За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2020 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Регионална здравна инспекция - Монтана
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Регионална здравна инспекция - Монтана в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" със следните мотиви:

 

Регионална здравна инспекция - Монтана е на първо място сред териториалните органи на изпълнителната власт (151) в страната според проучването на ПДИ през февруари 2020 г. Организирала е страницата си в интернет така, че да е удобна за ползване за потребителите.

 

На страницата се публикува актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19. Изпълнени са задълженията за публикуване на категориите информация, предвидени в ЗДОИ. Регионалната здравна инспекция поддържа актуално съдържанието на секция „Достъп до информация“ в своята интернет страница.

 

В обновените през 2020 г. „Вътрешните правила за предоставяне на правото на достъп до обществена информация„ са  разписани целта, основните принципи, разпределението на функциите и отговорностите на служителите по изпълнението на задълженията по ЗДОИ. Според отчетите публикувани на страницата на РЗИ - Монтана за дейността по ЗДОИ няма решения за отказ от предоставяне на информация на заявителите. РЗИ - Монтана е посочила модератори за получаване на електронни заявления чрез платформата за достъп до обществена информация.РИОСВ-Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ

Макар да адмирирам прогреса на Областна администрация - Пазарджик в сравнителния рейтинг на институциите за активна прозрачност (изкачила сe e с цели 177 "стъпки" спрямо предходната година и е на 46-то място), все пак номинирам РИОСВ-Пазарджик за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани. Отчитам и факта, че през годините РИОСВ-Пазарджик държеше едно от челните места в рейтинга на ПДИ за прозрачност и изключително бързо и адекватно привеждаше сайта си съобразно новите изискванията на ЗДОИ. Екоинспекцията има регистър на заявленията по ЗДОИ още от 2009-та година, а в момента този регистър е попълнен до 31 август (последното входирано заявление е от 11.08.2020г. и му е отговорено с "Да" на 14.08.2020г.)

 

Не знам колко институции имат цели 12 подпрозореца на прозореца "Достъп до информация", но РИОСВ-Пазарджик ги има и нито един от тях не е излишен. На сайта подробно са изброени категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Пазарджик, а на един клик разстояние са актуални справки от месечни и годишни отчети за контролната дейност, доклади от комплексни проверки, включително на обекти с комплексни разрешителни, предприети действия по сигнали, месечни справки за качеството на атмосферния въздух, издадените разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, становища, решения, съобщения, регистри за ОВОС и екологична оценка, доклади и оценки за съвместимост…

Община Златоград
Номиниращ: Зарко Маринов, координатор на ПДИ

Ежемесечно кметът на Община Златоград внася в Общинския съвет няколко финансови справки. Наред с информация за неразплатените разходи, просрочените задължения и поетите ангажименти към края на предходния месец, кметът предоставя и справки с разходите за материали, външни услуги, граждански договори и капиталови разходи за предходния месец. В справките в табличен вид са описани поименно физическите и юридическите лица - доставчици на услуги или материали, вида на закупения материал или извършената услуга и тяхната стойност. Всички справки са публични и достъпни за гражданите на сайта на Общината и могат лесно да бъдат открити в менюто на главната страница, озаглавено "Предложения на кмета на Община Златоград до Общински съвет".

 

Изготвянето и предоставянето на тези справки е устойчива практика, стартирала през 2012 година и до ден днешен е без прекъсване. Всички справки от 2012 до 2020 г. са налични във вид на сканирани копия и могат да бъдат разгледани и изтеглени. Този модел на финансова прозрачност е регламентиран и в Правилника за работа на Общинския съвет (чл. 109, ал. 3). Община Златоград изпълнява задълженията си за активно публикуване на информация, няма откази за достъп до информация.

 

В рейтинга на активната прозрачност сред органите на местно самоуправление през 2020 г. е на 6-о място, а през 2019 - на 10-о.

Община Челопеч
Номиниращ: Александър Илиев, координатор на ПДИ

При ежегодното годишно проучване на рейтинга на активната прозрачност, провеждано от ПДИ, малката община Челопеч получи 93 точки от възможни 100 и зае престижното 4-то място в България. Общината е пълен отличник по рейтинг в района на Средногорието, където не може да бъде изпреварена от никого и определено заема 1-то място.

 

От въвеждането на нормативната регламентация за достъпа до обществена информация за всички постъпили в община Челопеч заявления няма нито един направен отказ, нито едно обжалвано решение.

 

В Община Челопеч изповядват принципа, че достъп до обществена информация не е само да дадеш информация, когато ти я поискат изрично. Смисълът е администрацията да осигури канали, по които информацията да е на разположение на гражданите и те да я получават достъпно, без изрично да я търсят.Община Белослав
Номиниращ: Мариела Димитрова, координатор на ПДИ

Номинирам Община Белослав, която поддържа набрания позитивен опит от предходните няколко години и за втори път се класира на второ място в рейтинга  на активната прозрачност на Програма Достъп до информация.

 

Припомням, че ежегодното проучване (т.г. между 10 февруари и 15 април) анализира и оцени интернет страниците на 562 административни структури, задължени по Закона за достъп до обществена информация. В рейтинга на българските общини с  95.4 точки по 119 индикатора за прозрачност на местната изпълнителна власт Община Белослав е също на второ място и на първо място между 12-те общини във Варненска област.Общински съвет - Ямбол
Номиниращ: Дияна Бончева, координатор ПДИ

Ямболският Общински съвет е първият в страната, който въведе практиката разпечатките от поименното гласуване на общинските съветници да бъдат неразделна част от публикуваните на сайта на община Ямбол в раздел Общински съвет протоколи от заседанията му.

 

Така гражданите могат да си съставят собствено мнение по въпроса кой общински съветник как е гласувал конкретно за годишния бюджет на общината, размера на местните такси, разпореждането с общинско имущество, емитирането на облигации – все въпроси с надделяващ обществен интерес. Протоколите от заседанията съдържат и текстовете на новите или измененията и допълненията на наредбите на Общинския съвет. Така гражданите могат лесно да се ориентират кога и по какъв начин Общинският съвет е изменил или допълнил съответната наредба, респективно кой общински съветник как е гласувал за определено изменение или допълнение.

От този мандат както съветниците, така и всяка постоянна комисия към Общинския съвет имат приемен ден и час, в който всеки, изявил желание гражданин, може да изложи проблемите си. Графикът на приемните дни също се публикува предварително на сайта на общината и се популяризира чрез медиите.

 

Изпълнено е и задължението по ЗДОИ чрез общинския сайт да се публикува информация кои съветници са подали декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Всичко това беше изпълнено по препоръка на координатора на ПДИ, но е факт, че в Общински съвет - Ямбол вече има пълна прозрачност. На сайта на общината са публикувани всички проекти, решения, протоколи. Заседанията се излъчват онлайн, а записите от тях са достъпни за всеки гражданин.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.