За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2016 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Общинска администрация Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА

В основата на тази номинация е застъпена тезата, че в община Варна действа „организирана престъпна група“ за саботиране на сроковете по ЗДОИ.

Мотивите ми са следните.

От началото на годината досега в община Варна са постъпили около 140 заявления по ЗДОИ, видно от сигнатурата на входящите им номера. От тях 16 са подадените от СОПА. Това означава, че СОПА разполагаме с представителна извадка от над 10% собствени наблюдения за работата на общинската администрация със ЗДОИ.

До председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов сме подали 3 заявления с 33% успеваемост. В рамките на този успех се сдобихме с информацията, че в Общинския съвет липсвала актуална информация за местонахождението на подписката с 33 хил. подписа за местен референдум от 2013г. Обръщам внимание, че мястото на подписката е именно в Общинския съвет и одисеята продължава. Показателно е, че за последното съдебно заседание на 12.09.2016г., председателят на Общинския съвет и адвокатката му се разболяха едновременно и делото беше отложено.

До кмета на община Варна Иван Портних сме подали 13 заявления, по които имаме 12 мълчаливи отказа и едно положително решение, от което узнахме длъжността на служителката, кординираща мълчаливите откази – главен инспектор „Контрол и санкции“. Забележително е, че преди да подадем съответните жалби до съда, с нарочни писмени молби поискахме да прегледаме преписките на основание чл.34 ал.1 от АПК, за да научим какво и дали въобще е работено по завленията ни, но и това право ни беше отказано. Поисках разговор по проблема от заместник-кмета по правните въпроси Пламена Маринова, но и молбата ми за такъв разговор беше отклонена.

От разговорите с други активни граждани и НПО обаче, се потвърди, че през тази година мълчаливите откази в община Варна са повсеместни. Тоест, налице са данни за съзнателни действия, заслужаващи със сигурност номинация за антинаграда от ПДИ по случай деня на правото да знам.

Но щом има какво да крие общинската администрация, не заслужава ли тя вниманието и на една друга институция, номинираща за награди, раздавани от съда?


* * *

Забележка: Данните за заявленията, подадени от СОПА през последните 4 години и развитието на казусите по тях, са публикувани хронологично на адрес: http://www.sopa.bg/news.php?extend.174Община Ловеч
Номиниращ: Цветослава Банева

Аз съм независим общински съветник през текущия мандат 2015 - 2019г. Като служебно лице изисках информация от Община Ловеч по чл.33, т.5, ал. (2) от ЗМСМА относно:

1. Копие на актове за собственост на следните обекти : Средновековна крепост "Хисаря", Градска баня "Дели Хамам", "Младежки дом" на хартиен носител.

2. Цялата налична кореспонденция между Община Ловеч и отговорните институции, касаеща инвестиционните проекти "Преустройство и рехабилитация на Покрит мост", "Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом", "Рехабилитация на Зоопарк", "Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков". /писма и e-mail – и от и до МРРБ, МК, Управляващия орган по оперативната програма, НИНКН и др.заинтересовани страни/ - на хартиен носител.

3. Проект "Рехабилитация на Зоопарк, гр.Ловеч" – на електронен носител.

4. Отчет на финансовите средства, изразходвани от Община Ловеч за проектиране на проектите.

Тази информация ми бе отказана. Като мотив за отказа ми бе посочено, че проектите подлежат на авторство и не могат да ми бъдат предоставени за разглеждане. Бях посъветвана да поискам информацията по ЗДОИ като гражданин или да заповядам в удобно за мен време да разгледам информацията на място в Община Ловеч.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Номиниращ: Симеон Георгиев

Номинирам за наградата "Катинар" Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ).

 

Софийският университет е институция, която целенасочено и усилено крие информация относно управлението си от своите студенти. По множеството подадени от мен заявления (в качеството ми първо на гражданин, а след това и на студент) за достъп до обществена информация до ректора на университета се работи хаотично – често не се спазват сроковете по ЗДОИ, а в някои случаи дори се стига до мълчаливи откази. При поредния мълчалив отказ и след множество изпратени напомняния по електронната поща, трябваше да заведа съдебно дело, за да получа решение по заявлението си. В неколкократните ми разговори с ректора и юристите на университета, когато просрочат сроковете по ЗДОИ, като оправдание ми се изтъква, че исканията ми "не са едно и две". Действията на юристите на университета са неадекватни, нелогични и крайно непрофесионални по отношение на познаване и прилагане на ЗДОИ. По едно от заявленията ми получих две решения във връзка с един и същи предмет – първо решение за предоставяне на достъп и последващо за отказ за предоставяне на достъп.

