За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2004 г.
>
Уеб страница
Уеб страница
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добра уеб-страница от гледна точка на ЗДОИ"

  • Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ:
    1. описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
    2. списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия;
    3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
    4. наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.
  • Публикувана ли е информация за връзка със служителите:
    Име, длъжност, телефони, e-mail
  • Има ли секция "Достъп до информация" на Интернет страницата на институцията?
  • Публикувани ли са в тази секция вътрешните правила относно достъпа до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри?
  • Публикувани ли са в web страницата актуални:
    · Правилници
    · Закони
    · Проектозакони
    · Отчети
    · Обществени поръчки
    · Информация по ЗДОИ – формуляр на заявление, процедурата по подаването му
  • Публикуван ли е годишен отчет за прилагане на закона?
  • Публикуван ли е списъка на служебната тайна?
  • Достъпен ли е формуляр за подаване на заявления по ЗДОИ на web-страницата на институцията?
  • Приемат ли се заявление по ЗДОИ по електронен път?
  • Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път?
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2020 Фондация ПДИ. Всички права запазени.