За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2012 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Областна администрация Стара Загора
Номиниращ: Христо Христов, координатор на ПДИ за Стара Загора

От приемането на Закона за достъп до обществената информация тук се работи изключително стриктно за изпълнението му. Има назначен специалист, в случая старши юрисконсулт от състава на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". На служебната електронна страница всеки може да се запознае с пътя,  който ще измине подаденото от него писмено или устно заявление, както и в какви срокове ще му бъде отговорено.
За м.г. са постъпили 5 заявления, отговор е бил предоставен по 4, едно е било изпратено по компетентност.Областна администрация Хасково
Номиниращ: Божидар Събев, координатор на ПДИ за Хасково

Номинирам Областната управа на Хасково и в частност областният управител Ирена Узунова за изключително адекватното и навременно предоставяне на информация на обществото по време на големите бедствия на 2012-а година в Хасковски регион - наводнението в с. Бисер и Свиленград през февруари и големите летни пожари.Регионална инспекция по околна среда и водите – Хасково
Номиниращ: арх.Гергана Барабонкова

Сайтът на РИОСВ – Хасково http://haskovo.riosv.com отговаря на 10-те точки по указаните критерии. Според публикувания годишен доклад са постъпили 24 заявления за ДОИ без нито един отказ. Публикувани са всички решения, отчети, доклади, инвестиционни предложения и др. документи, даващи прозрачност в работата на институцията. Адекватно и редовно се отговаря на всички запитвания и сигнали, постъпили по телефона, електронната поща или формата за контакти в интернет-страницата.

Регионална инспекция по околна среда и водите – Хасково
Номиниращ: Д. Димитрова

Сайтът на РИОСВ-Хасково http://haskovo.riosv.com е много добре подреден, с актуална и прозрачна информация за дейността на институцията.

Изпълнителна агенция по околна среда
Номиниращ: Мадлен Георгиева

Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/е изпълнила всички критерии във връзка с предоставянето на информация по ЗДОИ. В началото на настоящата година екип от експерти създаде специално ниво в главното меню на интернет страницата на Агенцията, озаглавено "Достъп до информация". Нивото съдържа пълно описание на процедурите и административните услуги, които ИАОС предоставя на гражданите по ЗДОИ. Към Агенцията няма заведено дело по Закона за достъп до обществена информация от заявители пред Административния съд. Граждани са изразявали многократно похвали за бързото и навременно предоставяне на информация и данни от Националната система за мониторинг на околната среда, комплексни разрешителни и други документи, свързани с основните дейности на ИАОС.Община Добрич
Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ

Номинирам Община Добрич за награда за най-прозрачна институция на следните основания.

Община Добрич получи 52 точки в рейтинга за активната прозрачност при оценката на интернет страниците на 475 институции според 40 индикатора:
http://www.aip-bg.org/surveys/db/2012ii/view.php?InstitutionID=101969001130

Отговорът по заявлението, подадено от ПДИ, пристигна на 4 ден по електронен път без заплащане:  http://www.aip-bg.org/surveys/db/2012ii/view.php?InstitutionID=101969001130

В Община Добрич е определено длъжностно лице, което отговаря пряко за дейността по предоставянето на информация и длъжностно лице, което отговаря за публикуването на информация на сайта на общината.

Според вътрешните правила за работа по ЗДОИ (ВП) е определена читалня за преглед на документите, предоставяни по заявления. Мястото е посочено в секция „Достъп до информация” на интернет страницата. Според служителката, отговаряща за публикуването на информация в страницата на интернет, която интервюирах, служителите подпомагат заявителите да се ориентират към кого да адресират заявлението си за достъп. 

В страницата на Община Добрич  са публикувани:
- Описание на правомощията и данни за организацията, функците и отговорностите на администрацията
- Публикувани са заповедите на кмета на общината, както и решенията на ОС, наредбите и правилниците приети от ОС в НТМL формат и в текстов формат. 
- Обособена е специална секция в интернет страницата на общината за публичните регистри: http://www.dobrich.bg/index.php?s=sc&id=420
- Общината поддържа 7 регистъра в страницата си в Интерент, които представляват бази данни и са свободни за достъп за всички желаещи. (Aкстър Web Регистър). Регистърът на общинската собственост е с възможности за експортиране в различни файлови формати.
- В страницата на общината е публикувана контактна информация за кметския екип и служителя по ЗДОИ, включително е-мейл адрес.

Секцията „Достъп до информация”
е в главното меню и в нея е публикувана информация за това, къде може да се обърне заявителят, вътрешните правила, отчетите по ЗДОИ, включително и от последнта година и формуляр на заявление.

Очевидно според отчетите и практиката на Община Добрич устните запитвания не се регистрират, а се отговаря веднага, ако исканата информация е ясна и налична. В другите случаи заявителят се съветва да попълни писмено заявление.

В секцията „Достъп до информация” са описани публичните регистри, които поддържа общината, а отделно е  обособена е специална секция със самите публични регистри, свободни за достъп.
В страницата на Община Добрич са публикувани   отчетите за изпълнение на бюджета, включително за първото шестмесечие на 2012 г.

Публикувани са сканираните договори и графиците за почистване на територията на гр. Добрич и други договори. Това е една добра практика, която трябва да бъде подкрепена.        

