява положителна административна практика, тъй като гарантира прецизното изпълнение на задължението на администрацията за включване на определени по закон задължителни реквизити в решенията за достъп до информация. Общината приема заявления по електронен път, като отговаря и предоставя информация също по електронен път. В рамките на годишното проучване на ПДИ през 2016, в което се искаше да бъде предоставено копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в съответната институция, община Русе отговори на осмия ден от получаването на заявлението като изпрати по електронен път съпроводително писмо, решение за достъп на тричленна комисия, Вътрешни правила за организация на административното обслужване (PDF – 9 стр.) и Инструкция за документационната и деловодната дейност в община Русе (PDF – 22 стр.). Електронното писмо бе е от адреса на кмета – Пламен Стоилов.

Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Номиниращ: Симеон Георгиев

Отношението на служителите на АДФИ по подадени заявления за достъп до обществена информация винаги е адекватно. Получавал съм точно търсената информация, в желаната от мен форма и винаги съм срещал уважение и разбиране у служителите на АДФИ. Никога не е имало необосновани забавяния по произнасянето. АДФИ има добре работеща и ефективна електронна система, което мотивира и насърчава търсенето на информация без да създава трудности при упражняване на това право. Има обособена страница на сайта, където се черпи информация за отчети, вътрешни правила. При необходимост от заплащане, винаги се е спазвала Заповедта на МФ.

Апелативна прокуратура - Пловдив
Номиниращ: Галина Константинова, координатор на ПДИ в Пловдив

По повод Деня на правото да знам предлагам Апелативна прокуратура-Пловдив за позитивна награда "Златен ключ". Мотивите ми са промяната в медийната политика на Апелативна прокуратура от средата на 2015 г. 

Първо – обновеният сайт на Апелативна прокуратура-Пловдив, в който освен ведомствената информация е възобновена секция "Новини", която е с две подкатегории – „Прессъобщения" и „Публикации и интервюта".  В тази рубрика ежедневно се публикуват информации за случващото се в 6-те Окръжни прокуратури и 27-те районни прокуратура в апелативния район. Публикуват се информации и снимки за новоназначени магистрати, обвинителни актове, внесени искания в съда, срещи на прокурори с ученици и студенти, прокурорски проверки, включително и по публикации и репортажи в медиите и по реда на надзора за законност, постановени осъдителни присъди, бързи и незабавни производства, официални срещи и посещения и др. Прессъобщенията са представени на достъпен и разбираем език, чрез който се обясняват и лесно възприемат правните норми закони, както от журналистите, така и от гражданите.

Второ - от средата на 2015 г. до момента зачестиха пресконференциите и брифингите в целия апелативен район, на които прокуратурата изнася информация по обществено значими теми. Максимално бърз е и срока за отговора на конкретни журналистически запитвания, свързани с работата на магистратите от Южна България, не само от окръжните, но и от районните прокуратури. 

Трето - положително се възприемат инициативите на прокуратурата съвместно с МВР, органите на местната и изпълнителната власт, както и различните кампаниите с цел превенция – например „За безопасно поведение на пътя", в която прокурори от Пловдив изнасяха лекции пред ученици от 11 клас за опасността от шофиране при неспазване на правилата за движение, както и инициативите за дискусия със студенти по право и магистрати по актуални казуси. Всички тези инициативи предизвикват интерес сред журналистите и обществото. Прокурори посещават часове в горните класове в различни училища, за да разясняват правата на гражданите, както и информират учениците какво да правят, ако станат жертва на престъпления и да се предпазят. Много повече се засили участието на магистрати в тв- и радиопредавания по дискусии за различни обществени теми, от които се интересуват гражданите, както и кратките изявления на магистрати от районни прокуратури от малки градове.

При предоставянето на информация от Апелативна прокуратура-Пловдив ясно се спазва принципа за равнопоставеност на всички медии.

 Смятам за положителна промяна назначаването на журналист за медиен експерт в Апелативна прокуратура-Пловдив, тъй като ежедневната му работа улеснява достъпа до информация на журналистите по актуални теми.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.