За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2014 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Добрич
Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ

Номинирам Община Добрич  за ИНСТИТУЦИЯ, НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ.

Вече трета година община Добрич води индекса на активната прозрачност с най-висок рейтинг сред институциите, обхванати в проучването на ПДИ.  Системата на активно информиране на гражданите, изградена  в община Добрич, съответства на всички критерии за прозрачна институция. Община Добрич отговори и тази година на електронното заявление, подадено в рамките на оценката за активна прозрачност на 535 институции на публичната власт. Информацията беше предоставена по електронен път в рамките на един ден, безплатно. Община Добрич може да бъде пример за другите общини в България с политиката си на прозрачност и отчетност. Вярно е, община Добрич е носител на два златни ключа за тази си политика през 2003 и 2012. Номинацията е затова, че  Добрич продължава да води индекса на активната прозрачност и че ръководството и администрацията последователно продължават усилията си в тази област.                  Министерство на финансите
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

За добро изпълнение на задълженията за публикуване на информация в интернет и предоставяне на информация по електронен път (в рамките на проучването на ПДИ през 2014).

Според проучването на ПДИ през 2014 г. и изготвения рейтинг на активната прозрачност, МФ е на 4-то място сред институциите на изпълнителната власт и на 14-то място сред всички институции. Министерството публикува значително количество информация в интернет страницата си в изпълнение на задълженията по ЗДОИ. Определен е служител по ЗДОИ, както и място за преглед на информацията на място. В рамките на проучването ни е предоставен достъп до последния договор за обществена поръчка по електронен път. Договорът е за доставка на копирна хартия. Изпратено ни е сканирано копие като в него са заличени цената на договора, банковите сметки на изпълнителя и подписите на страните. Министерството има много добро изпълнение на задълженията си за публикуване на информация, свързана с бюджетна и финансова прозрачност. Публикуват се декларации за конфликт на интереси, както и списък на разсекретени документи по ЗЗКИ.

 

На 17.09.2014 към номинацията постъпи възражение от Петър Пенчев.

Регионална инспекция по околна среда и води(РИОСВ) - Монтана
Номиниращ: Петър Пенчев - носител на "Златен ключ"

За положителната практика, наложена от новия Директор инж. Любомир Иванов(заел тази длъжност преди една година и половина), относно:

- отговор на устни запитвания и бърз отговор на заявление по ЗДОИ;

- подпомагане на гражданите при търсенето на информация; - приемане на заявления по ЗДОИ по електронен път и най-важното - отговорът е вече както сме го поискали(по електронен път);

- не се бави излишно отговорът, както преди с изчакване на законовия 14-дневен срок, а само след 2 или 3 дена получаваме Решението по ЗДОИ ведно с поисканите материали - при това безплатно, без да се събират никакви такси за предоставената информация; - крайният протокол за предоставената и получена информация го подписваме и си го разменяме също по електронен път в "pdf"-файл - без да изискват наличие на платен сертифициран електронен подпис.

По този начин това е вече институция с пълна прозрачност за гражданите по въпросите на околната среда и пример как може да се възвърне нашето доверие в държавните институции.

Община Банско
Номиниращ: Фани Давидова, ПДИ

Община Банско е на 5то място в общия рейтинг на активната прозрачност за 2014 г, изготвен от ПДИ и на 3то място в рейтинга на общините. За сравнение през миналата 2013 година, общината е била в средата на класацията с доста по-нисък резултат. На подаденото електронно заявление община Банско е отговорила за 7 дни, като е предоставила пълен достъп до поисканата информация.

 

Секцията „Достъп до информация“ в интернет страницата на общината съдържа вътрешните правила за работа по ЗДОИ в общината, инструкция за работа със заявления за достъп до информация, бланки на заявление за достъп и т.н. Разяснена е процедурата по подаване и разглеждане на заявления. Публикувани са отчетите по ЗДОИ за последните 2 години.

 

От гледна точка на финансовата прозрачност – публикувани са общите финансови отчети (към дн. дата) за 2012, 2011 и 2010 години, както и общите бюджети на общината за 2013 и 2014 година.

