За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2014 г.
>
Журналист
Журналист
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация" са:


1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията?
2. Обществена значимост на темата на публикацията
3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти?
4. Професионално качество
5. Ефект от публикацията

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Светла Василева, в. „Дума“
Номиниращ: Кирил Терзийски и Дарина Палова, адвокати в правния екип на ПДИ

Светла Василева търси информация по теми от обществен интерес и отразява в своите публикации развитието на случаите. Следи и отразява работата на ПДИ. Води и дела за достъп до информация.

 

С подкрепата на ПДИ, през 2013 г. и 2014 г., Светла Василева спечели дело срещу мълчалив отказ на директора на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) да й предостави информация за задграничните командировки и възнагражденията през 2012 г. на ръководния състав на предприятието. По делото директорът на РВД защитаваше позиция, че предприятието не е задължен субект по ЗДОИ и следователно не дължи произнасяне по заявление за достъп до информация. С Решение 6434 от 24.10.2013 г. АССГ отмени отказа и върна преписката на директора на РВД за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че ДП РВД е юридическо лице, което осъществява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в гражданското въздушно пространство на България. Министърът на информационните технологии и съобщенията упражнява правата на собственост на държавата в предприятието и назначава управителните му органи вкл. генералния директор. Тези белези на предприятието според съдебния състав го определят като публичноправен субект (организация) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ. Решението на АССГ бе обжалвано от директора на РВД пред Върховния административен съд (ВАС), но поради нередовно упълномощаване на юрисконсулта подал жалбата, тричленен състав на ВАС остави жалбата без разглеждане и прекрати делото. Определението на ВАС за прекратяване бе обжалвано от РВД пред петчленен състав на ВАС, който с Определение № 8250 от 23.06.2014 г. потвърди изводите на тричленния състав за нередовно подаване на касационната жалба. След изчерпване на реда за обжалване, решението на АССГ, с което бе отменен отказа на директора на РВД и същият бе задължен да се произнесе по искането на Светла Василева, влезе в сила.

 

На 7 юли 2014 г. Светла Василева подаде искане до директора на РВД, с което го прикани да изпълни задължителния диспозитив на решението на АССГ като се произнесе по искането й за информация. С писмо от 8 юли 2014 г. директорът на РВД предостави информация по т. 2 и 3 от заявлението, а именно за общия размер на разходите за командировки в страната през 2012 г. и общия размер на разходите за командировки в чужбина през 2012 г. По отношение на информацията по т. 1 от заявлението – справка за задграничните командировки на ръководния състав на РВД, журналистката е препратена към финансовия отчет на дружеството, който бил публикуван на интернет страницата на същото. По отношение на информацията по т. 4 от заявлението – размера на годишните заплати на ръководния състав на РВД за 2012 г., е постановен отказ с мотив, че информацията засяга интересите на трети лица и липсва тяхното съгласие за предоставянето й.

 

На 18 юли 2014 г. Светла Василева подаде молба за допълване на предоставената информация, по чл. 22 от ЗДОИ, до директора на РВД, с която иска да й бъде предоставен списък със задграничните командировки на ръководния състав на РВД за 2012 г. В тази връзка, в молбата е посочено, че публикуването на информация в интернет не освобождава субектите по ЗДОИ от задължението им да предоставят информация при поискване. Посочено е, че последния публикуван финансов отчет на страницата на РВД е от 2011 г., а исканата информация за командировките е за 2012 г. Посочено е също, че не всичката информация за командировките, която търси журналистката, се съдържа във финансовите отчети – в тях липсват данни за дестинация, основание за командировка и продължителност. Със същата молба се иска от РВД и предоставяне на информация за възнагражденията на ръководния състав на предприятието за 2012 г., като е отбелязано, че тази информация не засяга защитени права или интереси на съответните служители, поради което не е необходимо тяхното съгласие за предоставянето й. Предстои произнасяне на директора на РВД по молбата за допълване на предоставена информация.

