За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2017 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Национална мрежа за децата
Номиниращ: Георги Богданов

Номинираме Национална мрежа за децата (НМД) в категория „НПО“, тъй като в ежедневната си работа, насочена към подобряване на държавните политики и практики за децата и семействата у нас, ни се налага изключително често за използваме възможностите на ЗДОИ, за да изискаме информация от редица институции. НМД е обединение на 142 граждански организации, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Мрежата е създадена преди 11 г. и е регистрирана като сдружение в обществена полза. Вижте повече за нас тук – www.nmd.bg

 

В нашата работа ние търсим обществена информация, за да анализираме качеството и ефекта от прилаганите от институциите политики и мерки, както и за изразходваните публични средства за тяхното изпълнение. За съжаление, често се сблъскваме с липсата на информация по ключови теми и области, с недостатъчна отчетност, статистика, данни и анализи. Тогава прибягваме до използването на ЗДОИ като механизъм за достъп до обществена информация.

 

Вече 6 поредни години подготвяме независимия мониторингов доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ (http://nmd.bg/campaigns/belezhnik/). В него поставяме оценки на институциите за това как се справят в изпълнението на ангажиментите, които самите те са поели към подобряване на благосъстоянието на децата и семействата у нас. Като част от подготовката на доклада, работим по ЗДОИ, за да може информацията, по която анализираме изпълнението на държавните ангажименти към децата, да стъпва на факти и данни, да е последователна и съпоставима във времето.

 

През 2016 г. във връзка с подготовката на „Бележник“ сме подали над 60 заявления за достъп до обществена информация. Те са адресирани до над 10 институции: Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Комисия за защита от дискриминацията, Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

 

Използвали сме почти всички процедури по ЗДОИ, без обжалване. Имали сме случаи, в които, например, при искания за предоставяне на функционалните анализи на отговорни агенции, сме получавали отказ, но след консултации с юристи и прецизиране на конкретните ни искания, сме получавали търсената информация. Обичайната ни практика е източниците на информацията (съответното ведомство и № на писмото по ЗДОИ) да се цитират в доклада „Бележник“. Можете да видите всички източници в бележки под линия -  http://nmd.bg/wp-content/uploads/2017/05/A4_belejnik2017_web.pdf, както и в инфо-графиките по основните теми – бедност, деинституционализация, образование, здраве и правосъдие в началото на всяка глава, които също стъпват на информация, получена по ЗДОИ.

 

Докладът упражнява значително обществено влияние при оповестяването си и така данните, изискани по ЗДОИ, имат голям обществен ефект и публично приложение. През юли т.г. „Бележник“ бе представен пред Парламента в рамките на заседание на Комисията по въпросите на децата младежта и спорта (КВДМС), на което присъстваха освен депутатите от комисията и представители на 11 други институции, ангажирани с политиките за децата. Доказателство за ефекта от използваната в „Бележник“ информация е и големият обществен и медиен интерес - 66 публикации в медиите. По този начин, използването на данни и информация по ЗДОИ помага и за застъпничеството на организацията за промяна на политиките и практиките, свързани с деца и родители. Често при представянето и обсъждането на „Бележник“ институциите поемат и конкретни ангажименти, като пример за такъв от последното представяне на доклада т.г. бе ангажиментът да се поиска информация от МП за напредъка по проекта на Закон за детско правосъдие (Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица), който да бъде разгледан на следващо заседание на КВДМС.

 

Освен в „Бележник“, информацията получена по ЗДОИ се ползва и за целите на различни становища и позиции на Мрежата, като и за годишните ни доклади. За 2016 г. Мрежата е изпратила над 60 позиции и становища, които са довели до над 35 промени в различни стратегии, планове и др. нормативни документи. Вижте повече тук - goo.gl/kV81RV.   

Сдружение „Център на НПО в Разград“
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” е организация с богат опит и разнообразна обществена дейност. Центърът е носител на наградата Златен ключ за достъп до обществена информация за 2007 г. за съществен принос за подобряване на прозрачността в местната власт. През последните две години организацията постигна значителни успехи по отношение повишаване на прозрачността в дейността и разходването на средства от Висшия съдебен съвет /ВСС/.

