За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2014 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз единство“
Номиниращ: Александър Кашъмов и Фани Давидова, ПДИ

Номинацията на сдружението се основава главно на изключителната важност на търсената информация. През 2013 г. сдружение „Национален съюз единство“, поиска по Закона за достъп до обществена информация от Министерството на икономиката и енергетиката документи свързани с проекта "Южен поток". Тогавашният министър  Драгомир Стойнев, чрез главния си секретар Владимир Туджаров отговори, че такива документи в министерството изобщо не се съхраняват.

 

Отказът на министерството беше обжалван в съда, като делото бе водено и с правната помощ на ПДИ. Проведоха се три съдебни заседания, като първоначално министерството представи справка, че в архива на институцията такива документи няма, а после - че всъщност отказът да се предостави информацията, която е поискана не е отказ, а просто уведомление. Наложи се съдът да разпореди на главния секретар на Министерство на икономиката и енергетика да представи по делото списък на "всички документи относно реализацията на проекта "Южен поток", включително копия и преписи, съхранявани в целия документален масив на министерството". В крайна сметка от министерството предоставиха разпечатка от деловодната система на институцията от всички документи, които са били регистрирани и съдържат думите "Южен поток". Този опис беше изпратен до съда в последния момент. От разпечатката станаха видни огромния брой документи, касаещи проекта Южен поток, които съхранява МИЕ. Независимо от решението на съда, отхвърлящо жалбата на сдружението, в следствие на воденото съдебно дело беше осветлена сериозна част от информацията по проекта Южен Поток. Именно от описа предоставен на съда стана ясно, че дружеството "Южен поток Транспорт" прави предложения за законодателни изменения в Закона за енергетиката във връзка с проекта "Морски газопровод-Южен поток". В резултат на това беше внесен сигнал в прокуратурата.Център за независим живот
Номиниращ: Александър Кашъмов и Фани Давидова, ПДИ

Центърът за независим живот – София (ЦНЖ) е неправителствена организация на хора с увреждания и работи за промяна на държавната политика в сферата на грижата за хората с увреждания в България. Организацията редовно използва процедурите по ЗДОИ в своята работа. Номинацията на ЦНЖ за тази година е заради случаят, в който през 2014 година организацията подава писмено заявление за достъп до информация до Столична голяма община, с което иска предоставянето на информация, свързана със социалната услуга „асистент на независим живот“. „Асистент за независим живот” е социална услуга за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване. Специалистите в областта считат, че тази социална услуга може да изпълни пълноценно функциите си, само тогава, когато личните асистенти на хората с увреждания са лица извън семейството. Обратна на тази концепция е съществуващата практика, според която лични асистенти на хората с увреждания са обикновено членове на техните семейства. За да потвърди съществуването на тази лоша практика в началото на 2014 година ЦНЖ подава заявление за достъп до информация до столична община, с което иска предоставянето на общия брой лични асистенти, регистрирани на един и същи адрес с ползвателя на услугата. Столична община отказва предоставянето на информацията. С правната помощ на екипа на Програма достъп до информация, ЦНЖ обжалва отказа на основание наличие на надделяващ обществен интерес и обществен дебат по темата. В резултат на подадената жалба, още преди първото заседание по делото, цялата информация е предоставена на търсещите.

Екологично сдружение "За Земята"
Номиниращ: Фани Давидова и Александър Кашъмов, ПДИ

ЕС "За Земята" традиционно е активен търсещ информация по реда на ЗДОИ. Правният екип на ПДИ редовно е оказвал правна помощ в случаи на търсене на информация от висок обществен интерес. Настоящата номинация е за случай, който води началото си от края на август 2013 година, но се развива в рамките на настоящата година.

 

През миналата година, сдружението подава заявление за достъп до обществена информация до МОСВ, с което иска предоставянето на информация свързана с превишените емисии на серен диоксид, азотен окис и фини прахови частици в България. Търсената информация без съмнение представлява висок обществен интерес. Искането на организацията е направено след като екологичният регулатор на Европейския съюз – Европейската агенция за околната среда, огласява доклад, в който България е посочена като страната с най-мръсен въздух в Европа. Конкретният предмет на заявлението е доклада за намаляване на емисиите на вредни вещества от големите горивни инсталации, изготвен от МОСВ, съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката.

 

След постановения отказ, с правната помощ на ПДИ, сдружението заведе дело срещу отказа на МОСВ да предостави исканата информация. На 25.09.2014 е насрочено заседанието на второинстанционния съд.

WWF-Дунавско-Карпатска програма-България
Номиниращ: Асоциация на парковете в България

Дунавско-Карпатската програма на WWF работи в България от 1998 г., като една от основните й цели е опазването и възстановяването на речните екосистеми. С цел установяване на екологичното състояние на българските реки и анализиране на заплахите пред тях, WWF успя да събере чрез десетки заявления по реда на ЗДОИ пълната база данни за всички реки в България, за тяхното екологично състояние, за всички разрешителни за водоползване от реките, както и детайлна информация за разположението и статута на всички инфраструктурни проекти като ВЕЦ и др., които са разрешени от компетентните органи. Благодарение на проявената от експертите на WWF диалогичност възможностите на ЗДОИ са използвани до краен предел, като преобладаваща част от информацията е предоставена от държавните институции в нарочно изготвени справки или в дигитален формат, който позволява по-лесното й последващо обработване.

 

Въз основа на събраната информация е изготвена интернет-базирана ГИС-платформа за реките на България (http://gis.wwf.bg/rivers/), която предоставя възможност на всички граждани да получат детайлна он-лайн информация за местоположението, състоянието, ползването и заплахите за всяка една река в България. ГИС-платформата с базата данни за реките е открита за обществено ползване със стартирането на кампанията на WWF за опазване на реките в България през август 2014 г. и има за цел да предостави възможност на гражданското общество да участва по-активно за опазването на реките в България.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.