 

По надлежния ред водя 3 съдебни дела срещу откази за предоставяне на обществена информация. От комуникацията ми със служителите на СУ, в частност юристите, затвърждавам впечатленията си, че прозрачността по управлението на СУ не трябва да бъде известна на обществото ни, като това не е причинено от професионална небрежност, а е целенасочена политика с цел укриване на реалното финансово състояние на държавното висше училище и съответните управленски решения довели до него.

 

Ректорът на СУ отказа (по реда на ЗДОИ) да ми предостави доклад от служител на университета, в който доклад ме набеждава в престъпление, а цитираният доклад е предоставен на правоохранителните органи (МВР). Ректорът на СУ показва двойни стандарти – предоставя информация относно заплащането на едни служители в университета, а за други отказва да предостави. По случая спечелих дело пред Административен съд – София-град (АССГ), но в момента ректорът го обжалва пред Върховния административен съд. По много от заявленията ми избирателно се предоставя информация само по определени въпроси, като се твърди, че предоставеното съдържа информация и по други мои питания, а на практика по този начин чрез злоупотреба с право се отказва да се отговори на тези мои въпроси.

По заявление за получаване на информация относно текущите съдебни дела на университета, както и разходите за съответната правна помощ получих категоричен отказ, който обжалвам пред АССГ. Няма определено квалифицирано лице за предоставяне на достъп до търсената информация. По едно от заявленията ми бе предоставена информация, съдържаща множество лични данни (ЕГН-та), като за случая съм сезирал Комисията за защита на личните данни. Липсва и помещение, където гражданите, търсещи информация да се запознаят със същата. Често необосновано се отказва предоставяне на съответни търсени документи по електронна поща с аргумента, че възпроизводството на същите представлява непреодолима трудност и ще доведе до значителен разход на университета. В същото време ми се предоставя достъп до преглед на съответните документи, като при извършването му се ограничава правото ми да си водя бележки и абсолютно ми се забранява да ксерокопирам или фотографирам даден документ до който съм получил достъп. Изпадал съм в парадоксални ситуации, в които съм писмено уведомен, че мога да извърша само преглед на документите поради големия им обем, а при извършване на същия установявам, че исканите от мен документи съставляват не повече от няколко листа. Софийският университет по никакъв начин не толерира търсенето на обществена информация, а напротив опитва се да прикрие всичко, което прави от обществеността. Всеки път когато съм търсил информация устно получавам категорични откази, а напоследък безцеремонно ми се натяква да я потърся писмено.

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик

Втората ми номинация за категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" е Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) към Министерството на правосъдието. Във връзка с проверка, уловила цяла смяна надзиратели да спят в затвора в Пазарджик и допуснали цивилни външни лица в близост до оръжейна, в която се съхранява автоматично оръжие за цяла рота и по повод статия във вестник "Знаме", описваща случилото се, подадох заявление за достъп по ЗДОИ до ГДИН, в което исках информация за резултатите от проверката, евентуално наложените наказания на виновните (ще има ли наложени такива и какви) и евентуално открити престъпления (ако има, подаден ли е сигнал в прокуратурата или ще бъде ли подаден). Получих отговор, според който докладът от извършената проверка не представлява обществена информация, а вътрешно-служебен документ, който съдържа класифицирана и конфиденциална информация. Като правно основание за отказа на заявлението за достъп до обществена информация, което подадох, бе посочена разпоредбата на чл. 37 от ЗДОИ. И нищо повече.

 

С помощта на правистите от Програма "Достъп до информация" обжалвахме "голия" отказ, тъй като въпросната информация попада в членовете на ЗДОИ като обществена, служебна обществена и официална обществена, още повече, грубото неизпълнение на служебните задължения на цяла смяна и излагане на риск сигурността на затворниците, а покрай тях и на цял град, няма как да не представлява обществена, че дори и обществено значима, информация. Потулването й от обществото води след себе си опасението, че на виновните ще им се размине - при условие, че има данни за извършени от тях не само административни нарушения, но и престъпления, за които евентуално може да им се търси наказателна отговорност. В момента делото е висящо и се чака решение на първа съдебна инстанция. И в съдебната зала обаче от ГДИН настояват, че отказът е законосъобразен, понеже представлявал служебна тайна и осветяването й щяло да изложи на риск охранително-постовата система в тъмничното заведение. От ГДИН обаче не се иска схема с разставянето на постовете в сградата, а в заявлението е подчертано, че всяка класифицирана информация или лични данни в отговора следва да бъдат заличени.

 

*Публикация на Тодор Гроздев в месечния информационен бюлетин на ПДИ: Луната спи, затворът хърка, брой 5(149), май 2016.

Община Белово
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик

Номинирам община Белово в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ", въпреки че в последния Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление, извършен от Програма "Достъп до информация", Беловската община е на 55-о място от 265 общини и на трето място от 12-те общини в Пазарджишка област.