 

Отново с подкрепата на ПДИ, през 2014 г., Светла Василева спечели на първа инстанция дело срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община (СО) да й предостави информация за разпоредителните сделки и приходите от общински имот в столичния квартал „Младост“, който се използва за заведение. С Решение № 2616 от 17 април 2014 г. АССГ отмени отказа и задължи кмета на СО да се произнесе по заявлението като отбеляза, че исканата от журналистката информация е обществена, тъй като предоставянето й дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, тоест по какъв начин кметът на СО (като орган на изпълнителната власт), съответно Столичния общински съвет (като орган на местно самоуправление), а също и общинската администрация, изпълняват своите функции, свързани с управлението и разпореждането, съответно събирането на приходите за общинския бюджет от имот – общинска собственост. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от кмета. Предстои разглеждане на делото на втора инстанция от ВАС на 4 март 2015 г.

 

През 2014 г.  Светла Василева продължи своите усилия по разследване и отразяване на теми от обществен интерес. В един от случаите по които работи пред годината тя поиска от Столична община информация за общинския Дом за деца „Асен Златаров“ и по-конкретно  месечната издръжка на дома – за  периода септември - 2013 г. - март 2014 г.; данни за това колко деца са настанени в дома и колко от тях посещават училище; информация за проведения от общината конкурс за управление на дома – кои са били кандидатите, кога и къде е обявен конкурса и т.н. Интересът й по случая е  провокиран от съществуващата в публичното пространство информация за системни проблеми в дома, както и за това, че в него пребивават серопозитивни деца. В друг случай тя поиска информация от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране относно изпълнението на ангажиментите на електроразпределителните дружества,  свързани с възмездното придобиване на енергийни обекти и съоръжения и по-конкретно информация за сключените от всяко дружество сделки с посочване на стойност на сделката, обект и година на придобиване. Тъй като отговор не последва, по случая беше заведено дело.

 

Публикации, свързани със ЗДОИ:

  1. Иновации под чехъл, 27.03.2013, в. Дума
  2. Открито или скрито управление?, 03.04.2014, в. Дума
  3. Всички общини вече са в интернет, 03.04.2014, в. Дума
  4. ДУМА осъди Йорданка Фандъкова, 25.04.2014, в. Дума
  5. Обсъждат промени в достъпа до обществена информация , 04.06.2014, в. Дума
  6. Беж, Лиске, да бягаме от прозрачността, 16.06.2014, в. Дума
  7. ДУМА осъди РВД на последна инстанция, 01.07.2014, в. Дума
  8. Кривите огледала на Столичната община – 07.05.2014, Позиции.ЕUСпас Спасов, кореспондент на в. Дневник и в. Капитал във Варна
Номиниращ: Фани Давидова, ПДИ

Спас Спасов е кореспондент на в-к Дневник във Варна. Разследващ журналист е и редовно използва процедурите по ЗДОИ при разследванията си. Работи от няколко години с екипа на ПДИ по случаи, в които търси достъп до информация от различни държавни институции. Подготвяйки разследванията си Спасов често използва закона, последователен е, не се отказва лесно и няма притеснения да защитава правото си на достъп до информация в съда. Независимо от това дали задължително ще използва стриктно процедурите по ЗДОИ или ще получи информацията въз основа на устно искане, Спасов подкрепя повечето си разследвания с официални документи.

 

Като пример за негово разследване през годините, основано на искания по ЗДОИ,  можем да посочим търсенето му на информация за възнагражденията на управителите на общинските фирми в град Варна. По искането му, отправено до общинския съвет на града беше постановен отказ да се предостави достъп до информация, но в последствие делото беше спечелено на две инстанции. Целият случай е описан в брой 3(123), 2014 на бюлетина на ПДИ: Филми и сериали по варненски.

