За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2020 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Държавна агенция за българите в чужбина
Номиниращ: ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2020, екипът на ПДИ подаде по електронен път заявления за достъп до информация до 562 институции.

 

С тях бе поискано предоставяне на копие от Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Това е информация, която ПДИ иска от институциите за втори път в последните години. Предишният път бе през 2017, година след въвеждането на това задължение с приемането на нова ал. 3 в чл. 15а от ЗДОИ (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.).

 

Сред трите институции, които през 2020 отказаха да предоставят исканата информация, е Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). ДАБЧ отговориха, че агенцията подготвя ежегоден доклад за дейността по ЗДОИ, който се изпраща на МС и се публикува като част от ежегодния доклад за дейността на администрацията. Това обаче може да бъде отговор по заявлението на ПДИ от миналата година, когато се искаше отчет по ЗДОИ, но не и по заявлението от тази година, когато се иска списък с категории информация за публикуване. След като в телефонен разговор е обърнато внимание на ДАБЧ за това разминаване, те продължават да твърдят, че това е коректният отговор по заявлението на ПДИ, поради което отговорът им е отразен като отказ.

 

 

 По предложение на журито, номинацията на Държавната агенция за българите в чужбина се мести от категория "Катинар" в категория "Вързан ключ". 

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Номиниращ: ПДИ

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) отказва да изпълни съдебно решение, което го задължава да предостави достъп до информация за извършената проверка по т.нар. казус „ЦУМ-гейт“.

 

Информацията е поискана от Николай Неделчев (София) със заявление от септември 2019 и конкретно касае акта на ИВСС, с който е приключила проверката по казуса „ЦУМ-гейт“ и стенографския протокол от заседанието на ИВСС, на което конкретният казус е бил дискутиран и обсъждан. Отказът на главния инспектор при ИВСС е с мотиви, че от исканата информация, и в частност от доклада по проверката, заявителят не би могъл да си състави мнение за дейността на задължения по ЗДОИ субект – ИВСС; както и че търсената информация се отнася до трети лица, част от които са изразили изрично писмено несъгласие за предоставянето й; и че доколкото заседанието на ИВСС не е публично, то и воденият за него протокол също няма характер на обществена информация.

 

С Решение № 3941 от 16 юли 2020 АССГ отменя отказа и задължава главния инспектор при ИВСС да предостави достъп до исканата информация.

 

Съдът посочва, че решението на ИВСС, с което приключва образувана проверка за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, съдържа официална обществена информация, достъпът до която не може да бъде ограничаван. Съдът намира, че в случая не са изпълнени и предвидените в закона – чл. 37, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ – предпоставки за отказ да се предостави и служебната информация, съдържаща се в доклада от проверката и стенографския протокол от обсъждането му, въз основа на които е прието решението от 10 юли 2017 за прекратяване на проверката, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация. Решението на съда е окончателно.

 

Вместо да изпълни съдебното решение като предостави достъп до исканата информация, на 3 август 2020 главният инспектор на ИВСС – Теодора Точкова е подала молба до ВАС за отмяна на влязлото в сила решение на АССГ. Мотивите са, че делото е разгледано в две съдебни заседания без представител на ИВСС. И това при положение, че два пъти делото е отлагано по вина на ИВСС - веднъж юрисконсултът бил в отпуск, за да гледа детето си по време на извънредното положение, а след това и двете юрисконсултки работели от вкъщи точно в деня на съдебното заседание и затова нямало как да се явят.

 

Развитието по случая е отразено в статия на Доротея Дачкова в статия във в. „Сега“ от 5 август 2020: „Главният инспектор ползва и COVID-19, за да блокира делото ЦУМ-гейт“.

 

Развитието по случая е отразено в статия на адв. Александър Кашъмов във в. „Капитал“ от 5 август 2020: „Как главният инспектор при ВСС прилага закона, или защо протестират гражданите“.

 

 

 По предложение на журито, номинацията на Инспектората към ВСС се мести от категория "Катинар" в категория "Вързан ключ". 

 

Министърът на вътрешните работи и Директорът на дирекция "Правно-нормативна дейност"
Номиниращ: ПДИ

Явно и в МВР не четат договорите, които подписват.

 

В интернет страницата на Министерството е публикуван изцяло нечетлив сканиран договор за обществена поръчка. На всяка една от сканираните 64 страници повече от половината текст в дясната страна е заличен като с някакъв дефект при печатането. Дали този нечетлив документ е просто такъв и е бил подписан така и в оригинал, или дали след като е бил подписан, е бил сканиран, после изпечатан дефектно и отново сканиран преди да бъде качен в интернет - не знаем.

 

Заявителката е поискала да ѝ бъде предоставено негово четливо копие. Директорът на дирекция "Правно-нормативна дейност" Росица Грудева, която отговаря на заявлението, първо удължава срока за отговор, тоест явно е сметнала, че информацията е в "голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка", каквато е единствената възможна хипотеза за подобно удължаване на срока.

