За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2003 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Номиниращ: Тодор Янакиев

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"

гр. София 1309, бул. "Ген.Н.Столстов"№ 21

дежурен тел, /факс: 02-931-15-74;

деловодство тел, /факс: 02-931-17-46

 

Рег. номер 4400 гр. София

до г-н ТОДОР ЯНАКИЕВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНАКИЕВ,

 

В отговор на поредната Ви молба, с настоятелно искане за неконтролируем достъп, размножаване и разпространение на архивните затворнически досиета на десидента Илия Стоянов Минев, Ви уведомяваме следното:

 

Всеки журналист е длъжен при осъществяване на своята дейност, да спазва разпоредбите на Конституцията на Република България, съгласно които правото на информация няма абсолютен характер и се ограничава в изрично посочени случаи:

· запазване на обществения ред и превенцията на престъпността /чл.39. ал.2 и чл.40. ал.2/;

· защита на здравето и морала /чл.40, ал.2 и чл.41, ал.1/;

· защита на репутацията и правата на другите граждани /чл.39. ал.2, чл.40. ал.2. чл.41. ат.1 и ат.2/;

· съображения за запазване на тайна /чл.41, ат.2/ и пр.

 

Съгласно Правилата на журналистическата етика (приети на Х конгрес на СБЖ), журналистът е длъжен: да спазва трайно изградените фактически правила в бранша; да не нарушава правото на лична тайна; да не използва нечестни средства за набавяне на информация; да не действа във вреда на информаторите си; да защитава поверителните си източници на информация; да не злоупотребява с искреността или страданието на хората, предмет на съобщението му и да не разкрива самоличността на жертви на престъпление.

 

Предвид факта, че вече Ви е осигурен достъп до досиетата на Минев и възможност за водене на бележки по тях, считаме, че мотивът Ви "написване па монография" е бил удовлетворен. Искането за предоставяне на ксерокопия, обаче, предполага тяхното свободно размножаване и разпространение в обществото и буди основателни опасения, че същите могат да бъдат използвани за постигане на користни цели. задоволяване на нечии интереси, подтикване към преследване и саморазправа. В подобни случаи е необходимо да се прецени какъв всъщност е "интересът" на журналиста, а предоставянето на информацията да е в такъв обем н но такъв начин, че да не се засягат лични данни за трети лица, без да е взето тяхното нотариално заверено съгласие.

 

Очевидно, не правите разлика между "запознаване" с официален документ и неговото свободно ползване, което обезсмисля организация та и правилата за работа с документалната информация в ГД "ИН". Дирекцията не е агенция за предоставяне на информация от всякакъв характер на средствата за масона такъв начин, че да не се засягат лични данни за трети лица, без да е взето тяхното нотариално заверено съгласие.

 

Четиринадесет години след "сгромолясвапето на комунистическия режим", чиято жертва сте и Вие, не е нужно някой с Вашия талант в областта на спортната журналистика и най-вече на лириката да използва паметта на достойни хора като Илия Минев за причиняване на психологически стрес у служителите, които са изпълнявали уставно действащите към момента законови и вътрешни разпоредби; както и у бивши затворници и техните потомци. ГД "ИН" носи юридическа и морална отговорност към гражданското общество и в частност към посочените лица, да не разгласява личите им дела.

 

Известно ни е, че никой и нищо не е забравено, но за да заздравеят раните в нашето общество, не е нужно да се погазват правата на знайни и незнайни, добри или лоши обикновени граждани и редови служители на изпълнението на Закона. При нарушение на правата им, всеки от тях може да предяви съдебно своите претенции не само към ГД "ИН", но и лично към Вас.

 

Уверени сме, че литератор с Вашия талант, опит и чувствителност към неправдата, ще съумее да използва предоставената му вече информация и да конкретизира творческите си цели в рамките на художествена биография, а не в "монография" - сборник от архивни документи. Искрено Ви желаем да се възползвате от досега предоставената Ви възможност и да попълните белите страници в националната ни история, на която сте бил съвременник.

 

Предвид изложеното, молбата Ви за предоставяне на ксерокопия от досиетата на Минев остава без уважение.

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.