 

През 2013 година, Спас Спасов публикува разследването си за смъртта на самозапалилият се пред сградата на община Варна - Пламен Горанов, което също беше подкрепено с искания за достъп до обществена информация: Разследването за смъртта на Пламен Горанов е приключило (25.07.2013)

 

Номинацията му за тази година е заради две негови разследвания, публикувани във в-к Дневник през 2014 година. И двете разследвания са основани на документи, получени от Спасов по реда на ЗДОИ. И двата случая се отнасят до информация от висок обществен интерес, показваща как се разходват публични общински средства. Получените документи са публикувани в блога на Спасов.

 

Проект за прахосване на 1 милион, Спас Спасов, 7 април 2014


Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019, Спас Спасов, 16 септември 2014Цветелина Йорданова, в. „Труд“.
Номиниращ: Диана Банчева и Ралица Кацарска, ПДИ

Темата за достъпа до информация, прозрачността и отчетността на управлението са сред отразяваните от Цветелина Йорданова в журналистически публикации. Подходът й към проблематиката е изследователски. През 2014 г. Цветелина взе участие в обсъждането на неправителствени организации, инициирано от ПДИ, за възможни механизми и форми за участие в изработването на втория План за действие на българското правителство в рамките на международната инициатива „Партньорство за открито управление” (ПОУ). Тя участва и в самото общественото обсъждане по Втория план за действие към инициативата "Прозрачност за открито управление", което се проведе в Министерство на регионалното развитие и благоустройство на 11 април 2014. В рамките на това обсъждане, Цветелина представи становище с конкретни предложения за увеличаване прозрачността и отчетността на управлението, сред които промени в ЗДОИ в посока активно публикуване на информация, анализ и проверка на дейността по осъществяване на достъп до декласифицирани документи, подготовка за въвеждане на институцията информационен комисар в България, прозрачност във външната политика и сектора за сигурност; подобряване на финансовата прозрачност

Цветелина се включи активно и в националната кампания за промени в законодателството за достъп до информация на ПДИ, като взе участие в обществено обсъждане „Необходими ли са промени в ЗДОИ?” и представи писмено своите предложения за изменения: http://aip-bg.org/debate/zdoi2014/yordanova.html.    

 

През септемри 2014 Цветелина защити дисертация на тема "Медиите и прозрачността в международната политика" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет

Макар да няма заведени дела по темата достъп до информация, има богат опит през годините с подаване на заявления за достъп и отразяването на отговорите им в медиите, главно в сферата на публичните финанси. Конкретно през последната година най-съществените теми, по които е работила, са следните:

1. Връщането на т. нар. иракски дълг (казус, който е част от дисертацията й)


2. Информация за емитирания публичен дълг за подкрепа на банковата система в размер на 1,2 млрд. лв. Ето и публикацията:
Банките осигуриха 1,5 млрд. лв. за ПИБ само за ден, 30.06.2014 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4166805

3. Публичност на докладите на одиторите и квесторите за КТБ. Ето и публикацията: 
БНБ се оплете с тайните около КТБ, 31.07.2014 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4223652

4. Анализ за мълчанието на институциите и медиите в началото на банковата криза: 
Уважаеми граждани, имате право да мълчите, 01.07.2014  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4166852 

5. Коментар за прозрачността на т. нар. Фонд "Региони":
Мълчанието невинаги е злато, 31.01.2014 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3111876

 

Още публикации на Цветелина Йорданова:

1.      Все още сме държава на тайните, 27.07.2014, в. „Труд”

2.      Нещо като прозрачност, 09.08.2014, в. „Труд”Ралица Петрова, "Правен свят"
Номиниращ: Доротея Дачкова

Работи често със ЗДОИ, за да търси информация от ресорните си институции. През тази година например изнесе данни за "разходките" на ВСС - http://www.legalworld.bg/34274.komisii-na-vss-tajno-gastrolirat-iz-stranata.html. Макар и да не е публично известно, Ралица води дело за достъп до информация срещу отказа на прокуратурата да разкрива имена на наблюдаващи прокурори. Това е твърде лоша практика, наложена през последните 2 години, при положение, че магистратите подписват актовете си и би трябвало да могат публично да ги защитават и да отговорят за тях.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.