 

Класирането не е учудващо, защото в общинската администрация приемат заявления на място, но не отговарят на устни запитвания по ЗДОИ, нито на писмени, или поне отговарят, когато изнесените данни не са в техен ущърб. В края на март аз лично подадох писмено заявление за достъп до информация относно работата на общинското дружество "ВиК-Белово" относно приключила проверка на КЕВР с констатирани фрапиращи нередности по отношение на контрола и поддръжката на водомерите и констатации, че дружеството незаконосъобразно е калкулирало и събирало такси за потребление на вода в продължение на години и продължава да го прави. Заявлението ми бе регистрирано с входящ номер, но така и не получих отговор. Тази реакция не ме изненада. Аз самият съм автор на поредица статии за източване на общината за милиони левове през годините. По този повод съм търсил неведнъж, но не съм откривал обяви за конкурси за продажба на земи и имоти, а когато съм правил запитване в администрацията къде да ги открия, съм получавал отговор, че те са били качени, но после са били свалени "поради изтекъл срок" (при условие, че даже да имаше такъв абсурд "изтекъл срок", той не би могъл да изтече толкова бързо).

 

На сайта на общината (http://www.belovo.eu/) не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация - в секцията "Достъп до информация" има единствено образец на заявление, но нищо друго. Не са публикувани правилата за достъп, процедурата, тарифите, работното време и пр. Няма посочен служител за достъп до информация, липсва контактна информация. Няма определено лице за работа по ЗДОИ - дежурният на входа на общинската администрация препраща към юристката, или направо в деловодството. На сайта и други секции със задължителна информация са празни или непълни. Например регистрите на концесиите, и на частната и публичната общинска собственост са от май 2014 г. (преди скандалните сделки, описвани по медиите като сделки, оставили общината без земеделска земя). Практика е задължителна за публикуване информация, касаеща важни сделки, или се публикува лаконично, или не се публикува - на подобни парадокси се натъкнаха и колеги от БиТиВи и вестник "Банкер" по повод скандалните продажби на земеделски общински земи.Българска федерация по волейбол
Номиниращ: Антония Спасова

От 2012 г. до момента се полагат неимоверни усилия да се получи достъп до обществена информация от БФВ. До момента са спечелени две дела срещу федерацията, в които съдът обявява БФВ за задължено лице по ЗДОИ, на две различни основания - като публичноправна организация и във второто дело - и като публичноправен субект, независимо от начина на финансиране.

1. На сайта на БФВ няма никаква информация във връзка със ЗДОИ: http://www.volleyball.bg/

2. Институцията или не отговаря на запитванията, или отказва изрично достъп, с аргумента, че не е задължено лице по ЗДОИ. Повече информация можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/sadebnoto_delo_mejdu_negodnicite_i_bfv  

Информация относно второто спечелено дело можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/bezprecedentno_reshenie_na_varhovniya_administrativen_sad_za_statuta_na_sportnite_federacii_  

4. Такси не се събират, тъй като информация не се предоставя.

5. След първото спечелено дело срещу БФВ, същата не предостави цялата изискана информация, съгласно съдебното решение, а предостави минимална част от исканата информация. Повече информация можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/predostavenata_ot_bfv_informaciya_Община Елин Пелин (Кмет и Общински съвет)
Номиниращ: Мая Томова

В сайта на общината http://www.elinpelin.org/:

1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация: не е определен служител; липсва контактна информация, място за преглед на документите, вътрешни правила, секция "Достъп до информация" на Интернет страницата на институцията.

2. Институцията не отговаря на устни запитвания по ЗДОИ.

3. Институцията не отговаря на писмени заявления /мълчаливи откази/.

4. Събираните такси не са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите.

Държавна агенция за бежанците
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ

Номинирам Държавна агенция за бежанците за "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ".

Мотиви за номинацията:

  1. Седем години след влизането в сила на Член 15а от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) институцията няма секция „Достъп до информация“ на интернет страницата.
  2. Агенцията не е отговорила на електронно подаденото заявление в рамките на проучването на интернет страниците на институциите от изпълнителната власт, проведено от ПДИ в периода 10 март-23 април 2016 г .  
  3. На интернет страницата на ДАБ няма публикувана информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси – нарушение на Чл. 15 (7) на ЗДОИ. Тази информация е абсолютно необходима, особено като се има предвид големия брой бежанци, които преминават през България като външна граница на ЕС.

Освен това, според данни от журналистическото разследване на Генка Шикерова по Нова ТВ, Държавната агенция за бежанците харчи държавни пари в разрез с правилата. През последните няколко години няма обществени поръчки за доставка на храна, а само пряко договаряне с фирми.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.