 

През февруари 2017 сдружението подава заявление до ВСС, с което иска копия от договорите за наем и всички приложения към тях, сключени от ВСС за настаняване на членовете на съвета, които не притежават жилища на територията на гр. София. Отказът на главния секретар на ВСС е мотивиран с обстоятелството, че в тези договори се съдържат данни, касаещи трети лица, поради което е изискано съгласието им за предоставянето им. В указания срок съгласие за предоставяне на копия от договорите са изразили двама от наемодателите, но поради изричен отказ или липса на съгласие от ползвателите на имотите и от останалите наемодатели, исканата информация не следва да бъде предоставяна. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С решение от 29 юни 2015 г. съдът отменя отказа и връща преписката на гл. секретар на ВСС с указания по тълкуването и прилагането на закона. Първата инстанция приема, че информацията, до която е отказан достъп, е обществена по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и с предоставянето й заявителят ще може да си състави собствено мнение относно дейността на ВСС във връзка със сключването на договорите за наем – условия, срокове, неустойки и т.н. Освен това запознаването със съдържанието на договорите ще позволи на заявителя да си състави мнение за клаузите на сключените договори и дали същите са изгодни или неизгодни за ВСС, който заплаща наема с публични средства. Съдът посочва още, че в оспорваното решение липсват каквито и да е мотиви налице ли е или не надделяващ обществен интерес. Заключението на съдебния състав е, че в случая е налице надделяващ обществен интерес и исканата информация със заличени лични данни на третите лица следва да бъде предоставена. Решението на АССГ е атакувано от гл. секретар на ВСС с касационна жалба пред ВАС. С решение от 4 януари 2017 ВАС оставя в сила решението на първата инстанция. Магистратите приемат, че ВСС получава ежегодно финансиране от консолидирания държавен бюджет и българските граждани (данъкоплатци) имат право на информация относно разходването на публичните средства и субектите, получаващи публични средства са длъжни да предоставят поисканата им в тази насока информация, с оглед повишаване на прозрачността и отчетността. Решението на ВАС е окончателно. В резултат с Решение № 6 от 31.01.2017 г. гл. секретар на ВСС предоставя на сдружението заявител пълен достъп до 7 договора за наем и анексите към тях, действали към момента на подаване на заявлението за достъп.

 

През август 2014 сдружението подава заявление до ВСС, с което иска копие от План за кризисен ПР на ВСС, приет през месец ноември 2013 г. от комисия „Публична комуникация” на ВСС. Главният секретар на ВСС отказва достъп с мотив, че исканата информация няма самостоятелно значение и достъпът до нея е ограничен на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С решение от 6 април 2015 съдът отмени отказът като прие, че планът има самостоятелно значение, тъй като приетият план не е подготовка за друг окончателен акт на съвета. Решението на АССГ бе обжалвано от ВСС пред ВАС. С решение от 22 юни 2016 ВАС потвърди решението на АССГ за отмяна на отказа. Съдът прие, че правилно, предвид характера и предназначението на плана за кризисен ПР, първоинстанционния съд е приел, че не са налице основанията, визирани в чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, за отказ за достъп до обществена информация, тъй като същият не е свързан с оперативната подготовка на краен акт и е със самостоятелно значение. Фактът, че планът има препоръчителен характер, не го прави препоръка по смисъла на закона, тъй като не е насочен към издаване на друг краен акт. Планът е вътрешен акт, регламентиращ правила за поведение и има самостоятелно значение. В резултат на спечеленото дело, с решение от 27.07.2016 г. главният секретар на ВСС осигурява достъп до искания План за кризисен ПР под формата на копие на CD.

Гражданска инициатива „България без дим“
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

Гражданска инициатива „България без дим“ е организация, чиято цел е да има пълна забрана за тютюнопушене на закрити обществени места и да се прилагат стриктно законите за ограничаване на тютюнопушенето в България. Заслужават внимание усилията на сдружението за повишаване на прозрачността на държавните институции при осъществяване на дейности, свързани със забраната за тютюнопушене на обществени места.