 

Желанието на общината да се повиши прозрачността в работата на общината и да се улесни достъпа до информация за граждани е видно обективно от повишаването на резултата на институцията в рейтинга на активната прозрачност. Това желание е заявено и от кмета на общината в негово интервю, публикувано в бр.5 (125) на месечния бюлетин на ПДИ: Банско гони челното място в рейтинга на активната прозрачност.

Министерство на вътрешните работи при служебното правителство
Номиниращ: Росен Босев

Само за няколко седмици МВР под ръководството на служебният министър Йордан Бакалов и неговите заместници Филип Гунев, Андрей Янкулов и Кирил Хаджихристев направиха големи стъпки за подобряване прозрачността на министерството.

В интернет страницата на министерството беше качена цялата полицейска статистика за регистрирана и разкрита престъпност от 2000 година назад, отчетни доклади, стратегически документи. Статистика вече се публикува на ниво областни дирекции на полицията. Публичност има и на сайтовете на различните институции към МВР.  Така например на сайта на Националния институт по криминалистика и криминология са качени десетки научно-приложни изследвания.

Значително беше подобрена и политика по предоставяне достъп до обществена информация, като от личен опит мога да споделя, че по пет подадени заявления беше предоставен пълен достъп до поисканата информация, като отговорите пристигаха преди 14 дневния срок.

Община Криводол
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

Работата на община Криводол по Закона за достъп до информация и по-специално по изпълнението на задължението за публикуване на информация в интернет, е пример за това как би следвало да се организира тази дейност във всяка една институция. Секцията им за достъп до обществена информация съдържа пълна и ясна информация относно вътрешните правила за достъп, реда за подаване на заявления, отчети по ЗДОИ от 2008 до 2013 г. включително, ред за достъп до публичните регистри на общината и т.н. Видно от ежегодните проучвания на ПДИ на институциите по ЗДОИ, община Криводол отговаря бързо на заявления, подадени по електронен път и по-важното предоставя поисканата с тях информация. Рейтингът на институцията в последните три години е възходящ, което пък е индикация за това, че в общината се полагат постоянни и очевидно резултатни усилия за подобряване на работата в областта на достъпа до обществена информация.

Басейнова дирекция – Пловдив
Номиниращ: Ани Иванова

В началото на годината се наложи да търся информация за Плана за управление за речния басейн на река Марица и на информация, свързана с оценка на риска от наводнения. Свързах се с представителя на дирекцията, който отговаря и за достъпа до информация – г-жа Михайлова, като намерих координатите й на сайта. Без каквито и да е формалности служителката ми обясни къде в сайта на институцията мога да намеря исканата информация, разясни ми подробно принципа на тези планове и как да видя къде има въведени забрани и ограничения. Бях впечатлена от липсата на всякакви формалности при достъпа до информация, а също така до големия експертен потенциал на определения от институцията служител. Да се надяваме повече институции не да отглеждат чиновници, а да вършат работа по този начин.

Община Разград
Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ

Номинирам Община Разград, тъй като отговаря на всички критерии  за ИНСТИТУЦИЯ, НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ.

В индекса на активната прозрачност  на общините в България за 2014 г, Община Разград е на четвърто място с 61,6 точки като е подобрила значително през последните три години своя рейтинг.  В хода на оценката  на интернет страниците на институциите проведена от екип на ПДИ в началото на 2014 г. беше подадено електронно заявление до всички проучвани институции с искане на копие от последния по време договор за обществена поръчка. Информацията беше предоставена без да се изисква заплащане, в законовия срок. Община Разград има много добре подрена и поддържана секция „Достъп до информация” в основното меню на своята страница. В тази секция могат да бъдат намерени всички документи, които би трябвало да бъдат публикувани според изискванията на ЗДОИ. В секцията също така е публикувана разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до обществена информация в Община Разград, включително сведения, къде може да  бъде прегледана исканата информация  на място.  В секцията е осигурен достъп до публичните регистри, които поддържа общината.