 

След това обаче същият директор на дирекция е изпратила едно безформено и неясно писмо на заявителката, от което става ясно, че исканата информация въобще не е обработвана. В същото писмо директорът от МВР обяснява в противоречие с разума, че ЗДОИ не бил приложим в случая, защото задължението за публикуване било от ЗОП. Не става ясно защо гражданите нямат право да искат достъп не до публикуваната информация, а до самия оригинал.

 

Обобщено на по-прост език, в писмото директорът от МВР казва: каквото МВР е публикувало – толкова, на заявлението по ЗДОИ не се дава достъп.

УМБАЛСМ Пирогов, МБАЛ Пазарджик и УМБАЛ Стара Загора
Номиниращ: Фондация Антикорупционен фонд

През юни 2020 г. Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) поиска от няколко държавни болници достъп до сключените договори за дарения за борба с COVID-19.

 

УМБАЛСМ Пирогов, МБАЛ Пазарджик и УМБАЛ Стара Загора ни отказаха достъп с мотив, че даренията представляват строго личен акт на дарителя, съдържанието на договорите е конфиденциално, а поисканата информация няма характер на обществена информация по ЗДОИ. Постановените откази са обект на съдебен контрол, като производствата са висящи пред Администртивен съд - София град.

 

Отговори на заявления по ЗДОИ:

МБАЛ Пазарджик АД

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД

 

Кмет на Община Ивайловград
Номиниращ: Иван Атанасов

От "Сакарнюз" и "За Истината" изпратихме две писма до кмета на Община Ивайловград – Диана Овчарова, с искане по ЗДОИ. С тях настоявахме да ни се даде информация за етапа на строително-монтажни работи по проект: "Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води на р. Арда при границата с Република Гърция и укрепване на бреговете до помпена станция за питейни води с. Славеево".

 

Междувременно копие от писмото изпратихме и до МС, от където идват част от средствата за проекта. Първите две бяха обикновени, а третото с обратна разписка. На първите нямаше никаква реакция. На последното, с дата 12 март, бе получен отговор от кмета Диана Овчарова още същия ден. С него тя се уведомяваше, че молбата ми ще остане без разглеждане на основание чл. 25, ал.2, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ.

 

Решихме, че случаят е приключен и се готвехме да заведем дело. Каква бе изненадата, когато няколко дни след това получихме от Ивайловград друго писмо, с които от Областна администрация уведомяват, че са решили да предоставят исканата информация, на основание на Решение №2 от 30 януари 2020 година. В крайна сметка получихме отговор, но това стана възможно едва след като от Правителството, чрез Областния управител са наредили на кмета да предостави исканата информация.

Главен съдебен инспектор Теодора Точкова
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Номинирам г-жа Точкова за антинаградата заради поведението ѝ по т.нар. случай "Цумгейт".

 

Като журналист от в. "Сега" с помощта на ПДИ водя дело за достъп до информация до материалите по този скандален случай, който засяга вече бившия главен прокурор и настоящ председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров. Г-жа Точкова използва всички възможни похвати, за да шиканира процеса. В крайна сметка делото беше спряно за неопределено време.

 

За достъп до същата информация от граждански активист бе заведено и второ дело, по което АССГ нареди да бъде предоставена информация. Вместо да изпълни съдебното решение, Точкова поиска възобновяването на делото. Сагата е описана тук: в. "Сега": Главният инспектор ползва и COVID-19, за да блокира делото ЦУМ-гейт

Министерство на околната среда и водите
Номиниращ: Мила Чернева, Капитал

На 9 август 2020г. в. "Капитал" изпрати заявление за достъп до обществена информация относно всички решения на МОСВ във връзка с подготовка на план за управление на природен парк "Странджа" в периода 2003 - 2019 г., както и становищата на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) по темата.

 

Преди това бяха изпратени въпроси до пресцентъра, но отговор нямаше седмици наред. След над месец мълчание по заявлението по ЗДОИ подадохме жалба срещу т.нар. мълчалив отказ на ведомството - случаите, в които то просто не спазва законовия 14-дневен срок - 10 септември. На 20 септември МОСВ изненадващо все пак изпрати отговор с решение на главния секретар на институцията, че предоставят пълен достъп до поисканата информация. Както може да се види от прикачения файл, страниците са с потресаващо качество и няма как да бъдат разчетени. Те изглеждаха сканирани, но сякаш умишлено не можеше да се разчете никаква информация. Заличени бяха и имена на участници във въпросния екологичен съвет. (Страниците могат да се видят тук)

 

Впоследствие на основание чл. 22 от ЗДОИ все пак изпратиха документите с адекватно качество по пощата през октомври. Министерството спазваше сроковете и изобщо ЗДОИ едва при напомняне и "заплаха". А изпращането на черни страници беше просто подигравателен ход, поне погледнато отстрани.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.