 

Със заявление от 12 септември 2016  сдружението иска от Министерство на здравеопазването /МЗ/ да му бъде предоставена информация за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места. Конкретната информация, предмет на заявлението е: копие от заповедта, с която е формирана работната група; критериите по които са подбрани „различните асоциации” и „хора от бизнеса”, които да бъдат включени в работната група; копия от протоколите на заседанията на работната група и др. Главният секретар на МЗ отказва информация с мотив, че същата е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София-град /АССГ/.

 

С решение от 24 март 2017 съдът отменя отказа. В решението се посочва, че информацията е поискана, с оглед съставяне на мнение от страна на заявителя за дейността на вече сформирана междуведомствена работна група, който факт е оповестен от министъра на здравеопазването. Задачата на работната група е да събере мнения и препоръки, включително от външни на държавната власт субекти, като асоциации и представители на бизнеса, за максимално ползотворно изменение на Закона за здравето в частта относно контрола на забраната за тютюнопушене. Следователно, резултатът от действията на тази група, данни за която и за чиято работа до момента са поискани със заявлението, ще представлява изготвеният проект за изменение на закона. Така изготвеното и внесено в Народното събрание проектоизменение ще бъде предмет на последващо гласуване и евентуално одобрение от страна на компетентния за това орган. Ето защо, съдебният състав приема, че крайният акт, с който ще приключи работата на комисията на ниво Министерство на здравеопазването е проектопредложението за изменение на закона, а не самото изменение, доколкото последното не е в неговата компетентност. Тоест, информацията за участниците в тази междуведомствена работна група има самостоятелно значение, защото структурата на състава й ще помогне да бъде формирано мнение за представителството на различните структури – публичноправни и частноправни, респективно за резултатността от дейността й. Налице е самостоятелно значение и на информацията относно критериите за избор на участниците. В решението се посочва още, че и протоколите от дейността на работната група също носят самостоятелна информация за заявителя, както по съществото на предмета на дейност на работната група, така и за степента на завършеност на работата й. Следователно, съдът приема, че не са налице предпоставките за налагане на ограниченията по чл. 13, ал.2, т. 1 и 2 от ЗДОИ, които да мотивират МЗ да откаже търсената информация. Решението на АССГ е обжалвано от МЗ пред ВАС. Предстои разглеждане на делото на втора инстанция през м. септември 2018 г.Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности”
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности” е организация, чиято дейност е насочена към утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население. При осъществяването на целите си организацията често използва ЗДОИ, за да осветлява дейността на държавни или общински институции по проблеми на ромското население в страната. Особено внимание заслужават усилията на сдружението за повишаване на прозрачността в действията по устройство на територията от страна на общинските администрации.

 

През август 2015 сдружението подава заявление до кмета на община Варна, с което иска информация за издаването на заповеди за премахване на 61 незаконни постройки във Варненския квартал „Максуда“. Поискана е информация на какво правно основание са издадени заповедите; връчени ли са тези заповеди на адресатите; обжалвани ли са; влезли ли са в сила и кога; живеят ли понастоящем хора в планираните за събаряне постройки и откога са последните данни по този въпрос; колко хора живеят във всяка постройка, в т.ч. колко пълнолетни, непълнолетни, малолетни;  живеят ли в постройките хора с увреждания, какви мерки за алтернативно настаняване са предвидени, осигурена ли е адекватна грижа за засегнатите деца и хора с увреждания. Кметът на Варна препраща заявлението на кмета на район „Младост“, който отказва достъп с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае производства по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), поради което може да бъде получена само от заинтересовани лица. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна. С решение от 11 февруари 2016 съдът отменя отказа да се предостави информация за правното основание за издаване на заповедите като приема, че същата е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като кметовете на общини, респективно на райони, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията. Устройството на територията и спазването на законовите изисквания за него е част от обществения живот в страната и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи. Съдът потвърждава отказа по отношение на данните за живущите като приема, че те са свързани с упражняването на процесуалните права на адресатите на въпросните заповеди и представлява искане за събиране на фактически данни. В частта за потвърждаване на отказа решението е обжалвано от ПДИ пред ВАС, който с решение от 31 юли 2017 г. също потвърждава отказа по отношение на данните за живущите. Въпреки това делото е успешно, тъй като кметът на район „Младост“ ще следва да осигури достъп до заповедите за премахване на незаконни постройки, което ще повиши прозрачността на общината в дейността й по устройство на територията.