Община Добрич поддържа на интернет страницата си регистър на обявите за обществени поръчки.  Публикувани са отчетите на кмета. Определен е служител и специално е определено длъжностно лице за контрол на изпълнението на задълженията.  

Няма информация дали е правен баланс на интереси при решаване по заявления за достъп до информация и дали в 4 случая на отказ за 2011 г., когато исканата информация засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично съгласие за предоставяне  е правен такъв баланс. Няма също публикувана заповедта на МФ.Национален институт за помирение и арбитраж
Номиниращ: Стефан Ангелов, ПДИ

Националният институт за помирение и арбитраж покрива почти изцяло първите десет критерия за „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”.

Не е ясно дали има определено място за преглед на документи (критерий 2).


Относно критерий 7 - откритост на публичните регистри, институцията не съхранява или поддържа публични регистри по смисъла на закона. Поддържани са два списъка на посредниците и арбитрите към НИПА, които са свободно достъпни и публикувани в интернет заедно с процедурите по посредничество и арбитражните производства, обяснения на функциите, критерии за подбор, обяснения с въпроси и отговори и др.


По критерий 8 - положителни практики в предоставянето на информация - при личния ми опит в работата на НИПА със заявления за достъп до обществена информация бях свидетел на отлична практика на задължения субект. В деня след подаването на заявлението по електронен път служител от институцията, натоварен с изработването на отговора, се свърза неформално (по телефона) със заявителя с цел подпомагане в предоставянето на търсената информация и молба за съвет относно съдържанието. Информацията бе предоставена на следващия ден (2 дена след подаването на заявлението). Публикувани на интернет страницата на институцията са отчети за дейността, отчет за заявленията по ЗДОИ, бюджет, както и отчет за изпълнение на бюджета за предходната година и други документи.


По съвет на ПДИ в интернет страницата на НИПА бяха публикувани и заявленията за достъп до информация, както и отговорите по тях за 2011 и 2012 г.


В заключение трябва да се отбележи изключително доброто и удобно за ползване оформление на интернет страницата на Националния институт за помирение и арбитраж (http://www.nipa.bg). Публикувани са голямо количество информация и документи, свързани с дейността на институцията. Извън съмнение са голямото желание и успехи на НИПА да бъде сред първите в прозрачността и откритостта институции в България. Малък бемол са несъобразяването със заповед 10 на Министъра на финансите и рискът от злоупотреба с лични данни, който се допуска с публикуването в цялост на заявленията и отговорите за достъп до информация. Като цяло деветото място (с 42,6 точки) в Рейтинга на активната прозрачност 2012, изготвен от ПДИ, изглежда не само заслужено, но и недостатъчно високо за прозрачността, отчетността и откритостта на тази институция.Административен съд – Ямбол
Номиниращ: Дияна Бончева, координатор на ПДИ за Ямбол

По принцип в България на съдилищата не се гледа добре, но това е единствената институция в Ямбол, за която не съм получавала оплаквания за отказ на информация. Напротив, там постоянно организират открити информационни дни за ученици, младежи и граждани. На сайта на Административния съд http://yambolas.court-bg.org/index.php?im=1 няма конкретна секция по ЗДОИ, но самият сайт е направен така, че гражданите да получат информация по делата и дейността на съда. Има и назначен служител за Връзки с обществеността, която изпълнява и функциите по ЗДОИ. Публикуват се актуални прессъобщения, информация за насрочените заседания, образци на документи, решения на съда, резултати от анкети, декларации по Закона за разкриване на конфликт на интереси и други. Има и специална електронна форма за въпроси и предложения на граждани, отделна електронна форма за сигнали за корупция. Информация за дейността на съда се излъчва и на екран в чакалнята пред съдебните зали и деловодството. През 2012 г. за втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, изпълняван от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ (ПРСС) и финансиран от фондация „Америка за България“. През 2010 г. Административен съд - Ямбол получи и наградата в конкурса “Кристални везни на правосъдието”, обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. В близките дни предстои подписването на договор по спечелен проект от Административен съд - Ямбол, чрез който ще бъде закупен нов софтуер, позволяващ на сайта да бъдат качени и документи по делата, както и за организиране на различни прояви свързани с прозрачността в институцията. С успех за търсещите информация приключват и делата за отказ по ЗДОИ. Е, аз не спечелих дело за отказ на информация срещу Общинската избирателна комисия, но то пък ако всичко върви по мед и масло, няма да е интересно.Община Мездра
Номиниращ: Ива Антонова, координатор на ПДИ за Враца

Община Мездра е добър пример за малка административна структура, но с голям капацитет при организирането и управлението на дейности за повишаване на прозрачността и ефективността на работа. Това бе отчетено и в годишния рейтинг на активната прозрачност, изготвен от ПДИ. От над 460 институции Община Мездра е на 8 място. Местната управа поддържа и обновява редовно интернет страница с разнородни и изчерпателни информационни масиви. Сред тях са публичните регистри, които общината поддържа. На страницата съгласно изискванията на ЗДОИ има секция за достъпа да информация. Предвидена е и възможност за подаване на заявления по ЗДОИ по електронен път. В администрацията работи информационен център за граждани, в който е обособен екип от трима служители за обезпечаване на достъпа до информация.

 

Четете: Добри практики: Иван Аспарухов: „Прозрачността е инвестиция с голям дивидент” в Информационния бюлетин на ПДИ за месец юли 2012, брой 7(103)

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.