Секцията  „Достъп до информация” на община Разград е една от най-добрите сред институциите. Актуална информация може да бъде намерена също така и в секцията „Финанси, бюджет и счетоводни дейности”.

Изпълнителна агенция по околна среда
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ

Вече няколко години, при прегледа на интернет страниците на институциите, в рамките на годишното проучване на ПДИ, ми прави впечатление високото изпълнение от страна на Изпълнителна агенция по околна среда на редица задължения за активно публикуване на информация. Ето защо, ИАОС има и висок рейтинг на активна прозрачност през 2014 (48.7 от максимум 69.4), като е на 22 място в общия рейтинг на институциите. Изпълнението на задълженията за активно публикуване от страна на институцията нараства през последните 3 години – 70.2% (2014), 67.9% (2013), 63.4% (2012).  Има една от най-пълните и съдържателни секции „Достъп до информация”, които съм преглеждала: описание на регистрите, които поддържа ИАОС, а те са много, както и описание на реда за достъп до тях. Поради спецификата на работата, регистрите/системите за мониторинг, които поддържа ИАОС са достъпни онлайн. Според отчетите за изпълнение на ЗДОИ, не са постановявани откази.

 

На заявленето, което подадох по електронен път ми отговориха бързо и ми предоставиха пълен достъп. Все пак, има едно обстоятелство, което възпрепятства упражняването на правото на достъп до информация – има изискване, заявленията, подавани по електронната поща, да бъдат подписани и сканирани.

Община Алфатар
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА

Интернет страницата на Община Алфатар – www.alfatar.egov.bg, дава полезна и общодостъпна информация за цялата дейност на общинската администрация. В секция "Достъп до информация", всеки гражданин може да разбере какъв е начинът за подаване на заявление за достъп. Там са публикувани формулярът на Заявлението, нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация, Протокол по чл.35 от ЗДОИ, заповед за обявяване на списък с категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна и вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация. В общинската администрация има определен служител, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация. Независимо, че по-голям процент от гражданите предпочитат устните запитвания по различни въпроси, от Община Алфатар отговарят на всички подадени по електронен път или писмено Заявления за достъп до информация. В началото на 2014 г. си позволих експеримент с Община Алфатар като изпратих по електронната поща обикновено писмо, а не Заявление по ЗДОИ, с искане за предоставяне на информация по електронен път за броя на Заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ постъпили през 2013 г., на каква тема са били, кой ги е подал и дали им е отговорено. Няколко часа по-късно, полученият отговор от кмета на Община Алфатар Йорданка Узунска с напомняне за "задължителните реквизити на ЗДОИ" затвърди впечатленията за добра работа с този закон.

Община Хайредин
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

За светкавичния отговор и предоставяне на информация в деня на получаване на заявлението (в рамките на проучването на ПДИ през 2014).

В рамките на проучването на ПДИ на изпълнението на задълженията за публикуване на информация от институциите през 2014 г., отново бе подадено заявление за достъп до последния договор за обществена поръчка, сключен от съответната институция. Заявлението до община Хайредин бе подадено по електронен път на 10.20.2014 г. В рамките на същия ден община Хайредин предостави достъп до исканата информация под формата на кратка справка в самия отговор, която съдържа номер и дата на договора, страни, предмет и основанието за сключването му по ЗОП. Не предостави копие от самия договор, тъй като съдържал лични данни и липсвало съгласие на другата страна. Въпреки че по този начин е предоставен частичен, а не пълен достъп до информация, то предоставянето на информация в деня, в който е поискана си е впечатляващо. Заслужава внимание и обстоятелството, че общината публикува и разрешения за строеж в интернет страницата си.

Милослава Михайлова, Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив
Номиниращ: Любомир Костадинов

Приема и обработва заявки за достъп до информация по емайл и отговарят в срок. Действат оперативно и се обаждат директно по телефона, ако има проблем. Не съм имал никакъв проблем с качеството и бързината на информацията, а работя всекидневно с всички басейнови дирекции и РИОСВ, както и с МОСВ, така че имам поле за сравнение. За разлика от МОСВ, до сега не са криели информация, нито е имало опити за измъкване или прикриване.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.