 

През февруари 2016 сдружението подава заявление до кмета на Благоевград, с което иска информация за броя издадени заповеди за премахване на незаконни строежи от 4-та до 6-та категория на територията на общината от 26.11.2012 г. до момента на подаване на заявлението, както и информация за съдържанието на тези заповеди. Кметът отказва с мотив, че информацията не е обществена и ЗДОИ е неприложим, тъй като по ЗУТ е налице специален ред за достъп. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Благоевград. С решение от 8 юли 2016 съдът отменя отказа като приема, че исканата информация по подаденото заявление е обществена, тъй като съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗУТ общинските съвети и кметовете на общините, в рамките на предоставената им компетентност, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община, което означава, че исканата информация може да се получи по реда на ЗДОИ. Решението е обжалвано от кмета пред ВАС. Предстои разглеждане на делото на втора инстанция през м. март 2018 г.

"За Земята - Достъп до правосъдие" и "Грийнпийс"-България
Номиниращ: Илиян Илиев, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие

Номинирам организациите в усилията им да получат достъп до данните за качество на въздуха в София за период от 4 години (2013-2016). Кампанията е започнала с подаването на две заявления за достъп до информация от Борис Луканов (в качеството си на заинтересован гражданин, доброволец към организациите) от края на 2016 г. След като му е отказана поисканата информация, двете организации, които през последната година и половина активно работят по темата "качество на атмосферния въздух", поемат нещата и подават допълнителни заявления, чийто брой надхвърля 8. За по-голяма сигурност, заявления са били изпратени както до Столична Община, така и до Изпълнителната агенция по околна среда. В началото на февруари (след забавяне от страна на ИАОС да предостави отговор) е получен частичен достъп до поисканата информация. Подадените допълнителни писма (искания за допълване) са поне 4. Получена е била информация с данните за 4 г. за другите замърсители, освен фини прахови частици (ФПЧ). Бил е отказан достъп до почасовите данни за ФПЧ в София за посочения период. Двете заявления са от 15.02.2017. Поради важността на данните за цялостно разбиране на причините и източниците на замърсяване на въздуха в София, организациите са взели решение да обжалват отказа на ИАОС. Делото се води в АССГ. Решението на АССГ е номер 5086/01.08.2017 по а.д. 4095/2017 (http://search.admincourtsofia.bg/Acts/GetActContent?BlobID=183888). 

От началото на кампанията, организациите системно уведомяват медиите и обществото за развитието на случая, който предизвика широк обществен отзвук. Тук са приложени линкове към някои от медиите съобщение и участия по темата:

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/02/2911443_stolichna_obshtina_i_izpulnitelna_agenciia_po_okolna/ 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/21/2921461_d-r_boris_lukanov_pse_healthy_energy_nepopuliarnite_i/

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/21/3028090_ekoagenciiata_niama_osnovanie_da_otkazva_danni_za/

https://offnews.bg/temida/sadat-poiska-oglasiavane-na-dannite-za-vazduha-v-sofia-chas-po-chas-za-663303.html

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/kakvo-dishame.html   http://www.mediapool.bg/pochasovite-danni-za-smoga-v-sofiya-da-sa-publichni-reshi-sadat-news268242.html

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/23/3029079_ekoagenciiata_ne_smiata_che_sudut_ia_e_zaduljil_da/ 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/08/28/3032243_dnevnik_ekoagenciiata_prehvurli_na_obshtinite/ 28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.